Thông tư 27/2014/tt

     
bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! do chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ coi được thuộc tính của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa tồn tại Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! bởi chưa Đăng Nhập nên chúng ta chỉ coi được ở trong tính
của Văn bản. chúng ta chưa xem được hiệu lực thực thi hiện hành của Văn bản, Văn bạn dạng Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn phiên bản gốc, Văn bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại phía trên
các bạn Chưa Đăng Nhập Tài khoản! vày chưa Đăng Nhập nên bạn chỉ xem được trực thuộc tính
của Văn bản. bạn chưa coi được hiệu lực của Văn bản, Văn bản Liên quan, Văn phiên bản thay thế, Văn bản gốc, Văn phiên bản tiếng Anh,... Nếu chưa có Tài khoản, mời các bạn Đăng ký thông tin tài khoản tại đây
Theo dõi hiệu lực thực thi Văn phiên bản 0" class="btn btn-tvpl btn-block font-weight-bold mb-3" ng-click="SoSanhVBThayThe()" ng-cloak style="font-size:13px;">So sánh Văn bạn dạng thay cầm cố Văn bản song ngữ

Thông tứ 27/2014/TT-BYT quy định hệ thống biểu mẫu mã thống kê y tế áp dụng đối với cơ sở y tế tuyến đường tỉnh, huyện và xã do bộ trưởng Bộ Y tế ban hành


*

BỘ Y TẾ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam giới Độc lập - thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 27/2014/TT-BYT

Hà Nội, ngày 14 mon 08 năm 2014

THÔNGTƯ

QUYĐỊNH HỆ THỐNG BIỂU MẪU THỐNG KÊ Y TẾ ÁP DỤNG ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ Y TẾ TUYẾN TỈNH,HUYỆN VÀ XÃ

Căn cứ qui định Thống kê ngày 17 tháng 6năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 40/2004/NĐ-CP ngày 13 tháng 2 năm 2004 của cơ quan chính phủ quy địnhchi huyết và khuyên bảo thi hành một số trong những điều của khí cụ Thống kê;

Căn cứ Nghị định của chính phủ nước nhà số 03/2010/NĐ-CP ngày 13 tháng 01 năm2010 hiện tượng nhiệm vụ, quyền lợi và tổ chức thống kê Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơquan thuộc chính phủ;

Căn cứ Nghịđịnh số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 mon 8 thời điểm năm 2012 của chính phủ quy định chứcnăng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổ chứccủa cỗ Y tế;

Căn cứ Quyếtđịnh số 43/2010/QĐ-TTg ngày 2 mon 6 năm 2010 của Thủ tướng chính phủ nước nhà vềviệc ban hành Hệ thống tiêu chuẩn thống kê;

Xét ý kiến đề nghị của Vụ trưởng Vụ planer - Tài chính;

Bộ trưởng bộ Y tế phát hành Thông tư quyđịnh khối hệ thống biểu mẫu mã thống kê y tế áp dụng so với các bệnh viện tỉnh, huyệnvà xã.

Bạn đang xem: Thông tư 27/2014/tt

Điều 1. Khối hệ thống biểumẫu những thống kê y tế

Ban hành đương nhiên Thông bốn này Hệ thốngbiểu chủng loại thống kê y tế mang lại tuyến tỉnh, huyện cùng xã, bao gồm:

1. Sổ ghi chép chuyển động cung cung cấp dịchvụ y tế và thống trị sức khỏe mạnh của khám đa khoa xã, phường, thị trấn gồm: 12 mẫu sổvà 01 phiếu (Phụ lục 1);

2. Biểu mẫu report thống kê y tế củaxã, phường, thị xã (sau đây call tắt là xã) gồm: 10 biểu (Phụ lục 2).

3. Biểu mẫu report thống kê của huyện,quận, thị xã, thành phố thuộc thức giấc (sau đây gọi tắt là huyện) gồm: 16 biểu (Phụlục 3).

4. Biểu mẫu report của tỉnh, thành phốtrực thuộc trung ương (sau đây hotline tắt là tỉnh) gồm: 18 biểu (Phụ lục 4).

Điều 2. Cơ chế thốngkê báo cáo

1. Kỳ báo cáo, phương thức báo cáo thựchiện theo nguyên tắc tại ra quyết định số 15/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng chủ yếu phủngày 17 tháng 02 năm năm trước về việc phát hành Chế độ report thống kê tổng vừa lòng ápdụng đối với các Bộ, ngành.

2. Quy trình báo cáo:

a) tuyến xã:

- Đơn vị gởi báo cáo: Trạm Y tế xã;

- Đơn vị thừa nhận báo cáo: đơn vị đầu mốituyến huyện theo phân công của Sở Y tế tỉnh, thành phố trực ở trong trung ương;

b) tuyến huyện:

- Đơn vị gửi báo cáo: đơn vị chức năng đầu mốituyến huyện theo cắt cử của Sở Y tế tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương;

- Đơn vị nhận báo cáo: Sở Y tế;

c) tuyến tỉnh:

- Đơn vị gửi báo cáo:Sở Y tế;

- Đơn vị thừa nhận báo cáo: cỗ Y tế (Vụ Kếhoạch - Tài chính).

Điều 3. Tổ chức triển khai thực hiện

1. Sở Y tế có nhiệm vụ giao đến mộtđơn vị y tế huyện có tác dụng đầu mối thực hiện chế độ report thống kê về toàn bộ hoạtđộng y tế trong phạm vi huyện.

2. Vụ Kếhoạch - Tài chính, cỗ Y tế có trọng trách hướng dẫn, kiểm tra, giám sátviệc triển khai ghi chép biểu mẫu, cách thức thu thập, tổng hợp report để thựchiện thống độc nhất vô nhị trên phạm vi toàn quốc.

Điều 4. Hiệu lực thực thi hiện hành thihành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01tháng 10 năm 2014.

Quyết định số 3440/QĐ-BYT ngày 17tháng 9 năm 2009 của bộ trưởng bộ Y tế về việc phát hành Hệ thống sổ sách, biểumẫu report thống kê y tế không còn hiệu lực tính từ lúc ngày Thông tư này còn có hiệu lực.

Điều 5. Trách nhiệmthi hành

Chánh văn phòng và công sở Bộ, Vụ trưởng VụKế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng, viên trưởng,Tổng cục trưởng thuộc cỗ Y tế, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực nằm trong Bộ,Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc tw và Thủ trưởng phòng ban y tế những Bộ, ngành chịu đựng trách nhiệmthi hành Thông tư này.

Trong quy trình thực hiện, nếu tất cả khókhăn vướng mắc, các đơn vị, địa phương report về cỗ Y tế (Vụ kế hoạch - Tài chính) nhằm nghiên cứu, giải quyết./.

Nơi nhận: - Văn phòng chính phủ (Vụ Khoa giáo văn xã, Công báo, Cổng TTĐT thiết yếu phủ); - các Bộ, ban ngành ngang Bộ, ban ngành thuộc bao gồm phủ; - UBND những tỉnh, thành phố trực trực thuộc TW; - ban ngành Trung ương của những đoàn thể; - Cục kiểm soát VBQPPL-Bộ bốn pháp; - Sở Y tế những tỉnh, tp trực trực thuộc TW; - những vụ, Cục, văn phòng và công sở Bộ, điều tra Bộ, Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình; - Cổng TTĐT cỗ Y tế; - Lưu: VT, KHTC, PC.

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Phạm Lê Tuấn

PHỤLỤC 1

SỔGHI CHÉP HOẠT ĐỘNG CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ QUẢN LÝ SỨC KHỎE CỦA CƠ SỞ Y TẾ XÃ PHƯỜNG,THỊ TRẤN

Bao gồm: 12 chủng loại và 01 phiếu:

A1/YTCS:

Sổ thăm khám bệnh

A2.1/YTCS:

Sổ Tiêm Chủng cơ phiên bản cho trẻ con em

A2.2/YTCS:

Sổ tiêm chủng viêm não, tả, yêu quý hàn

A2.3/YTCS:

Sổ tiêm vắc xin uốn nắn ván đến Phụ nữ

A3/YTCS:

Sổ xét nghiệm thai

A4/YTCS:

Sổ Đẻ

A5.1/YTCS:

Sổ triển khai biện pháp KHHGĐ

A5.2/YTCS:

Sổ phá thai

A6/YTCS:

Sổ theo dõi và quan sát tử vong

A7/YTCS:

Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân nóng rét

A8/YTCS:

Sổ theo dõi, cai quản bệnh nhân tinh thần tại cùng đồng

A9/YTCS:

Sổ theo dõi, quản lý bệnh nhân Lao tại cộng đồng

A10/YTCS:

Sổ theo dõi, làm chủ bệnh nhân HIV tại cộng đồng

A11/YTCS:

Sổ theo dõi và quan sát công tác truyền thông GDSK

A12/YTCS:

Sổ theo dõi, thống trị bệnh ko lây nhiễm

Phiếu theo dõi người bị bệnh Phong

1- S khám dịch (A1/YTCS)

A1/YTCS

SKHÁM BỆNH

TT

Họ với tên

Tuổi

Số thẻ BHYT

Địa chỉ

Nghề nghiệp

Dân tộc

Triệu chứng

Chẩn đoán

Phương pháp điều trị

Y, BS đi khám bệnh

Ghi chú

Nam

Nữ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Mục đích:

Sổ khám bệnh (A1/YTCS) sử dụng ghichép các thông tin về đi khám chữa bệnh dịch (KCB) của trạm Y tế xã. Sổ này cũng đều có thểsử dụng mang đến phòng khám đa khoa, chăm khoa liên xã, phòng khám của những cơ sở ytế tư nhân, y tế ngành...

Tại trạm Y tế: update thông tin vềcung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa căn bệnh của nhân viên trạm y tế. Tin tức của Sổsẽ là mối cung cấp số liệu để tổng vừa lòng báo cáo, đo lường và tính toán chỉ số phục vụ review tìnhhình sức khỏe của xã, kĩ năng chuyên môn của cán cỗ y tế và tình hình thực hiệntiêu chí giang sơn về y tế xã.

Sổ Khám dịch còn được áp dụng để ghichép các trường thích hợp khám trị phụ khoa và các trường hợp TNTT, ...

Đối với các trường hợp khám bệnh dịch là đốitượng BHYT cũng được ghi vào sổ khám bệnh và ghi rõ số thẻ và những mã nhằm phân biệtđối tượng bảo hiểm.

Để kị nhầm lẫn lúc tổng đúng theo số lầnkhám bệnh, những người bệnh mang lại để nhấn thuốc, băng bó, rửa vệt thương, tiêmthuốc .... Không được tính là lần xét nghiệm bệnh. đa số trường phù hợp trạm y tế, các cơsở y tế con đường trên xuống xã nhằm khám sức khỏeđịnh kỳ, khám nhiệm vụ quân sự, đi khám nha học đường, xét nghiệm định kỳ cho người caotuổi, phụ nữ, xét nghiệm chiến dịch... Thìchỉ tính là khám dự phòng và ko ghi vào sổ khám dịch này, rất có thể ghi ra biểumẫu riêng để tiện cho việc tổng hợp.

Trách nhiệm ghi:

Tại TYT xã và những phòng khám: Y, bác bỏ sỹmỗi khi đi khám bệnh yêu cầu có trách nhiệm ghi trực tiếp rất đầy đủ các tin tức như đãquy định vào sổ. Trưởng TYT hoặc trưởng phòng khám có trách nhiệm kiểm tra, quan sát và theo dõi vàtổng hợp báo cáo sốliệu định kỳ gửi tuyến trên, chịu đựng trách nhiệm quality thông tin ghi chéptrong sổ với số liệu vào báo cáo. Đối với TYT, sổ này còn là biên phiên bản về thực trạng sức khỏe ra mắt trong địa bàn xã/phường. Trường hợpcán bộ y tế mang đến khám bệnh dịch và chữa bệnh tại nhà của bệnh dịch nhân cũng được ghi chépvào sổ này.

Phương pháp ghi chép: Sổ gồm 13cột

Ghi từng ngày, tháng khám bệnh dịch (ngày,tháng, năm) vào chính giữa quyển sổ.

- Cột 1 (thứ tự): Ghi số máy tự từ một đến(n) theo từng tháng.

Sang tháng tiếp theo lại ghi thứ tựnhư tháng trước.

- Cột 2 (họ tên): Ghi không hề thiếu họ thương hiệu ngườibệnh. Đối với trẻ dưới 1 tuổi, nếu cần phải có thể ghi thêm tên người mẹ hoặc bạn nuôidưỡng nhằm tiện search kiếm với theo dõi

- Cột 3, 4 (tuổi): Ghisố tuổi nghỉ ngơi cột (nam) trường hợp là bệnh nhân (BN) nam, hoặc ghi số tuổi làm việc cột (nữ) nếulà BN nữ. Nếu trẻ nhỏ dưới 1 tuổi cần ghi rõ số tháng tuổi và dưới một tháng tuổithì ghi ngày tuổi (ví dụ: con trẻ được 28 ngày thì ghi 28ng, trẻ con được 6tháng tuổi thì ghi 6th).

- Cột 5 (số thẻ BHYT): Ghi toàn thể sốthẻ của bệnh nhân và mã thẻ

- Cột 6 (địa chỉ): Ghi địa chỉ thườngtrú của BN (thôn/đội/ấp). Đối với những người ở xã không giống ghi thêm xã; đối với ngườicủa thị trấn khác thì ghi thêm huyện tương tựnhư vậy đối với người sinh hoạt tỉnh không giống thì ghi tỉnh, huyện, xã.

- Cột 7 (nghề nghiệp): Ghi nghề nghiệpchính của BN, trong trường hợp một bạn bệnh đến khám có rất nhiều nghề thì ghi nghềnào mà sử dụng nhiều thời gian làm việc nhất.

- Cột 8 (dân tộc): Ghi rõ BN ở trong dântộc gì như kinh, nùng, tày v.v...

- Cột 9 (triệu bệnh chính): Ghi rõcác triệu triệu chứng chính. Đối với trẻ em dưới 5 tuổi đề nghị ghi rõ dấu hiệu hay hộichứng hoặc triệu bệnh chính.

- Cột 10 (chẩn đoán): Cầnghi rõ chẩn đoán sơ cỗ hoặc phân loại của y tế cơ sở.

- Cột 11 (phương pháp điều trị): Ghirõ tên thuốc, con số (viên, ống), số ngàysử dụng. Đối với những loại vitamin thì đề tên vitamin, không đề xuất ghi liều lượngngày sử dụng. Trong trường hợp bệnh nhân điều trị bởi YHCT thì ghi bắt tắt nhưchâm cứu, thuốc đông y cổ truyền hoặc thang thuốc.

- Cột 12 (y, bác bỏ sĩ xét nghiệm bệnh): Ghi rõchức danh y bs và tên bạn khám bệnh.

- Cột 13 (ghi chú): nếu BN nên gửituyến trên hoặc các thông tin khác không có trong những cột mục trên.

Cuối hàng tháng kẻ trong cả để riêng biệt vớitháng sau với tổng hợp một số trong những thông tin chủ yếu như tổng tần số khám bệnh, một sốbệnh tật chính để đưa vào report hàng tháng, quý, năm.

2- Sổ tiêm chủng của trẻ em em

2.1. Sổ tiêm chủng bản cho trẻem (A2.1/YTCS)

A2.1/YTCS

SỔTIÊM CHỦNG CƠ BẢN mang lại TRẺ EM

TT

Họ cùng tên

Ngày mon năm sinh

Họ tên mẹ hoặc cha

Địa chỉ gia đình

Miễn dịch cơ bản

Tiêm nói lại, té sung

Số chủng loại UV bà bầu đã tiêm

Ghi chú

BCG

Viêm gan B sơ sinh

DPT-VGB-Hib

Bại liệt

Sởi

TCĐĐ

DPT4

Sởi 2

Nam

Nữ

Ngày

Sẹo

≤ 24 giờ

> 24 giờ

1

2

2

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

Mục đích:

Cập nhật thông tin về cung cấp dịch vụtiêm chủng cho trẻ em là cơ sở để dự trù vắcxin, quy định tiêm chủng, phân công các bước cho cán cỗ trạm cùng là nguồn số liệuđể giám sát và đo lường chỉ số đề đạt tình hình, quan tâm sức khỏe trẻ em.

Trách nhiệm ghi:

Cán cỗ trạm Y tế có trọng trách ghichép sau mỗi lần cung cấp dịch vụ tiêm chủng cho trẻ và tổng thích hợp số liệu. Sổ nàydùng để ghi chép toàn bộ các trường thích hợp tiêm chủng thường xuyên xuyên, tiêm chiến dịch cùng dịch vụ.

Phương pháp ghi sổ:

1. Tất cả trẻ em trong diện tiêm chủngđều đề nghị được đk trong SỔ TIÊM CHỦNG. Ghi rõ ràng đúng mực họ tên, ngày,tháng, năm sinh, địa chỉ. đa số trẻ sinh trong và một tháng ghi vào thuộc mộttrang (hoặc một trong những trang), từng trẻ ghi bí quyết nhau một dòng. Vào trường phù hợp trẻmới đẻ chưa tồn tại tên thừa nhận thì ghi sơ sinh (SS) lần tiêm sau nếu đã gồm tênthì điền bổ sung cập nhật vào cột họ với tên.

2. Hàng tháng ghi bổ sung cập nhật những con trẻ mớisinh, mới chuyển mang đến hoặc bị vứt sót không được đăng ký. để ý đăng ký kết hết vào SỔTIÊM CHỦNG, tránh đào thải trẻ trong diện tiêm chủng.

3. Những trường đúng theo trẻ bị chết, chuyểnđến, chuyển đi đều bắt buộc ghi rõ tháng ngày năm vào cột ghi chú.

4. Mỗi lần tiêm chủng buộc phải ghi rõngày, tháng, năm trẻ con được tiêm vào cộttương ứng, đối với từng một số loại vắc xin. Đối với vắc xin viêm gan B sơ sinh, nếutrẻ được tiêm mũi trong vòng 24 giờ đầu sau thời điểm sinh thì ghi vào cột ≤ 24 giờ, nếutiêm mũi sau 24 giờ thì ghi vào cột > 24 giờ.

5. Sẹo BCG phải được bình chọn và ghivào sổ trong những lần tiêm chủng sau.

6. Một trẻ em được xem như là tiêm chủng đầyđủ và đúng cơ chế khi trẻ đã đượctiêm/uống:

- 01 liều vắc xin BCG có sẹo (nêu chưacó sẹo thì không được tính và nên tiêm lại)

- 03 liều vắc xin Bại liệt, ban đầu từkhi con cháu được 2 mon tuổi, mỗi lần cách nhau tối thiểu 1 tháng.

- 03 liều vắc xin phối hợpDPT-VGB-Hib, ban đầu từ khi con cháu được 2 tháng tuổi, những lần cách nhau ít nhất 1tháng.

- một lần tiêm vắc xin Sởi sau 9 thángkể từ ngày sinh.

7. Ghi rõ số liều vắc xin uốn ván màbà chị em đã được tiêm. Để đã đạt được thông tin này, bắt buộc hỏi mẹ số liều vắc xin uốnván người mẹ đã tiêm trong vòng thời giantrước và kiểm soát “Phiếu tiêm chủng"hoặc “Sổ tiêm chủng vắc xin phòng uốn ván cho phụ nữ" (nếu có).

Lịch tiêmchung cho trẻ em

STT

Loi vắc xin

Thời gian tiêm

1

Viêm gan B (VGB) mũi 0

Lao (BCG)

24 tiếng sau sinh

Sơ sinh

2

DPT-VGB-Hib mũi 1

Bại liệt (OPV) lần 1

Trẻ được 2 tháng tuổi

3

DPT-VGB-Hib mũi 2

Bại liệt (OPV) lần 2

Trẻ được 3 mon tuổi

4

DPT-VGB-Hib mũi 3

Bại liệt (OPV) lần 3

Trẻ được 4 tháng tuổi

5

Sởi mũi 1

Trẻ được 9 tháng tuổi

6

DPT mũi 4

Sởi mũi 2

Trẻ được 18 tháng tuổi

2.2- Sổ tiêm chủng cho trẻ nhỏ phòngViêm não Nhật bản, Tả, yêu đương hàn

A2.2/YTCS

SỔ TIÊM CHỦNG VIÊM NÃO, TẢ, THƯƠNG HÀN

TT

Họ cùng tên

Ngày, tháng, năm sinh

Họ tên bà mẹ hoặc cha

Địa chỉ gia đình

Viêm não Nhật bản

Tả

Thương hàn

Ghi chú

Trai

Gái

Mũi 1

Mũi 2

Mũi 3

Uống lần 1

Uống lần 2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Mục đích:

Tương từ bỏ như sổ A2.1/YTCS, SổA2.2/YTCS dùng để update thông tin về cung ứng dịch vụ tiêm chủng mang lại trẻ emtừ 1-5 tuổi nhằm phòng 3 bệnh: Viêm óc Nhật bản; Tả; thương hàn.

Thông tin tự sổ giao hàng việc theo dõi,động viên trẻ trong buôn bản tiêm uống không thiếu để phòng 3 căn bệnh nguy hiểm, đóng góp thêm phần hạthấp tỷ lệ tử vong trẻ con em. Sổ tiêm chủng còn là một cơ sở thiết kế kế hoạch cung cấpdịch vụ tiêm phòng cho trẻ với là giám sát chỉ số phản hình ảnh tình hình chuyên sóctrẻ em.

Trách nhiệm ghi:

Cán cỗ Trạm Y tế có nhiệm vụ ghichép sau từng lần hỗ trợ dịch vụ tiêm chủng mang đến trẻ với tổng đúng theo số liệu vềtiêm chủng. Sổ tiêm chủng trẻ em (A2.2/YTCS) dùng làm ghi chép toàn bộ các trườnghợp tiêm chủng hay xuyên, tiêm chiến dịch và dịch vụ.

Phương pháp ghi sổ:

- Tại phần nhiều địa phương tổ chức triển khai tiêm vắcxin Viêm não Nhật bản, Tả, thương hàn trong planer của lịch trình tiêm chủngmở rộng: toàn bộ trẻ em vào diện tiêm chủng vắc xin Viêm não NB (từ 1-5 tuổi), Tả (từ 2-5tuổi), yêu đương hàn(từ 3-5 tuổi) đều bắt buộc được đăng ký trong sổ tiêm chủng vắc xin Viêm não, Tả,Thương hàn. Ghi rõ ràng chính xác họ tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ. Nhữngđứa trẻ sinh cùng một năm sẽ ghi cùng 1 trang hoặc 1 số trang.

- thường niên ghi bổ sung những con trẻ mớisinh trong thời điểm trước, mới chuyển mang đến hoặc bị sót không được đăng ký. để ý đăngký hết vào sổ, tránh thải trừ trẻ vào diện tiêm chủng.

- hầu hết trường phù hợp trẻ bị chết, đưa đến,chuyển đi đều buộc phải ghi rõ ngày, tháng, năm vào cột ghi chú.

- các lần tiêm chủng đề xuất ghi rõ ngày,tháng, năm trẻ em được tiêm vào cột tương ứng đối với từng một số loại vắc xin.

2.3- Sổ tiêm vắcxin uốn nắn ván mang đến phụ nữ

A2.3/YTCS

SỔ TIÊM VẮC XIN UỐN VÁN mang lại PHỤ NỮ

TT

Họ với tên

Năm sinh

Địa chỉ

Nghề nghiệp

Dân tộc

UV1

UV2

UV3

UV4

UV5

Ghi chú

Ngày mon tiêm

Tháng thai

Ngày tháng tiêm

Tháng thai

Ngày tháng tiêm

Tháng thai

Ngày mon tiêm

Tháng thai

Ngày mon tiêm

Tháng thai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

(Sổ in theo khổ A4 ngang)

Mục đích:

- update những hoạt động về tiêmphòng uốn nắn ván phụnữ của trạm y tế xã.

- thông tin từ Sổ tiêm vắc xin uốnván phụ nữ phục vụ review tình hình đảm bảo an toàn phòng uốn nắn ván người mẹ và trẻ sơsinh của một vùng, địa phương.

- có tác dụng cơsở thi công kế hoạch cung ứng dịchvụ tiêm chống uốn ván thiếu nữ có thai, thanh nữ trong vùng có nguy hại cao cùng tăngcường giáo dục, tuyên truyền vềtác dụng của việc tiêm phòng uốn ván cho phụ nữ khi sở hữu thai.

- Là mối cung cấp số liệu quan trọng đặc biệt để báo cáovà thống kê giám sát chỉ số về âu yếm sức khỏe bà mẹ và trẻ em như: tỷ lệ trẻ được bảovệ chống uốn ván lúc sinh cùng tỷ lệ thiếu nữ đẻ được tiêm phòng uốn ván đủ liều.

Trách nhiệm ghi chép: Cán cỗ trạm ytế có trọng trách ghi chép thông tin vào sổ mỗi khi hỗ trợ dịch vụ tiêm chủngcho phụ nữ. Trạm trưởng và cán bộ trung chổ chính giữa y tế huyện/quận có trách nhiệm theodõi, kiểm tra quality ghi chép trong sổ.Trong ngôi trường hợp tuyến đường huyện, tỉnh giấc xuống xã nhằm hỗtrợ tiêm chủng thì TYT cũng buộc phải ghi vào sổ tiêm chủng.

Phương pháp ghi chép: Sổ bao gồm17 cột

- tất cả đàn bà diện tiêm vắc xinphòng uốn ván (UV) đều cần được đăng ký, vào sổ này, theo đơn vị chức năng hành bao gồm hoặcđơn vị phân phối (thôn, ấp, đội sản xuất....) vào xã/phường.

- Mỗi phụ nữ tiêm UV chỉ được ghi vàosổ một lần ở 1 dòng nhằm theo dõi tiếp tục các mũi tiêm (không ghi các lần ởnhiều chỗ gây nặng nề theo dõi cùng tiêm vượt liều, ví dụ: một thiếu nữ có thai bởi vì khôngtheo dõi vẫn tiêm 2 liều UV tuy vậy trước này đã tiêm 2-3 liều UV).

- trường đoản cú cột 1-6: ghi giống như như sổ khámbệnh

- Cột 7; 9; 11; 13 cùng 15 ghi ngàytháng năm tiêm tương xứng với số mũi tiêm.

- Cột 8; 10; 12; 14 và 16 “tháng thai" đốivới thanh nữ có bầu thì ghi bầu tháng trang bị mấy, so với nữ 15-35 tuổi chưa cóthai thì bỏ uống.

LỊCH TIÊM VẮCXIN UỐN VÁN mang lại PHỤ NỮ

Tiêm mũi 1 (UV1)

Khi có thai thứ nhất hoặc nàng 15-35 tuổi sinh sống vùng có nguy hại cao (NCC), trường hợp trước đó không tiêm

Tiêm mũi 2 (UV2)

Ít độc nhất 4 tuần sau UV1

Tiêm mũi 3 (UV3)

Ít duy nhất 6 tháng sau UV2 cho con gái 15-35 tuổi làm việc vùng NCC hoặc trong lần có thai sau

Tiêm mũi 4 (UV4)

Ít nhất một năm sau UV3 (trong lần bao gồm thai sau)

Tiêm mũi 5 (UV5)

Ít nhất một năm sau UV4 (trong lần có thai sau)

Chú ý: trường hợp tiêm đầy đủ 5 mũi sẽ sở hữu tác dụngphòng uốn ván trong cả thời kỳ sinh đẻ.

3- Sổ xét nghiệm Thai (A3/YTCS)

SổA3/YTCS

SỔ KHÁM THAI

TT

Họ và tên

Ngày thăm khám thai

Tuổi

Thẻ BHYT

Địa chỉ

Nghề nghiệp

Dân tộc

Tiền sử sức mạnh và sinh đẻ

Ngày tởm cuối cùng

Tuần thai

Dự kiến ngày sinh

Lần có thai máy mấy

Trọng lượng mẹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

SỔ KHÁM THAI (tiếp theo)

Phần khám mẹ

Tiên lượng đẻ

Số mũi UV đã tiêm

Uống viên sắt/folic

Phầm thăm khám thai

Người khám

Ghi chú

Chiều cao mẹ

Huyết áp

Chiều cao Tử cung

Vòng bụng

Khung chậu

Thiếu máu

Protein niệu

Xét nghiệm HIV

Xét nghiệm khác

Tim thai

Ngôi thai

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Mục đích:

Sổ thăm khám thai dùng làm ghi chép hoạt độngchăm sóc chị em trước sinh theo dõi, quản lý thai và động viên, nói nhở những bàmẹ khám thai vừa đủ và đúng thời kỳ, nhằm mục tiêu phát hiện tại sớm những nguy cơ tác động đếnsức khỏe bà bầu và thai nhi để có biện pháp can thiệp kịp thời làm bớt tử vongmẹ với sơ sinh.

Sổ khám thai còn là một nguồn số liệu để tổnghợp report và đo lường các chỉ số về chăm sóc SKSS như: xác suất vị thành niêncó thai, tỷ lệ thống trị thai, tỷ lệ phụ nữđược thăm khám thai 3 lần và ít nhất 4 lần trong 3 thời kỳ v.v...

Trách nhiệm ghi:

Sổ để ở TYT và các cơ sở y tế tươngđương đường xã hoặc cụmxã, đơn vị hộ sinh, chống khám, khoa sản khám đa khoa và những cơ sở y tế khác tất cả thămkhám và làm chủ thai sản. Nhân viên cấp dưới y tế từng khi cung ứng dịch vụ thăm khám có tráchnhiệm ghi chép không hề thiếu các thông tin đã chính sách trong số. Trưởng TYT xã, trưởngkhoa sản phụ trách theo dõi, kiểm tra unique ghi chép.

Lưu ý: Sổ khám thai dùng đểghi chép những trường hợp khám tại CSYT và những trường thích hợp CSYT mang lại khám tại nhà.

Phương pháp ghi: sổ bao gồm 30 cột

1- khái niệm lần thăm khám thai: Lầnkhám thai là các lần mang lại khám vì nguyên nhân thai sản, ko kể những lần đếnkhám khi đã đưa dạ hoặc đi khám bệnh thông thường khác.

Xem thêm: Giới Thiệu Bản Thân Khi Đi Xin Việc Chuẩn, Lương Tốt, Cách Giới Thiệu Bản Thân Khi Phỏng Vấn Xin Việc

2- biện pháp ghi chép:

Cột 1 (số vật dụng tự): Ghi theo số máy tựtừng đàn bà có thai mang lại khám. Mỗi phụ nữ có thai ghi biện pháp nhau 5-8 loại để ghichép cho các lần thăm khám sau.

Cột 2 (họ và tên): Ghi rõ họ tên của người thiếu phụ đến khám thai

Cột 3 (ngày đi khám thai): Ghi rõ ngàytháng thiếu nữ có thai cho khám

Cột 4 (tuổi): Ghi tuổi của phụ nữ đếnkhám thai

Cột 5 (thẻ BHYT): Ghi số thẻ BHYT (nếucó)

Cột 6 (địa chỉ): Ghi địa chỉ của thanh nữ có thai.

Cột 7 (nghề nghiệp): Ghi nghề nghiệpchính của thiếu nữ có thai.

Cột 8 (dân tộc): Ghi phụ nữ có thaithuộc dân tộc gì.

Cột 9 (tiền sử sức khỏe và sinh đẻ):Ghi rõ tình trạng sức khỏe, đặc biệt cácbệnh có nguy cơ tiềm ẩn đến sức khỏe sản phụ cùng sinh đẻ như bệnh dịch tim, ngày tiết áp, đái đường....,tình trạng sinh đẻ gồm những: sẩy thai, phẫu thuật đẻ, fóc xép/giác hút,các tai đổi thay sản khoa lần trước nếu như có, ...

Cột 10 (ngày tởm cuối cùng): Ghi ngàyđầu của kỳ kinh ở đầu cuối để đoán trước ngàysinh.

Cột 11 (tuần thai): Ghi số tuần thai(tuần thai được tính từ thời điểm ngày đầu của kỳ kinh cuối cùng đến ngày đi khám thai).

Cột 12 (dự kiến ngày sinh): Ghi ngày dựkiến sinh (bằng ngày đầu của kỳ kinh cuốicùng thêm vào đó 9 tháng 10 ngày).

Cột 13 (lần có thai máy mấy): Ghi rõ đâylà lần tất cả thai sản phẩm mấy, bao gồm cả lần này và các lần đẻ, phá thai, sảy thai trướcđây.

Cột 14-19: Ghi công dụng khám chị em như: Trọnglượng chị em (tính theo kg); độ cao mẹ (cm); huyết áp; chiều cao tử cung; khung chậu.

Cột đôi mươi (thiếu máu): Nếu bao gồm thử máu màphát hiện nay là thiếu máu thì đánh dấu x và không hề thiếu máu thì ghi 0 và nếu khôngthử thì quăng quật trống.

Cột 21 (protein niệu): Ghi tương tựnhư cột 20, nếu SP được thử nước tiểu mà có protein niệu thì ghi lại (+);không tất cả thì ghi (-), nếu như không thử nước tiểu thì vứt trống.

Cột 22 (xét nghiệm HIV); Đánh dấu “x"nếu gồm xét nghiệm gạn lọc HIV của lần có thai này và nếu không xét nghiệm thìbỏ trống.

Cột 23 (xét nghiệm khác): Ghi cụ thểtên xét nghiệm khác ví như viêm gan B, giang mai v.v...

Cột 24 (tiên lượng): Ghi ví dụ tiênlượng cuộc đẻ như đẻ thường hoặc đẻ có nguy cơ.

Cột 25 (số mũi UV): Ghi số mũi UV đãtiêm cho lần khám thai này bằng phương pháp hỏi sản phụ hoặc tra lại sổ tiêm phòng UVcho thiếu phụ (A2.3/YTCS)

Cột 26 (uống viên sắt/folic): giả dụ sảnphụ được uống viên sắt (kể cả cho 1-1 về uống) thì khắc ghi ("x"), nếukhông thì bỏ trống.

Cột 27-28 (phần đi khám thai): Ghi rõthông tin về tim thai với ngôi thai.

Cột 29 (người khám): Ghi trình độchuyên môn với tên tín đồ thực hiện.

Cột 30 (ghi chú): Ghi “Chuyển tuyến” nếuthai phụ đó có nguy cơ cần chuyển tuyến hay những thông tin khác không có ở những cộtmục trên để tiện lợi cho bài toán theo dõi.

4- Sổ đẻ(A4/YTCS)

Sổ A4/YTCS

SỔ ĐẺ

TT

Ngày đẻ

Họ với tên

Tuổi

Thẻ BHYT

Địa chỉ

Nghề nghiệp

Dân tộc

Được thống trị thai

Tiêm UV đầy đủ

Số lần KT

Xét nghiệm HIV

Tiền sử thai

3lần 3kỳ

≥4lần/ 3kỳ

Trước và trong với thai

Trong đưa dạ

Số lần đẻ đầy đủ tháng

Số lần đẻ non

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

SỔ ĐẺ (tiếp theo)

sản (PARA)

Cách thức đẻ

Tai trở thành SK

Con sống cân nặng

Tình trạng con

Tử vong thai nhi trường đoản cú 22 tuần đến lúc đẻ

Nơi đẻ

Người đỡ đẻ

Bú giờ đồng hồ đầu

Tiêm vitamin K1 đến trẻ

Chăm sóc sau sinh

Ghi chú

Số sảy thai/phá thai

Số nhỏ hiện có

Mắc (Tên tai biến)

Tử vong

Nam (gram)

Nữ (gram)

Khám tuần đầu

Khám tự 7 cho 42 bữa sau đẻ

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Mục đích:

Cập nhật các hoạt động về siêng sóctrong sinh của trạm y tế thôn và những cơ sở hỗ trợ dịch vụ đỡ đẻ. Đánh giá tìnhhình tăng dân số tự nhiên của một vùng, địa phương.

Cung cấp cho số liệu về con trẻ đẻ sống để cókế hoạch cung ứng dịch vụ chăm lo sức khỏe trẻ nhỏ như tiêm chủng, uống VitaminA, tiêm vitamin K1...

Là mối cung cấp số liệu để report và tínhtoán hàng loạt chỉ số về quan tâm sức khỏe tạo như: tỷ suất sinh thô; tỷ sốgiới tính lúc sinh, xác suất sơ sinh

Trách nhiệm ghi:

Sổ đặt tại TYT, các cơ sở y tế tuyếntương đương buôn bản hoặc nhiều xã và các cơ sở y tế khác có thăm xét nghiệm thai và đỡ đẻ.

Y bác bỏ sỹ, nữ giới hộ sinh khi đỡ đẻ cótrách nhiệm ghi chép các thông tin về thực trạng đẻ của mẹ theo các cột, mụcđã mức sử dụng trong sổ. Trưởng trạm y tế, trưởng khoa sản của những cơ sở đỡ đẻ chịu trách nhiệmtheo dõi và kiểm tra unique ghi chép thông tin trong sổ.

Phương pháp ghi sổ:

Theo quy định, đối với trạm y tế dùngsổ Đẻ nhằm ghi chép tất cả các trường vừa lòng đẻthuộc dân số xã quản lý, gồm những: đẻ trên TYT, đẻ tận nhà và đẻ tại địa điểm khác (cơsở y tế tuyến trên, đẻ rơi...), bao gồm cả những trường hợp bởi vì CBYT đỡ hoặc ko doCBYT đỡ. Hầu như trường đúng theo cán cỗ y tế cho đỡ đẻ tận nhà sản phụ cũng được ghichép vừa đủ vào sổ này ngay sau khoản thời gian hoàn vớ công việc. Các trường hợp đẻ sinh hoạt tuyếntrên hoặc làm việc xã không giống thì cán cỗ y tế thôn, bản, ấp gồm trách nhiệm thu thập vàbáo cáo cùng với trạm y tế tại những cuộc họp giao ban sản phẩm tuần hoặc các tháng đểTYT ghi vào sổ Đẻ nhằm bảo vệ ghi chép rất đầy đủ các trường phù hợp đẻ của xã/phường.

Đối với đơn vị hộ sinh, cơ sở y tế đakhoa, khoa sản khám đa khoa hoặc cơ sở y tế phụ sản thì chỉ ghi đa số trường thích hợp đếnđẻ trên cơ sở.

Sổ bao hàm 32 cột

Cột 1: Ghi theo thứ tự theo số thiết bị tự từngsản phụ đẻ trong tháng.

Cột 2: Ghi ngày tháng đẻ từng sản phụ.

Cột 3: Ghi bọn họ tên sản phụ mang lại đẻ nghỉ ngơi cơsở.

Cột 4 - cột 8: Tuổi, địa chỉ, thẻ BHYT,nghề nghiệp, dân tộc ghi tựa như như sổ xét nghiệm thai.

Cột 9: khi làm giấy tờ thủ tục đẻ cho sản phụ,nhân viên y tế bắt buộc hỏi sản phụ có được quản lýthai không nếu gồm thì đánh dấu (x) nếu như không thì vứt trống. Thống trị thai là trong thời kỳ có thai, sản phụđược khám thai lần đầu và được ghi vào sổ xét nghiệm thai cùng được lập phiếu thăm khám thaitại những cơ sở y tế công ty nước hoặc tứ nhân thì đượctính là sản phụ được thống trị thai.

Cột 10: Để những thống kê đầy đủ, không bịsót, khi sản phụ mang đến đẻ, cán bộ y tế yêu cầu hỏi mẹ về tần số đã tiêm chống uốnván cùng tính xem mẹ đó có tiêm đầy đủ vắc xin phòng uốn ván hay không để đánh dấuvào cột này. Nếu tiêm đầy đủ mũi vắc xin UV thì đánh dấu (x), nếu không thì quăng quật trống.

Khái niệm thiếu nữ đẻđược tiêm đầy đủ mũi vắc xin phòng uốn ván: là gần như trường hợp:

● đều trường hợp có thai chưa bao giờtiêm vắc xin chống uốn ván thì lần tất cả thai này vẫn tiêm 2 mũi vắc xin.

● phần nhiều trường hợp đã tiêm 1 mũi vắcxin phòng uốn ván trước đó cùng tiêm 2 mũi của lần bao gồm thai này.

● mọi trường hợp vẫn tiêm 2 mũi vắcxin chống uốn ván trong lần có bầu trước hoặc đã làm được tiêm 2 mũi nghỉ ngơi địa phươngcó tổ chức tiêm chống uốn ván với lần có thai này tiêm thêm một mũi vắc xin.

● hầu hết trường hợp đã tiêm 3 hoặc 4mũi vắc xin trước đây và lần gồm thai này được tiêm thêm 1 mũi vắc xin.

● đa số trường hợp gồm thai vì chưng khôngtheo dõi vẫn tiêm 2 liều tuy vậy trước đó đã tiêm 2-3 liều.

● Cột 11&12: thăm khám thai 3 lần vàkhám thai tối thiểu 4 lần vào 3 thời kỳ.

Khi sản phụ đến đẻ, nhân viên cấp dưới y tế cầnhỏi rõ sản phụ đã được khám thai từng nào lần trong kỳ tất cả thai này. Chỉ tínhnhững lần sản phụ được xét nghiệm thai 3 lần trong 3 thời kỳ: 3 mon đầu, 3 tháng giữavà 3 tháng cuối và ít nhất 4 lần vào 3 thời kỳ: lần 1 cũng là 3 tháng thứ nhất hoặctừ khỏe khácngoài bầu sản. Nếu như sản phụ đã được khám 3 lần trong 3 thời kỳ thì đánh dấu (x)vào cột 11. Trường hợp sản phụ khám tối thiểu 4 lần vào 3 thời kỳ thì ghi lại (x) vàocột 12. Đối cùng với trường thích hợp không hỏi được(vì đẻ khu vực khác, không làm chủ thai hoặc không nhớ) ghi KR (không rõ).

Cột 13: Tươngtự như cột 11 với 12,nhân viên y tế cần hỏi xem sản phụ đó đã có được xét nghiệm HIV trước khi mangthai hoặc trong thời gian mang thai của lần đẻ này không?, nếu gồm thì tiến công dấu(x) còn nếu như không thì quăng quật trống.

Cột 14: Nếu cửa hàng đỡ đẻ bao gồm xét nghiệmHIV mang đến sản phụ khi gửi dạ thì khắc ghi (x) còn nếu như không thì vứt trống.

Cột 15 mang đến cột 18 (tiền sử sản khoaPARA): Cột 15 ghi tần số sản phụ đẻ đủ tháng: cột 16 ghi số lần mà sản phụ đẻnon (đẻ non là đẻ không đủ 37 tuần); cột 17 ghi tần số xảy với phá thai cùng cột 18ghi số nhỏ hiện có kể cả con đẻ của lần này.

Cột 19 (cách thức đẻ): Ghi ví dụ cáchthức đẻ của SP như đẻ thường, mổ đẻ hoặc Giác hút/Fóc xép.

Cột đôi mươi và cột 21: Ghi rõ tên các taibiến mà sản phụ chạm mặt phải trong những lúc đẻ cùng 42 bữa sau đẻ. Một sản phụ có thể cónhiều tai biến hóa trong một lượt đẻ thì liệt kê các tai biến vào cột 20 và cột 21 đánhdấu (x) giả dụ sản phụ bị tử vong.

Cột 22 cùng cột 23: Ghi trọng lượng củatrẻ sau khoản thời gian sinh (theo gram). Trẻ con trai ghi cột 22, con trẻ gái ghi cột 23. Trường hợpkhông được cân phải ghi rõ “không cân”.

(*) Chú ý:

Trẻ đẻ ra sinh sống (hoặc sơ sinh sống): làtrẻ sơ sinh được 22 tuần tuổi bầu trở lên, ra khỏi bụng bà mẹ có những dấu hiệucủa cuộc đời (khóc, thở, tim đập, có phản xạ bú, mút)...

Đối với trẻ em đẻ ra sống, sau đó chết:phải ghi vào cột 22 (nếu là trẻ em trai) hoặccột 23 (nếu là trẻ em gái) tiếp đến phải ghivào Sổ theo dõi tử vong (A6/YTCS) để tránh thải hồi tử vong sơ sinh.

Cột 24 (tình trạng con): Ghi rõ tìnhtrạng nhỏ như đẻ non, ngạt, nếu bị dị dạng thì ghi rõ một số loại dị tật gì,...

Trẻ đẻ non là trẻ con đẻ ra chưa đủ 37 tuần.Trẻ đẻ ra bị ngạt, theo bên Sản là “Trẻ đẻ ra bao gồm chỉ số Apgar phút thiết bị nhất

Cột 25 (tử vong thai nhi): Đánh vệt (x) nếuthai nhi từ 22 tuần tuổi thai trở lên đẻ ra không có dấu hiệu của việc sống.

Cột 26 (nơi đẻ): Ghi tắt địa điểm đẻ của sảnphụ như trạm y tế (TYT); khám đa khoa huyện (BVH), bên hộ sinh (NHS), cơ sở y tế tỉnh(BVT), tận nơi (N), ghi K nếu như đẻ tại nơi khác (đẻ rơi, ...)

Cột 27 (người đỡ): ví như đẻ tại các đại lý ytế buộc phải ghi rõ trình độ chuyên môn chuyên môn (BS, NHS, YS..) với tên người đỡ đẻ. Trong trườnghợp đẻ vị trí khác được những thống kê vào số này, cũng cần ghi rõ chuyên môn chuyên môn bằngcách hỏi sản phụ.

Cột 28 (bú sữa bà bầu giờ đầu): Đánh vết (x) trường hợp trẻđược bú sữa sữa mẹ giờ đầu. Còn nếu không thì bỏ trống. Đẻ chỗ khác lần khần thì ghi“không rõ” viết tắt là(KR).

Cột 29 (tiêm vitamin K): Đánh dấu (x) nếu trẻđẻ ra được tiêm vi-ta-min K1. Còn nếu không thì bỏ trống.

Cột 30-31: theo dõi và quan sát 42 hôm sau đẻ.

Khái niệm chăm lo sau sinh: là hồ hết sảnphụ với con của mình được cán cỗ y tế xét nghiệm trong quy trình tiến độ từ lúc trở về nhà đến 42 ngày tiếp theo sinh. Trường hợp siêng sóccả mẹ và trẻ hoặc chỉ chăm sóc bà người mẹ hoặc trẻ em sơ sinh hồ hết được tính là 1 lần.

Tùy trường hòa hợp nếusản phụ với sơ sinh được khám trong vòng 7 ngày hoặc khám từ 7 mang đến 42 ngày tiếp theo đẻmà cán bộ y tế ghi vào những cột tương ứng. Ghi nắm tắt các cốt truyện sức khỏe của sản phụ và sơ sinh. Vào trường hợpkhông gồm gì đặc trưng cần ghi rõ “bình thường”. Trường hợp do điều kiện khó khăn (dichuyển, nhà tại quá xa hoặc chuyển đổi cho ở...) không theo dõi được bắt buộc ghi “khôngtheo dõi được”.

Cột 32: Ghi những tin tức khác ngoàithông tin sinh hoạt trên.

5- Sổ thực hiệnbiện pháp kế hoạch hóa mái ấm gia đình và pháthai

5.1. Sổ triển khai biện pháp chiến lược hóa mái ấm gia đình (A5.1/YTCS)

Sổ A5.1/YTCS

SỔ THỰC HIỆN BIỆN PHÁP KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH

TT

Họ với tên

Tuổi

Địa chỉ

Nghề nghiệp

Dân tộc

Tình trạng hôn nhân

Đặt vòng

Triệt sản

Thuốc tránh thai

Bao cao su

Người thực hiện

Tai biến do triển khai BPTT

Ghi chú

Nam

Nữ

Thuốc viên

Thuốc tiêm

Thuốc cấy

Mắc

Chết

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Mục đích:

Cập nhật các trường hợp tiến hành biệnpháp tránh thai và kết thúc sử dụng biện pháp tránh thai do trạm y tế xóm hoặc cáccơ sở y tế không giống cung cấp. Tin tức từ sổ sẽ là các đại lý xây dựng kế hoạch cung cấpdịch vụ KHHGĐ và đo lường chỉ số xác suất cặp vợ chồng đồng ý biện pháp tránhthai, tuyên truyền vận động những cặp vợ ck thực hiện KHHGĐ nhằm mục tiêu hạn chế bùngnổ về dân số.

Trách nhiệm ghi:

Sổ đặt ở trạm y tế, khoa sản căn bệnh viện,nhà hộ sinh, phòng khám, khoa CSSKSS trung trọng điểm y tế huyện/quận, trung tâmCSSKSS tỉnh... địa điểm có cung ứng dịch vụ KHHGĐ. Nhân viên y tế có nhiệm vụ ghichép vào sổ mỗi khi cung cấp dịch vụ KHHGĐ. Trưởng trạm y tế, trưởng khoa sảnvà trưởng những cơ sở y tế cung ứng dịch vụ KHHGĐ khác phụ trách theo dõivà kiểm tra chất lượng ghi chép sổ.

Đối với ngôi trường hợp con đường trên xuống xãcung cấp thương mại & dịch vụ tránh bầu thì trạm y tế làng mạc cũng ghi vào Sổ hỗ trợ dịch vụKHHGĐ (A5.1/YTCS).

Phương pháp ghi:

Sổ bao gồm 18 cột.

Cột 1: Ghi thứu tự theo số đồ vật tự từngngười thực hiện biện pháp tránh thai.

Cột 2: Ghi chúng ta tên người tiến hành biệnpháp tránh thai.

Cột 3-4: Ghi tuổi của tín đồ thực hiệnbiện pháp tránh thai vào cột 3 ví như là nam và cột 4 nếu là nữ.

Cột 5, cột 6: Ghi như sổ Đẻ.

Cột 7: Ghi rõ ràng người thực hiện biệnpháp KHHGĐ thuộc dân tộc gì?

Cột 8: Ghi tình trạng hôn nhân gia đình của ngườithực hiện giải pháp KHHGĐ: Nếu đã kết hôn và hiện tại đang ở cùng nhau thì tiến công dấu(x) và chưa kết hôn hoặc đã kết hôn mà lại ly thân, đã ly dị vợ/chồng hoặc vợ/chồngđã chết thì quăng quật trống.

Cột 9 đến cột 14: thực hiện biện phápnào thì ghi lại (x) vào giải pháp đó.

Cột 15 và 16: Ghi rất nhiều tai phát triển thành do thựchiện phương án tránh bầu như chảy máu, lây truyền trùng, sốt, đau bụng... Ghi rõtên tai biến hóa vào cột 15 và ghi lại (x) cột 16 trường hợp người tiến hành BPTT bị taibiến và tử vong.

Xem thêm: Hướng Dẫn Hỗ Trợ Doanh Nghiệp Vay Vốn Kinh Doanh Doanh Nghiệp Nhỏ Và Vừa

Cột 17: Ghi chức vụ và tên của fan cung cấpdịch vụ KHHGĐ

Cột 18 (ghi chú): Đối với những trường hợpngừng tiến hành BPTT ghi “ngừng sử dụng; gửi tuyến vì tai thay đổi thực hiệnBPTT ghi “chuyển tuyến”.

5.2- Sổ phá thai(A5.2/YTCS)

Sổ S5.2/YTCS

SỔPHÁ THAI

TT

Ngày tháng

Họ với tên

Tuổi

Địa chỉ

Nghề nghiệp

Dân tộc

Tình trạng hôn nhân

Số bé hiện có

Ngày gớm cuối cùng

Chẩn đoán thai

Phương pháp phá thai

Kết trái soi mô

Tai biến

Người thực hiện

Khám lại sau 2 tuần

Ghi chú

Mắc

Tử vong

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

kimsa88
cf68