THÔNG TƯ SỐ 10/2018/TT

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - niềm hạnh phúc ---------------

Số: 10/2018/TT-BTC

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI,BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 76/2014/TT-BTC NGÀY 16 THÁNG 6 NĂM 2014 BỘ TÀICHÍNH HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 45/2014/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 5 NĂM2014 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Căn cứ hình thức Đất đai ngày 29 tháng11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 45/2014/NĐ-CPngày 15 tháng 5 năm năm trước của chính phủ nước nhà quy định về thu tiền thực hiện đất;

Căn cứ Nghị định số 135/2016/NĐ-CPngày 09 tháng 9 năm 2016 của cơ quan chỉ đạo của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Nghịđịnh dụng cụ về thu tiền sử dụng đất, thu tiền mướn đất, thuê khía cạnh nước;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày06 mon 01 năm 2017 của chính phủ nước nhà sửa đổi, bổ sung cập nhật một số Nghị định quy địnhchi máu thi hành biện pháp Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 123/2017/NĐ-CPngày 14 mon 11 năm 2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của cácNghị định nguyên lý về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê phương diện nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CPngày 26 tháng 7 năm 2017 của chính phủ nước nhà quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức tổ chức của cục Tài chính;

Theo đề xuất của cục trưởng viên Quảnlý công sản,

Bộ trưởng bộ Tài thiết yếu ban hànhThông tứ sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16tháng 6 năm 2014 hướng dẫn một vài điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15tháng 5 năm 2014 của chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Bạn đang xem: Thông tư số 10/2018/tt

Điều 1. Bửa sungkhoản 6 vào Điều 3 như sau:

“6. Nấc tỷ lệ tỷ lệ (%) tính đơngiá thuê đất thường niên quy định trên khoản 3, khoản 4 Điều này được xác minh theomục đích thực hiện đất thương mại, thương mại & dịch vụ tương ứng cùng với từng khu vực, tuyến đườngdo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định rõ ràng theo nguyên lý của quy định về thutiền thuê đất, thuê mặt nước”.

Điều 2. Sửa đổi khoản 4 và bổ sung cập nhật khoản 5,khoản 6 vào Điều 4 như sau:

“4. Trường hợp thời gian sử dụng đấtcòn lại được khẳng định theo phương pháp quy định trên Điều này không tròn năm thìtính theo tháng; thời hạn không tròn tháng thì tự 15 ngày trở lên trên được tínhtròn 01 tháng, dưới 15 ngày thì không lấy phí sử dụng đất.

5. Trường phù hợp chuyển mục tiêu sử dụngtừ khu đất sản xuất sale phi nntt (không đề nghị là khu đất ở) gồm nguồn gốcnhận chuyển nhượng ủy quyền đất ngơi nghỉ của hộ gia đình, cá thể sang đất ở để tiến hành dự ánđầu tư từ thời điểm ngày 01 mon 7 năm 2014 trở về sau thì nộp tiền áp dụng đất bởi mứcchênh lệch thân tiền thực hiện đất tính theo quy hoạch xây dựng cụ thể của dựán được cơ sở nhà nước có thẩm quyền phê chuẩn y trừ (-) tiền áp dụng đất tínhtheo quy hoạch xây dựng nhà tại của hộ gia đình, cá thể của từng khoanh vùng tại thờiđiểm được ban ngành nhà nước gồm thẩm quyền cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất.

6. Tổ chức kinh tế được đưa mụcđích áp dụng đất theo cơ chế tại khoản 29, khoản 30 Điều 2 Nghịđịnh số 01/2017/NĐ-CP, ở trong trường thích hợp được liên tục sử dụng khu đất theo hìnhthức giao đất gồm thu tiền thực hiện đất thì nộp tiền thực hiện đất bằng mức chênh lệchgiữa tiền thực hiện đất tính theo giá đất của một số loại đất sau khoản thời gian chuyển mục đích đượcxác định theo hiện tượng tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này của thời hạn áp dụng đấtđược xác định theo cơ chế trừ (-) đi số tiền thực hiện đất tính theo giá đất nền củaloại đất trước khi chuyển mục tiêu của thời hạn áp dụng đất còn lại tại thời điểmđược phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền chất nhận được chuyển mục tiêu sử dụng đất”.

Điều 3. Bổ sungkhoản 4 vào Điều 5 như sau:

“4. Hộ gia đình, cá thể đang sử dụngđất nhưng mà chuyển mục tiêu sử dụng đất theo khí cụ tại khoản 30 Điều2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, nằm trong trường vừa lòng được liên tục sử dụng đấttheo hiệ tượng giao đất bao gồm thu tiền sử dụng đất thì nộp tiền thực hiện đất bằng mứcchênh lệch giữa tiền thực hiện đất tính theo giá đất nền của loại đất sau khi chuyểnmục đích được xác định theo giải pháp tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này của thời hạnsử dụng đất được khẳng định theo luật pháp trừ (-) đi số tiền sử dụng đất tínhtheo giá đất của loại đất trước khi chuyển mục tiêu của thời hạn sử dụng đấtcòn lại tại thời gian được ban ngành nhà nước tất cả thẩm quyền được cho phép chuyển mụcđích thực hiện đất”.

Điều 4. Ngã sungĐiều 8a như sau:

“Điều 8a. Khẳng định tiền thực hiện đấtkhi cấp cho lại Giấy ghi nhận đã cung cấp không đúng quy định của pháp luật

1. Khi cấp lại Giấy ghi nhận đã cấpkhông đúng công cụ của điều khoản theo lao lý tại khoản 41 Điều2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP thì tiền sử dụng đất được khẳng định như sau:

a) Trường vừa lòng Giấy ghi nhận đã cấpkhông đúng quy định của luật pháp do lỗi của ban ngành nhà nước thì tiền sử dụngđất khi cung cấp lại Giấy ghi nhận được xác định theo chính sách và giá đất tại thờiđiểm đã cấp Giấy ghi nhận trước đây.

b) Trường đúng theo Giấy ghi nhận đã cấpkhông đúng mức sử dụng của lao lý do lỗi của người tiêu dùng đất thì tiểu sử từ trước dụngđất khi cấp cho lại Giấy ghi nhận được xác định theo chính sách và giá đất tại thờiđiểm cấp cho lại Giấy ghi nhận quyền sử dụng đất.

2. Câu hỏi thu, nộp và trả lại nghĩa vụtài chủ yếu của người tiêu dùng đất

a) ngôi trường hợp người sử dụng đất chưanộp tiền sử dụng đất lúc được cấp cho Giấy chứng nhận trước đây hoặc số tiền sẽ nộpnhỏ hơn số tiền thực hiện đất được xác minh lại thì người sử dụng đất bắt buộc nộp sốtiền thực hiện đất còn thiếu.

b) Trường vừa lòng số tiền thực hiện đất màngười thực hiện đất vẫn nộp trước đây to hơn số tiền áp dụng đất phải nộp khi xácđịnh lại thì người sử dụng đất được bên nước hoàn lại số tiền đang nộp quá theoquy định.

c) vấn đề thu, nộp và trả lại nghĩa vụtài chủ yếu của người tiêu dùng đất được tiến hành theo điều khoản về thu tiền sử dụngđất, chi phí nhà nước, thuế và điều khoản khác gồm liên quan”.

Điều 5. Sửa đổi,bổ sung Điều 8 như sau:

“Điều 8. Khẳng định tiền sử dụng đấtkhi thừa nhận quyền thực hiện đất (cấp Giấy triệu chứng nhận) đến hộ gia đình, cá nhânđối với khu đất ở có xuất phát được giao không đúng thẩm quyền trước ngày 01 tháng7 năm 2004

Việc xác định tiền sử dụng đất khicông thừa nhận quyền sử dụng đất (cấp Giấy chứng nhận) đến hộ gia đình, cá thể đốivới khu đất ở có nguồn gốc được giao không nên thẩm quyền trước thời điểm ngày 01 tháng 7năm 2004 được thực hiện theo phép tắc tại Điều 8 Nghị định số45/2014/NĐ-CP; một trong những nội dung trên Điều này được lý giải như sau:

1. Giấy tờ chứng tỏ về câu hỏi đã nộptiền mang đến cơ quan, tổ chức để được thực hiện đất khi khẳng định tiền áp dụng đất quyđịnh tại Điểm a, Điểm b Khoản 1 Điều 8 Nghị định số45/2014/NĐ-CP; bao gồm:

a) Biên lai, phiếu thu, hóa đơn thutiền để được áp dụng đất, thu tiền đền rồng bù theo quyết định số 186/HĐBT ngày 31tháng 5 năm 1990 của Hội đồng nhất trưởng về đền rồng bù thiệt hại khu đất nông nghiệp, đấtcó rừng khi chuyển sang sử dụng vào mục tiêu khác.

b) Biên lai, phiếu thu, hóa solo thutiền theo Thông tứ số 60/TC-TCT ngày 16 tháng 7 năm 1993 của bộ Tài bao gồm về hướngdẫn chế độ quản lý thu đối với việc bán nhà thuộc về nhà nước, việc cấp quyềnsử dụng khu đất xây dựng nhà tại và công trình.

c) Biên lai, phiếu thu, hóa đối chọi hoặccác loại sách vở và giấy tờ khác minh chứng đã nộp tiền nhằm được sử dụng đất của Ủy bannhân dân các cấp hoặc của cơ quan, tổ chức giao đất không đúng thẩm quyền.

2. Trường phù hợp được cấp chứng từ chứng nhậntheo vẻ ngoài tại khoản 19 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CPthì nấc thu tiền áp dụng đất theo lao lý tại Điều 8 Nghị địnhsố 45/2014/NĐ-CP”.

Điều 6. Xẻ sungĐiều 10a như sau:

“Điều 10a. Thu tiền sử dụng đất khi cấpGiấy triệu chứng nhận so với diện tích đất tăng thêm do đo lường lại so với sách vở vềquyền áp dụng đất mang lại hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất

1. Trường hợp được cấp giấy chứng nhậnđối cùng với diện tích tạo thêm theo mức sử dụng tại khoản đôi mươi Điều 2Nghị định số 01/2017/NĐ-CP nhưng mà hộ gia đình, cá thể đã có Giấy hội chứng nhậnthì nộp tiền thực hiện đất so với phần diện tích tăng thêm theo chế độ vàgiá đất tại thời khắc đã cấp thủ tục chứng nhận.

Xem thêm: Năng Suất Phân Li Của Mắt Là, Độ Dài Của Vật Nhỏ Nhất Mà Mắt

2. Trường phù hợp được cấp giấy chứng nhậnđối cùng với diện tích tăng lên theo lý lẽ tại khoản 20 Điều 2Nghị định số 01/2017/NĐ-CP nhưng mà hộ gia đình, cá nhân có giấy tờ về quyền sử dụngđất hình thức tại Điều 100 luật pháp Đất đai, Điều18 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì nộp tiền áp dụng đất đối với phần diệntích đất tăng lên theo chế độ và tỷ giá của đất nền tại thời gian có đưa ra quyết định côngnhận quyền áp dụng đất tăng thêm của cơ sở nhà nước có thẩm quyền”.

Điều 7. Vấp ngã sungĐiều 11a như sau:

“Điều 11a. Trường thích hợp được nhà nước giaođất có thu tiền thực hiện đất trước ngày 15 mon 7 năm 2014, thuộc đối tượng nộptruy thu tiền sử dụng đất thì thời hạn nộp số tiền sử dụng đất tróc nã thu theoquy định trên khoản 4 Điều 14 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP”.

Điều 8. Sửa đổi khoản 1, khoản 2 và ngã sungkhoản 3, khoản 4 vào Điều 16 nhưsau:

“1. Trường phù hợp thuộc đối tượng xác địnhgiá khu đất tính thu tiền áp dụng đất theo các phương thức so sánh trực tiếp, chiếttrừ, thu nhập, thặng dư:

a) Trường đúng theo tại thời điểm nộp hồ nước sơmiễn, sút tiền sử dụng đất đã có giá đất tính thu tiền thực hiện đất vày cơ quannhà nước có thẩm quyền xác định theo luật của pháp luật thì số chi phí miễn,giảm được xác minh theo giá đất nền tính thu tiền áp dụng đất sẽ được cơ sở nhànước tất cả thẩm quyền xác định.

b) Trường hợp tại thời khắc nộp hồ sơmiễn, sút tiền thực hiện đất chưa có giá đất vày cơ quan công ty nước bao gồm thẩm quyềnxác định theo luật pháp của pháp luật:

- Đối với trường đúng theo được miễn tiền sửdụng khu đất thì số tiền miễn được xác định theo giá đất tại báo giá đất, hệ số điềuchỉnh giá đất nền do Ủy ban nhân dân cung cấp tỉnh ban hành.

- Đối với trường phù hợp được giảm tiền sửdụng khu đất thì số tiền sút được khẳng định sau khi có mức giá đất tính thu tiền sử dụngđất bởi cơ quan nhà nước tất cả thẩm quyền xác định.

2. Trường đúng theo thuộc đối tượng người dùng xác địnhgiá khu đất tính thu tiền áp dụng đất theo phương pháp hệ số điều chỉnh giá khu đất thìsố tiền miễn, giảm xác định theo tỷ giá của đất nền tại bảng báo giá đất, hệ số điều chỉnh giáđất vì chưng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.

3. Cơ sở thuế ghi số tiền thực hiện đấtđược miễn, giảm rõ ràng (được xác định theo Khoản 1, Khoản 2 Điều này) vào Quyếtđịnh miễn, giảm tiền sử dụng đất; đồng thời tại đưa ra quyết định miễn, sút tiền sử dụngđất ghi rõ nội dung: “Trường hợp tổ chức tài chính chuyển nhượng quyền áp dụng đấtđối với diện tích đất đã làm được miễn, sút tiền thực hiện đất thì yêu cầu nộp số tiềnsử dụng đất đã làm được miễn, giảm cho công ty nước; số tiền áp dụng đất được ghi tạiQuyết định này sẽ được tính lại theo quy định của lao lý tại thời gian chuyểnnhượng”.

4. Ngôi trường hợp bạn được công ty nướcgiao đất có thu tiền thực hiện đất được miễn tiền áp dụng đất tất cả nguyện vọng nộptiền thực hiện đất (không hưởng ưu đãi) thì số tiền áp dụng đất nên nộp được xácđịnh theo cơ chế và tỷ giá của đất nền tại thời điểm người tiêu dùng đất bao gồm văn bản đềnghị được nộp tiền áp dụng đất. Người sử dụng đất có quyền về đất đai như đối vớitrường hòa hợp không miễn tiền sử dụng đất”.

Điều 9. Té sungkhoản 7, khoản 8 vào Điều 17như sau:

“7. Đối với trường hợp đã có ghi nợtiền sử dụng đất trước thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà chưa thanh toán giao dịch nợ thì xử lýnhư sau:

a) trường hợp đã được ghi nợ chi phí sửdụng đất trước thời gian ngày 01 mon 3 năm 2011 thì vào thời hạn buổi tối đa là 5 năm kể từngày 01 mon 3 năm 2011, người sử dụng đất được thanh toán giao dịch nợ tiền áp dụng đấttheo giá đất tại thời khắc cấp giấy ghi nhận quyền áp dụng đất; sau 5 năm màchưa trả không còn nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phải nộp tiền thực hiện đấtcòn lại theo cơ chế và giá đất tại thời khắc trả nợ.

b) ngôi trường hợp đã được ghi nợ tiền sửdụng đất từ thời điểm ngày 01 tháng 3 năm 2011 đến trước thời điểm ngày 01 tháng 7 năm năm trước thì đượcáp dụng hình thức về giao dịch thanh toán nợ trên Nghị định số 45/2014/NĐ-CP. Tín đồ sử dụngđất được trả nợ dần trong thời hạn về tối đa là 5 năm kể từ ngày ghi nợ; sau 5 nămkể từ thời điểm ngày ghi nợ mà chưa trả không còn nợ tiền sử dụng đất thì người sử dụng đất phảinộp tiền áp dụng đất còn lại theo cơ chế và giá đất tại thời khắc trả nợ.

Trường hợp chưa được cơ quan nhà nướccó thẩm quyền ra thông báo nộp tiền thực hiện đất và tổ chức tài chính chưa nộp hoặcmới nhất thời nộp một phần tiền áp dụng đất vào giá thành nhà nước thì tiền áp dụng đấtđã lâm thời nộp (nếu có) được quy thay đổi ra diện tích đất vẫn nộp tiền thực hiện đất (đãhoàn thành nhiệm vụ tài chính) trên thời điểm chuyển nhượng bàn giao đất thực tế. Phần diệntích còn lại phải nộp tiền sử dụng đất theo cơ chế và giá đất nền tại thời điểmbàn giao đất thực tế (trường phù hợp được giao đất thực tiễn trước ngày 01 tháng 01năm 2005 thì giá đất tính thu tiền áp dụng đất được khẳng định tại thời điểm ngày01 tháng 01 năm 2005) cùng xử lý bài toán chậm nộp tiền thực hiện đất so với trường hợpnày như sau:

- trường hợp việc chậm nộp tiền sử dụngđất có vì sao chủ quan từ tổ chức tài chính thì tổ chức kinh tế tài chính phải nộp sốtiền tương tự tiền lờ lững nộp tiền áp dụng đất theo luật của quy định vềquản lý thuế tương xứng với từng thời kỳ.

- trường hợp việc chậm nộp tiểu sử từ trước dụngđất không có nguyên nhân chủ quan từ tổ chức kinh tế tài chính thì tổ chức kinh tế khôngphải nộp số tiền tương tự tiền lừ đừ nộp tiền thực hiện đất.

Khoản chậm rãi nộp tiền thực hiện đất đượctính từ thời điểm bàn giao đất thực tế tới thời gian chính thức được thông báonộp tiền vào chi tiêu nhà nước theo phần trăm % thu tiền chậm nộp nhiệm vụ tàichính theo quy định của quy định từng thời kỳ”.

Điều 10. Hiệu lực thực thi thi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực thi hànhkể từ ngày 20 tháng 3 năm 2018.

2. Những trường đúng theo phát sinh phải thựchiện nghĩa vụ tài bao gồm từ thời gian Nghị định số 135/2016/NĐ-CP, Nghị định số01/2017/NĐ-CP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CP có hiệu lực hiện hành đến thời gian Thông tưnày có hiệu lực được áp dụng khẳng định nghĩa vụ tài thiết yếu theo vẻ ngoài tại Nghịđịnh số 135/2016/NĐ-CP, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP, Nghị định số 123/2017/NĐ-CPvà trả lời tại Thông tứ này.

Xem thêm: Sách Giải Bài 4 Trang 72 Toán Lớp 5 Luyện Tập Toán Lớp 5 Luyện Tập Trang 72

3. Trong quá trình thực hiện, nếu cókhó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đối chọi vị, tổ chức, cá nhân phản ánh kịpthời về cỗ Tài thiết yếu để được coi như xét, giải quyết./.

Nơi nhận: - công sở Tổng túng bấn thư; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng bao gồm phủ; - Văn phòng chủ tịch nước, Quốc hội; - Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; - những Bộ, cơ quan ngang Bộ, ban ngành thuộc CP; - Viện Kiểm ngay cạnh nhân dân buổi tối cao; - tandtc nhân dân buổi tối cao; - kiểm toán nhà nước; - UBTW chiến trận Tổ quốc Việt Nam; - HĐND, UBND, Sở TC, cục Thuế, KBNN những tỉnh, TP trực nằm trong TW; - Phòng dịch vụ thương mại và Công nghiệp Việt Nam; - Công báo; - Cục chất vấn VB QPPL (Bộ tư pháp); - Cổng thông tin điện tử: bao gồm phủ, cỗ Tài chính, Cục làm chủ công sản; - những đơn vị trực thuộc Bộ; - Lưu: VT, QLCS. (470)

kimsa88
cf68