04/2016/TT-BGDĐT

     
Thông tứ 04/2016/TT-BGDĐT về tiêu chuẩn đánh giá quality chương trình đào tạo những trình độ của giáo dục đại học quy định về tiêu chuẩn chỉnh đánh giá quality chương trình đào tạo những trình độ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ (gọi thông thường là các trình độ của giáo dục đại học).

Bạn đang xem: 04/2016/tt-bgdđt

 

1. Tiêu chuẩn 1: phương châm và chuẩn chỉnh đầu ra của chương trình đào tạo

- Thông bốn số 04 quy định phương châm của chương trình huấn luyện và đào tạo được xác minh rõ ràng, tương xứng với sứ mạng với tầm nhìn của cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, cân xứng với mục tiêu của GDĐH tại Luật giáo dục đại học.

- chuẩn đầu ra của chương trình huấn luyện và đào tạo được khẳng định rõ ràng, bao quát được cả các yêu cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà fan học cần đã đạt được sau công tác đào tạo.

- chuẩn chỉnh đầu ra của chương trình đào tạo và giảng dạy phản ánh được yêu thương cầu của những bên liên quan, được thời hạn rà soát, Điều chỉnh và công bố.

2. Tiêu chuẩn 3: kết cấu và văn bản chương trình dạy dỗ học

- Theo Thông tứ 04/2016 Bộ giáo dục và đào tạo đào tạo, chương trình dạy học có thiết kế dựa trên chuẩn chỉnh đầu ra.

- Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được chuẩn đầu ra là rõ ràng.

- lịch trình dạy học gồm cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và gồm tính tích hợp.

3. Tiêu chuẩn chỉnh 6: Đội ngũ giảng viên, nghiên cứu và phân tích viên

- Theo Thông tư số 04/2016/BGDĐT, câu hỏi quy hoạch đội ngũ giảng viên, phân tích viên đáp ứng nhu cầu nhu ước về đào tạo, nghiên cứu khoa học cùng các hoạt động phục vụ cùng đồng.

- tỉ trọng giảng viên/người học cùng khối lượng công việc của đội hình giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sát và đo lường làm căn cứ cách tân chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phân tích khoa học với các hoạt động phục vụ cùng đồng.

- Các tiêu chí tuyển dụng và tuyển lựa giảng viên, nghiên cứu viên để vấp ngã nhiệm, Điều chuyển được khẳng định và phổ biến công khai.

- năng lực của đội hình giảng viên, nghiên cứu viên được xác minh và được tấn công giá.

- Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT quy định yêu cầu về đào tạo và trở nên tân tiến chuyên môn của lực lượng giảng viên, phân tích viên được khẳng định và có các hoạt động để đáp ứng nhu cầu nhu cầu đó.

- câu hỏi quản trị theo kết quả quá trình của giảng viên, nghiên cứu viên được triển khai.

- Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu vớt của giảng viên, nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đo lường và đối sánh tương quan để đổi mới chất lượng.

4. Tiêu chuẩn 8: fan học và vận động hỗ trợ người học

- Thông tư số 04 năm năm nhâm thìn Bộ GDĐT quy định chế độ tuyển sinh được xác minh rõ ràng, công khai và được cập nhật.

- tiêu chuẩn và phương thức tuyển chọn người học được xác định cụ thể và được đánh giá.

- Có khối hệ thống giám sát cân xứng về sự hiện đại trong học tập tập với rèn luyện, công dụng học tập, khối lượng học tập của bạn học.

- gồm các chuyển động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ cung cấp khác.

- môi trường thiên nhiên tâm lý, xã hội và cảnh sắc tạo dễ dàng cho vận động đào tạo, nghiên cứu và phân tích và sự thoải mái cho những người học.

 


MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 04/2016/TT-BGDĐT

Hà Nội, ngày 14 mon 3 năm 2016

THÔNG TƯ

BAN HÀNHQUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC TRÌNH ĐỘ CỦAGIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Căn cứ Luật giáo dục đào tạo ngày 14 tháng6 năm 2005; luật pháp sửa đổi, bổ sung một số Điều củaLuật giáo dục đào tạo ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ khí cụ giáo dục đại học ngày18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CPngày 18 mon 4 năm 2012 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CPngày 19 mon 3 năm 2008 của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo;

Căn cứNghị định số 141/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 10 năm 2013 của chính phủ nước nhà quy định cụ thể và khuyên bảo thi hành một trong những Điều củaLuật giáo dục đào tạo đại học;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của cơ quan chính phủ quy định đưa ra tiếtvà chỉ dẫn thi hành một vài Điều của chế độ giáo dục;Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 mon 5 năm 2011của chính phủ về bài toán sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày02 tháng 8 năm 2006 của chính phủ quy định chi tiết và lý giải thi hành một sốĐiều của qui định giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CPngày 09 mon 01 năm 2013 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa thay đổi Điểm b Khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày thứ 2 tháng 8năm 2006 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ quy định chi tiết và phía dẫnthi hành một vài Điều của điều khoản giáo dục;

Theo ý kiến đề xuất của viên trưởng cục Khảothí cùng Kiểm định chất lượng giáo dục;

Bộ trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạoban hành Thông tư ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ củagiáo dục đại học.

Điều 1.Ban hành cố nhiên Thông tư này vẻ ngoài về tiêu chuẩn đánh giá chất lượngchương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Điều 2.Thông tư này có hiệu lực thi hành tính từ lúc ngày 29 mon 4năm 2016.

Điều 3.Chánh Văn phòng, cục trưởng cục Khảo thí với Kiểm định quality giáo dục, Thủ trưởng đơn vị chức năng có tương quan thuộc Bộ giáo dục và Đào tạo;Chủ tịch Ủy ban dân chúng tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương; Thủ trưởng cơquan thống trị cơ sở giáo dục đào tạo đại học; Thủ trưởng cơ sở giáo dục đh có thựchiện chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học; người đứng đầu tổ chứckiểm định unique giáo dục phụ trách thi hành Thông tư này./.

Nơi nhận: - Văn phòng chính phủ; - Ban Tuyên giáo TƯ; - UBVHGDTNTNNĐ của Quốc hội; - Hội đồng tổ quốc Giáo dục và cách tân và phát triển nhân lực; - các Bộ, cơ sở ngang Bộ, cơ quan trực thuộc CP; - viên KTrVBQPPL (Bộ tư pháp); - kiểm toán nhà nước; - bộ trưởng (để báo cáo); - Như Điều 3; - Công báo; - Website bao gồm phủ; - Website cỗ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ PC, viên KTKĐCLGD.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Văn Ga

QUY ĐỊNH

VỀTIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC TRÌNH ĐỘ CỦA GIÁO DỤC ĐẠIHỌC(Ban hành kèm theo Thông tứ số04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng3 năm 2016 của bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục và Đào tạo)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi Điều chỉnh và đốitượng áp dụng

1. Văn bản này cơ chế về tiêu chuẩnđánh giá quality chương trình đào tạo những trình độ đại học, thạc sĩ cùng tiếnsĩ (sau trên đây gọi thông thường là những trình độ của giáo dục đào tạo đại học).

2. Văn bản này áp dụng đối với các đạihọc, học tập viện, ngôi trường đại học, viện nghiên cứu và phân tích khoa học được phép đào tạo trìnhđộ tiến sĩ, các đại lý giáo dục đh có vốn đầu tư chi tiêu nước ngoài (sau đây gọi chunglà cơ sở giáo dục đào tạo đại học) có triển khai chương trình đào tạo những trình độ củagiáo dục đại học vận động trên lãnh thổ vn và các tổ chức, cá thể cóliên quan.

Điều 2. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong văn phiên bản này, một trong những từ ngữ dướiđây được gọi như sau:

1. Chương trình huấn luyện của mộtngành học (Program) tại một trình độ rõ ràng bao gồm: Mục tiêu, chuẩn kiến thức,kỹ năng, cách biểu hiện của tín đồ học cần có được sau khi giỏi nghiệp: nội dung,phương pháp và vận động đào tạo; Điều kiện cơ sở vật hóa học - kỹ thuật, cơ cấu tổ chức tổchức, chức năng, trọng trách và các chuyển động học thuật của đơn vị được giao nhiệmvụ triển khai đào tạo và huấn luyện ngành học đó.

2. Lịch trình dạy học tập (Curriculum) của một chương trình giảng dạy ở một trình độ rõ ràng bao gồm: mục tiêu chung, Mục tiêu rõ ràng và chuẩn chỉnh đầu ra đốivới ngành học cùng mỗi học phần; văn bản đào tạo, phương thức đánh giá cùng thờilượng so với ngành học với mỗi học phần.

3. Unique của công tác đàotạo là sự thỏa mãn nhu cầu Mục tiêu chung, Mục tiêu cụ thể và chuẩn đầu ra củachương trình đào tạo và giảng dạy ở trình độ chuyên môn cụ thể, đáp ứng nhu cầu các yêu ước theo qui định củaLuật giáo dục đh và của Khung trình độ chuyên môn Quốc gia, tương xứng với yêu cầu sử dụngnhân lực của địa phương, của ngành và xã hội.

4. Tiêu chuẩn đánh giá chất lượngchương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học là mức độ yêu cầu vềnhững câu chữ và Điều kiện mà lại chương trình huấn luyện và đào tạo phải đáp ứng nhu cầu để được côngnhận đạt tiêu chuẩn quality giáo dục.

5. Tiêu chí đánh giá quality chương trình huấn luyện và giảng dạy cáctrình độ của giáo dục đại học là cường độ yêu mong và Điềukiện cần đã đạt được ở một khía cạnh rõ ràng của từng tiêu chuẩn.

6. Đối sánh là chuyển động đốichiếu và đối chiếu một cơ sở giáo dục đại học hoặc một chương trình đào tạo và giảng dạy với bộtiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục hoặc cùng với cơ sởgiáo dục đại học/chương trình giảng dạy khác được lựa chọn.

7. Đánh giá chất lượng chươngtrình đào tạo những trình độ của giáo dục đh là câu hỏi thu thập, xử lýthông tin, giới thiệu những đánh giá dựa trên những tiêu chuẩn đánh giá đối với toànbộ các vận động liên quan mang lại chương trình đào tạo và huấn luyện trong cơ sở giáo dục đại học,bao gồm: kim chỉ nam và chuẩn chỉnh đầu ra của công tác đào tạo; bản mô tả chươngtrình đào tạo; kết cấu và văn bản chương trình dạy dỗ học; cách thức tiếp cậntrong dạy cùng học; tiến công giá hiệu quả học tập của fan học; đội ngũ giảng viên, phân tích viên; đội ngũ nhân viên; ngườihọc và hoạt động hỗ trợ người học; đại lý vật hóa học và trang thiết bị; nâng caochất lượng và hiệu quả đầu ra.

Điều 3. Mục đích ban hành tiêu chuẩnđánh giá unique chương trình đào tạo những trình độ của giáo dục và đào tạo đại học

1. đại lý giáo dục đh sử dụngtiêu chuẩn để tự đánh giá toàn bộ vận động liên quan cho chương trình đào tạonhằm không ngừng cải thiện chất lượng huấn luyện và đào tạo và giải trình với các cơ quan liêu chứcnăng, làng mạc hội về thực trạng quality đào chế tạo ra của từngchương trình nạm thể.

2. Những tổ chức kiểm định unique giáodục sử dụng tiêu chuẩn chỉnh để reviews và thừa nhận hoặc không thừa nhận đạt tiêuchuẩn unique giáo dục đối với các công tác đào tạo.

3. Các tổ chức, cá nhân khác có cơ sởđể nhận định, đánh giá và gia nhập phản biện buôn bản hội đối với chương trình huấn luyện và đào tạo của cơ sở giáo dục đào tạo đại học mà họ quan tâm.

Điều 4. Thang tiến công giá

1. Việc reviews từng tiêu chí trongmỗi tiêu chuẩn sử dụng thang 7 mức, vào đó:

a) nút 1: trọn vẹn không đáp ứng nhu cầu yêucầu của tiêu chí, đề nghị có chiến thuật khắc phục ngay;

b) nút 2: Không đáp ứng yêu ước của tiêu chí, cần phải có những phương án khắc phục;

c) mức 3: Chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầucủa tiêu chí nhưng chỉ cần phải có một số cải tiến nhỏ tuổi sẽ đáp ứng nhu cầu được yêu thương cầu;

d) mức 4: Đáp ứng yêu mong của tiêuchí;

đ) nút 5: Đáp ứng tốt hơn yêu ước củatiêu chí;

e) nút 6: Đáp ứng tốt nhất có thể yêu ước củatiêu chí;

g) mức 7: Đáp ứng xuất nhan sắc yêu cầu củatiêu chí.

2. Các tiêu chuẩn được đánh giá từ mức1 đến cả 3 là chưa đạt yêu thương cầu, từ bỏ mức 4 đến mức 7 là đã đạt được yêu cầu.

Chương II

TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Điều 5. Tiêu chuẩn chỉnh 1: phương châm vàchuẩn đầu ra của lịch trình đào tạo

1. Kim chỉ nam của chương trình đào tạođược xác định rõ ràng, tương xứng với sứ mạng cùng tầm nhìn của cơ sở giáo dục và đào tạo đại học,phù hợp với Mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học.

2. Chuẩn đầu ra của công tác đàotạo được khẳng định rõ ràng, bao gồm được cả những yêu cầu chung và yêu mong chuyênbiệt mà tín đồ học cần đã đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo.

3. Chuẩn đầu ra của lịch trình đàotạo phản ánh được yêu cầu của những bên liên quan, được định kỳ rà soát, Điều chỉnhvà được ra mắt công khai.

Điều 6. Tiêu chuẩn chỉnh 2: phiên bản mô tảchương trình đào tạo

1. Bản mô tả chương trình huấn luyện và đào tạo đầyđủ tin tức và cập nhật.

2. Đề cương các học phần rất đầy đủ thôngtin và cập nhật.

3. Bản mô tả chương trình huấn luyện và giảng dạy vàđề cương những học phần được công bố công khai và những bên liên quan dễ dãi tiếpcận.

Điều 7. Tiêu chuẩn 3: kết cấu vànội dung công tác dạy học

1. Công tác dạy học tập được thiết kếdựa trên chuẩn đầu ra.

Xem thêm: Soạn Bài Phương Pháp Tả Người Ngắn Nhất, Soạn Bài Phương Pháp Tả Người Lớp 6 Ngắn Nhất

2. Đóng góp của mỗi học bên trong việcđạt được chuẩn chỉnh đầu ra là rõ ràng.

3. Chương trình dạy học bao gồm cấu trúc,trình từ bỏ logic; nội dung cập nhật và gồm tính tích hợp.

Điều 8. Tiêu chuẩn 4: Phương pháptiếp cận vào dạy và học

1. Triết lý giáo dục và đào tạo hoặc Mục tiêugiáo dục được tuyên bố cụ thể và được phổ cập tới các bên liên quan.

2. Các hoạt động dạy và học được thiếtkế phù hợp để đạt được chuẩn chỉnh đầu ra.

3. Các hoạt động dạy với học thúc đẩyviệc rèn luyện các kỹ năng, nâng cấp khả năng tiếp thu kiến thức suốt đời của tín đồ học.

Điều 9. Tiêu chuẩn chỉnh 5: Đánh giá chỉ kếtquả học tập của tín đồ học

1. Câu hỏi đánh giá kết quả học tập củangười học được thiết kế phù hợp với mức độ đạt được chuẩn chỉnh đầu ra.

2. Các quy định về đánh giá tác dụng họctập của fan học (bao gồm thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, vẻ ngoài phản hồi và những nội dung liên quan) rõ ràng và được thông báocông khai tới tín đồ học.

3. Phương pháp đánh giá công dụng học tậpđa dạng, đảm bảo độ giá bán trị, độ tin yêu và sự công bằng.

4. Tác dụng đánh giá chỉ được bình luận kịpthời để bạn học nâng cao việc học tập tập.

5. Fan học tiếp cận dễ dãi với quytrình năng khiếu nại về hiệu quả học tập.

Điều 10. Tiêu chuẩn chỉnh 6: Đội ngũ giảngviên, phân tích viên

1. Câu hỏi quy hoạch lực lượng giảng viên,nghiên cứu vớt viên (bao gồm việc thu hút, tiếp nhận, bửa nhiệm, bố trí, kết thúc hợpđồng và đến nghỉ hưu) được thực hiện thỏa mãn nhu cầu nhu mong vềđào tạo, phân tích khoa học cùng các chuyển động phục vụ cùng đồng.

2. Tỉ lệ giảng viên/người học với khốilượng công việc của đội hình giảng viên, nghiên cứu viên được đo lường, giám sátlàm căn cứ đổi mới chất lượng hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học tập và những hoạtđộng ship hàng cộng đồng.

3. Các tiêu chuẩn tuyển dụng cùng lựa chọngiảng viên, phân tích viên (bao tất cả cả đạo đức và năng lượng học thuật) nhằm bổnhiệm, Điều gửi được xác minh và thông dụng công khai.

4. Năng lượng của đội ngũ giảng viên,nghiên cứu vãn viên được khẳng định và được tiến công giá.

5. Nhu yếu về đào tạo và phát triểnchuyên môn của đội hình giảng viên, nghiên cứu và phân tích viên được khẳng định và có các hoạtđộng triển khai để thỏa mãn nhu cầu nhu cầu đó.

6. Vấn đề quản trị theo hiệu quả công việccủa giảng viên, nghiên cứu viên (gồm cả khen thưởng cùng công nhận) được triểnkhai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu và phân tích khoa học tập và những hoạt độngphục vụ cộng đồng.

7. Các mô hình và con số các hoạtđộng phân tích của giảng viên, nghiên cứu viên được xác lập, thống kê giám sát và đốisánh để đổi mới chất lượng.

Điều 11. Tiêu chuẩn chỉnh 7: Đội ngũnhân viên

1. Việc quy hoạch đội hình nhân viên(làm việc tại thư viện, chống thí nghiệm, hệ thống technology thông tin và các dịchvụ cung cấp khác) được thực hiện đáp ứng nhu cầu nhu cầu về đào tạo, nghiên cứu khoa họcvà các vận động phục vụ cùng đồng.

2. Các tiêu chuẩn tuyển dụng cùng lựa chọnnhân viên để té nhiệm, Điều chuyển được xác định và phổ biến công khai.

3. Năng lượng của đội ngũ nhân viên đượcxác định cùng được tấn công giá.

4. Yêu cầu về đào tạo và giảng dạy và phát triểnchuyên môn, nghiệp vụ của nhân viên cấp dưới được khẳng định và bao gồm các hoạt động triểnkhai để đáp ứng nhu cầu nhu mong đó.

5. Câu hỏi quản trị theo kết quả công việccủa nhân viên (gồm cả khen thưởng với công nhận) được xúc tiến để chế tạo ra động lựcvà cung ứng cho đào tạo, nghiên cứu và phân tích khoa học và các chuyển động phục vụ cùng đồng.

Điều 12. Tiêu chuẩn chỉnh 8: Ngườihọc và vận động hỗ trợ người học

1. Chế độ tuyển sinh được xác địnhrõ ràng, được công bố công khai cùng được cập nhật.

2. Tiêu chí và cách thức tuyển chọnngười học được xác định ví dụ và được tiến công giá.

3. Có khối hệ thống giám sát tương xứng về sựtiến bộ trong học tập cùng rèn luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của ngườihọc.

4. Tất cả các chuyển động tư vấn học tập tập,hoạt rượu cồn ngoại khóa, hoạt động thi đua và các dịch vụ cung cấp khác để giúp đỡ cảithiện vấn đề học tập và năng lực có vấn đề làm của fan học.

5. Môi trường tâm lý, làng hội cùng cảnhquan tạo thuận lợi cho chuyển động đào tạo, phân tích và sự dễ chịu và thoải mái cho cánhân tín đồ học.

Điều 13. Tiêu chuẩn 9: cơ sở vậtchất với trang thiết bị

1. Có khối hệ thống phòng có tác dụng việc, phònghọc và các phòng công dụng với những trang thiết bị tương xứng để cung cấp các hoạt độngđào tạo nên và nghiên cứu.

2. Thư viện và các nguồn học liệu phùhợp và được cập nhật để hỗ trợ các vận động đào tạo thành và nghiên cứu.

3. Chống thí nghiệm, thực hành thực tế và trangthiết bị tương xứng và được update để hỗ trợ các chuyển động đào chế tạo và nghiên cứu.

4. Hệ thống technology thông tin (bao tất cả cả hạ tầng mang đến học tập trực tuyến) tương xứng và được cậpnhật để hỗ trợ các chuyển động đào sản xuất và nghiên cứu.

5. Các tiêu chuẩn chỉnh về môi trường, sứckhỏe, bình yên được xác minh và tiến hành có quan tâm đến nhu cầu đặc thù của ngườikhuyết tật.

Điều 14. Tiêu chuẩn chỉnh 10: Nâng caochất lượng

1. Thông tin phản hồi và yêu cầu củacác bên tương quan được áp dụng làm căn cứ để thi công và cải cách và phát triển chươngtrình dạy dỗ học.

2. Việc kiến tạo và trở nên tân tiến chương trình dạy học được xác lập, được đánh giá và cảitiến.

3. Quá trình dạy cùng học, bài toán đánhgiá công dụng học tập của tín đồ học được rà soát và đánh giá thường xuyên nhằm đảm bảosự cân xứng và tương xứng với chuẩn đầu ra.

4. Các kết quả nghiên cứu kỹ thuật đượcsử dụng để đổi mới việc dạy với học.

5. Chất lượng các dịch vụ cung ứng vàtiện ích (tại thư viện, chống thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịchvụ cung ứng khác) được reviews và cải tiến.

6. Chính sách phản hồi của các bên liênquan có tính hệ thống, được reviews và cải tiến.

Điều 15. Tiêu chuẩn chỉnh 11: hiệu quả đầura

1. Tỉ trọng thôi học, giỏi nghiệp đượcxác lập, giám sát và tương quan để đổi mới chất lượng.

2. Thời gian xuất sắc nghiệp vừa đủ đượcxác lập, thống kê giám sát và tương quan để cách tân chất lượng.

3. Tỉ lệ thành phần có việc làm sau tốt nghiệpđược xác lập, tính toán và đối sánh tương quan để đổi mới chất lượng.

4. Mô hình và con số các hoạt độngnghiên cứu giúp của bạn học được xác lập, tính toán và tương quan để cách tân chất lượng.

5. Mức độ hài lòng của những bên liênquan được xác lập, tính toán và tương quan để đổi mới chất lượng.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Viên Khảo thí với Kiểm địnhchất lượng giáo dục

Cục Khảo thí cùng Kiểm định hóa học lượnggiáo dục phía dẫn ví dụ về sử dụng tiêu chuẩn chỉnh đánh giá, giải đáp tự đánh giávà nhận xét ngoài để những cơ sở giáo dục và đào tạo đại học, những tổ chức kiểm định chất lượnggiáo dục thống tốt nhất thực hiện.

Điều 17. Cơ quan cai quản trực tiếpcủa cơ sở giáo dục đại học

Cơ quan thống trị trực tiếp của cơ sởgiáo dục đại học lý thuyết cho cửa hàng giáo dục đại học lựa chọn phương án đánhgiá mang đến từng chương trình huấn luyện và đào tạo theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 18 của Quy địnhnày; đôn đốc và sinh sản Điều kiện dễ dàng để cơ sở giáo dục đại học có những chươngtrình đào tạo và giảng dạy phấn đấu đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cho từng giai đoạn.

Điều 18. Cơ sở giáo dục đào tạo đại học

1. đại lý giáo dục đại học căn cứ vàotình hình ví dụ của mình nhằm lập kế hoạch tạo chương trình huấn luyện và đào tạo đạttiêu chuẩn quality giáo dục mang đến từng quá trình và cócác phương án thực hiện xuất sắc kế hoạch đề ra.

2. Đối cùng với từngchương trình huấn luyện và giảng dạy cụ thể, cơ sở giáo dục và đào tạo đại học có thể lựa chọn theo một hoặcmột số phương án review sau:

a) Theo tiêu chuẩn của những tổ chứcđánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục của khu vực và thế giới uy tín, tất cả têntrong danh Mục những tổ chức kiểm định unique giáo dục của thế giới được ViệtNam công nhận do Bộ giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra công bố;

b) Theo tiêu chuẩn chỉnh đánh giá hóa học lượngcác công tác đào tạo ví dụ do bộ trưởng liên nghành Bộ giáo dục đào tạo và Đào sinh sản ban hành;

c) Theo tiêu chuẩn ban hành tại Thôngtư này.

Xem thêm: Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Bài 137 : Luyện Tập Chung, Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 2 Trang 71, 72 Bài 137

Điều 19. Tổ chức kiểm định chất lượnggiáo dục

Tổ chức kiểm định unique giáo dụccăn cứ vào cách thức này để nhận xét và công nhận chương trình đào tạo của cơ sởgiáo dục đại học đạt tiêu chuẩn unique giáo dục./.