Báo cáo tài chính 2017 gồm những gì

     

*

Nghị định 25 quy định cụ thể nội dung của từng loại báo cáo TCNN như: báo cáo tình hình TCNN, báo cáo kết quả chuyển động TCNN, report lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo TCNN.

Bạn đang xem: Báo cáo tài chính 2017 gồm những gì

Theo đó, report tình hình TCNN là report tài chủ yếu tổng hợp, dùng làm phản ánh toàn cục thông tin về tài sản; nợ cần trả; nguồn vốn của phòng nước trên phạm vi việt nam hoặc phạm vi tỉnh trên thời điểm hoàn thành kỳ báo cáo. Ngôn từ của report tình hình TCNN gồm:

Tài sản ở trong nhà nước, gồm tổng thể tài sản đơn vị nước giao cho những đơn vị thuộc đối tượng người tiêu dùng quy định trên khoản 1 Điều 2 Nghị định này cố kỉnh giữ, làm chủ và sử dụng theo quy định: tiền và những khoản tương đương tiền; các khoản phải thu; hàng tồn kho; đầu tư tài chính; mang đến vay; tài sản thắt chặt và cố định hữu hình; tạo ra cơ phiên bản dở dang; tài sản cố định vô hình; gia sản khác.

Nợ đề xuất trả trong phòng nước, gồm toàn cục các khoản nợ của thiết yếu phủ, nợ của chính quyền địa phương và các khoản phải trả khác của các đơn vị thuộc đối tượng người sử dụng quy định trên khoản 1 Điều 2 của Nghị định này còn có nghĩa vụ nên trả.

Nguồn vốn của phòng nước, gồm nguồn vốn hình thành tài sản; thặng dư (hoặc thâm hụt) lũy kế từ hoạt động TCNN, nguồn ngân sách khác trong phòng nước.

Báo cáo kết quả vận động TCNN là báo cáo tài chính tổng hợp, dùng để làm phản ánh thực trạng thu nhập, chi tiêu và kết quả hoạt động tài chính trong phòng nước bên trên phạm vi vn hoặc phạm vi tỉnh giấc trong kỳ báo cáo. Nội dung report kết quả chuyển động TCNN, gồm:

Thu nhập của phòng nước: gồm lệch giá thuộc ngân sách chi tiêu nhà nước (doanh thu thuế; lệch giá phí, lệ phí; doanh thu từ dầu thô với khí thiên nhiên; lệch giá từ vốn góp và những khoản chi tiêu của bên nước; lệch giá từ viện trợ không hoàn lại và lợi nhuận khác) và lệch giá không thuộc túi tiền nhà nước gây ra trong kỳ report của những đơn vị thuộc đối tượng quy định trên khoản 1 Điều 2 của Nghị định này.

Xem thêm: Cấu Trúc Địa Hình Nước Ta Có Đặc Điểm Là, Bài 28: Đặc Điểm Địa Hình Việt Nam

Chi phí ở trong nhà nước: gồm các khoản ngân sách từ nguồn túi tiền nhà nước (chi tổn phí tiền lương, tiền công và chi phí khác cho nhỏ người; chi phí hàng hóa, dịch vụ; chi phí hao mòn; ngân sách chi tiêu hỗ trợ và bổ sung; ngân sách chi tiêu lãi vay, phí tổn và lệ phí liên quan đến những khoản vay mượn và ngân sách khác) và chi phí từ nguồn ngoài giá thành nhà nước tạo nên trong kỳ report của các đơn vị thuộc đối tượng người dùng quy định trên khoản 1 Điều 2 của Nghị định này.

Kết quả chuyển động tài chính trong phòng nước là chênh lệch giữa thu nhập cá nhân và chi tiêu của nhà nước trong kỳ báo cáo, phản bội ánh tác dụng thặng dư (thu nhập lớn hơn chi phí) hoặc thâm hụt (thu nhập nhỏ dại hơn chi phí) của hoạt động TCNN.

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là report tài chủ yếu tổng hợp, làm phản ánh thực trạng lưu chuyển khoản tệ, bao gồm các luồng chi phí thu vào, các luồng tiền chi ra từ các hoạt động chủ yếu, hoạt động chi tiêu và vận động tài bao gồm trong kỳ báo cáo; số dư tiền và tương tự tiền tại thời điểm xong xuôi kỳ report của đơn vị nước trên phạm vi việt nam hoặc phạm vi tỉnh. Nội dung báo cáo lưu giao dịch chuyển tiền tệ gồm:

Luồng tiền từ vận động chủ yếu ở trong phòng nước là luồng tiền tạo nên từ các chuyển động thường xuyên của phòng nước, chưa hẳn là các hoạt động chi tiêu hay vận động tài chính.

Luồng chi phí từ hoạt động chi tiêu của bên nước là luồng tiền gây ra từ các vận động mua sắm, xây dựng, thanh lý, nhượng bán những tài sản lâu dài và những khoản đầu tư khác, ko thuộc các khoản tương đương tiền trong phòng nước.

Xem thêm: Trực Tiếp Thvl1 " Âm Mưu Và Tình Yêu Tập 552 Ngày 4/12, Âm Mưu Và Tình Yêu Tập 552 Ngày 4/12

Luồng tiền từ hoạt động tài chính trong phòng nước là luồng tiền phát sinh từ các vận động đi vay, trả nợ vay và các hoạt động tài chủ yếu khác ở trong nhà nước.