BÁO CÁO TỔNG KẾT CÔNG TÁC THI ĐUA KHEN THƯỞNG NĂM 2016 PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2017

     

Sở Tài chính Lạng Sơn xin báo cáo công tác thi đua khen thưởng năm 2017 báo cáo Đoàn kiểm tra như sau:

I. KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ

1. Khái quát chức năng, nhiệm vụ được giao

2. Những thuận lợi, khó khăn có ảnh hưởng đến tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng.

- Thuận lợi: Luôn luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của UBND tỉnh, Hội đồng TĐKT tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh, sự phối hợp của các ngành trong công tác quản lý Tài chính, giá cả trên địa bàn tỉnh; và sự phối hợp đồng bộ với các tổ chức đoàn thể trong việc tổ chức, triển khai, thực hiện tốt các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm. Cán bộ, công chức trong cơ quan đều được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có kinh nghiệm, nhiệt tình trong công tác, tư tưởng cán bộ luôn an tâm công tác, có ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện bản thân, luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và nhiệt tình tham gia các phong trào, hoạt động của cơ quan, đoàn thể phát động.

Bạn đang xem: Báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017

- Khó khăn: Quản lý nhà nước về Tài chính là lĩnh vực công tác có phạm vị rộng, liên quan đến hoạt động của các cấp, các ngành; mặt khác chế độ, chính sách cũng có nhiều thay đổi để phù hợp với yêu cầu công tác quản lý, nên còn có những nội dung chưa nắm bắt kịp thời hoặc triển khai còn chậm; sự phối hợp giữa các đơn vị đôi khi chưa đồng bộ nên còn có khó khăn trong khi triển khai thực hiện nhiệm vụ.

II. NỘI DUNG:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người đứng đầu về công tác TĐKT; vai trò của Hội đồng TĐKT ở cơ sở

Công tác thi đua khen thưởng luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Tài chính, lãnh đạo Sở Tài chính ngay từ đầu năm 2017 Đảng ủy đã có Nghị quyết lãnh đạo chỉ đạo tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 và chỉ đạo triển khai công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2017.

2. Tổ chức triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác TĐKT

3. Kết quả triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, chuyên đề, phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua của Sở Tài chính, cụ thể:

Ngay từ đầu năm, Sở Tài chính thực hiện phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, công chức thuộc Sở với các nội dung và phong trào thi đua cụ thể, thiết thực. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao các phòng thuộc Sở và mỗi cá nhân cán bộ, công chức đã thực hiện đăng ký thực hiện các tiêu chí, nội dung và Danh hiệu thi đua phấn đấu đạt được trong năm, lấy đó làm mục tiêu, là động lực để học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, hăng say lao động phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh phong trào thi đua với chủ đề của toàn ngành tài chính Lạng Sơn: “Cán bộ, công chức Ngành Tài chính tỉnh Lạng Sơn Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương- Thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2017”; phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, siết chặt kỷ cương, đẩy mạnh thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2017; còn nhiều phong trào thi đua của các tổ chức đoàn thể cũng đã được phát động như: phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; của tổ chức Công đoàn, phong trào "Đoàn viên thanh niên vì cuộc sống cộng đồng"... và đặc biệt là phong trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" các Phòng, đơn vị, các cán bộ công chức triển khai thực hiện nghiêm túc bằng nhiều hình thức đã tạo ra được khí thế sôi nổi và quyết tâm trong cơ quan. Ngoài ra, cơ quan đã duy trì tốt việc phát động các phong trào văn nghệ, thể dục thể thao (cầu lông, bóng bàn, cờ tướng,...), các hoạt động này được được duy trì và luôn thu hút được đông đảo cán bộ, công chức tham gia, phong trào này không những giúp các cán bộ, công chức trong toàn ngành rèn luyện sức khoẻ mà còn là dịp gặp gỡ, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau. Việc tổ chức thường xuyên các phong trào thi đua đã góp phần tạo nên khí thế thi đua trong toàn cơ quan. Các tổ chức đoàn thể quần chúng như: Công đoàn, Đoàn thanh niên, phụ nữ... đã tích cực phối kết hợp với cơ quan trong việc triển khai thực hiện các phong trào thi đua và tham gia tích cực, đạt hiệu quả góp phần nâng cao thể chất, tinh thần, thắt chặt tình đoàn kết trong cơ quan, trong ngành góp phần thúc đẩy hoàn thành tốt công việc chuyên môn.

Đồng thời nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm Sở Tài chính đã phối kết hợp với các tổ chức đoàn thể trong cơ quan đã tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm như: ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02, thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 26/3, ngày Quốc tế phụ nữ 08/3, ngày Giải phóng miền nam 30/4, Quốc tế lao động 01/5, ngày sinh nhật Bác 19/5,...

 Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao và các chỉ tiêu đã ký kiết giao ước thi đua: Công tác thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính luôn được thực hiện gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành. Căn cứ vào nhiệm vụ chính trị được giao, Sở Tài chính đã xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác của từng tháng, quý, năm và đề ra các biện pháp thực hiện tốt kế hoạch công tác đã xây dựng đảm bảo đúng quy trình, đúng tiến độ, đạt chất lượng và hiệu quả cao.

Công tác quản lý nhà nước, quản lý chuyên ngành theo chức năng nhiệm vụ: Thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý tài chính nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2017 Sở Tài chính đã tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh lập dự toán, giao, phân bổ dự toán ngân sách cho các Sở, ban, ngành, UBND các huyện thành phố và các đơn vị trên địa bàn tỉnh; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về tài chính tại địa phương, kết quả cụ thể như sau:

a) Thu NSNN trên địa bàn:

* Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 06 tháng năm 2017 là 2.924.179 triệu đồng, đạt 39,4% so với dự toán tỉnh giao, bằng 88,4% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó:

- Thu nội địa: 1.206.754 triệu đồng, đạt 62,8% so với dự toán tỉnh giao, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm 2016.

- Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu: 1.717.425 triệu đồng, đạt 31,2% so với dự toán giao, bằng 73,5% so với cùng kỳ năm 2016.

b) Chi ngân sách địa phương:

* Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 6 tháng năm 2017: 4.471.033 triệu đồng, đạt 53,6% so với dự toán tỉnh giao, tăng 30,2% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó:

- Chi cân đối NSĐP là 3.800.334 triệu đồng, đạt 53,2% dự toán, bằng 132,9% so với cùng kỳ, trong đó:

+ Chi đầu tư đầu tư phát triển là 477.303 triệu đồng, đạt 69,9% so với dự toán và bằng 93,0% so với cùng kỳ. 

+ Chi thường xuyên là 3.303.031 triệu đồng, đạt 52,3% dự toán, tăng 41,4% so với cùng kỳ.

- Chi các chương trình mục tiêu, một số chương trình, dự án, nhiệm vụ khác là 670.699 triệu đồng, đạt 55,9% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ.

* Đánh giá chung về tình hình chi ngân sách địa phương

- Đối với chi đầu tư phát triển và các chương trình mục tiêu quốc gia và nhiệm vụ khác: Trên cơ sở dự toán đã được cân đối từ đầu năm, trong quá trình thực hiện các công trình, dự án trọng điểm được quan tâm bố trí vốn hợp lý; Công tác giải ngân, thanh toán các nguồn vốn, tạm ứng theo hợp đồng được khẩn trương, kiểm soát chặt chẽ, đúng chế độ, chính sách, đơn giá, định mức Nhà nước ban hành. Tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, tập trung xử lý, khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng. Trong 6 tháng đầu năm dã bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công năm 2017 từ nguồn thu tiền sử dụng đất vượt kế hoạch được giao 83 tỷ đồng .

- Đối với chi thường xuyên: Các sở, ban, ngành, khối đảng, đoàn thể thuộc tỉnh và các huyện thành phố đã nghiêm túc tổ chức triển khai các giải pháp đề ra, điều hành ngân sách trong phạm vi dự toán được giao, thực hiện tuân thủ các quy định về định mức chi thường xuyên trong giai đoạn mới. Cơ quan tài chính, kho bạc nhà nước tăng cường công tác quản lý, kiểm soát chi, đảm bảo các nội dung chi theo tiêu chuẩn, chế độ quy định.

 Trong 6 tháng đầu năm, ngân sách tỉnh đã đảm bảo nguồn để bổ sung thực hiện nhiệm vụ chính trị lớn theo yêu cầu của tỉnh: hỗ trợ xi măng để làm đường giao thông nông thôn; kinh phí chúc thọ mừng thọ người cao tuổi do; kinh phí thực hiện chế độ trang phục của đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2016-2021; kinh phí chi thưởng huy hiệu đảng; kinh phí hỗ trơ xây dựng phòng ăn cho các trường phổ thông dân tộc bán trú, hỗ trợ lãi suất đàn bò, trồng cây ăn quả; kinh phí chuẩn bị triển khai đối với một số dự án thuộc các xã điểm hoàn thành xây dựng nông thôn mới... Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội: thăm hỏi, chúc tết các đối tượng chính sách, người có công, người cao tuổi; chủ động áp dụng các biện pháp bình ổn giá cả, thị trường, tạm ứng 25 tỷ đồng từ quỹ dự trữ tài chính tỉnh để hỗ trợ cho 03 doanh nghiệp thực hiện giự trữ bình ổn giá dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Đinh Dậu phục vụ nhân dân. Ngoài việc đảm bảo kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên và phát triển KTXH tỉnh, trong 6 tháng đầu năm đã bố trí, sắp xếp các nguồn kinh phí trả nợ vay trước hạn theo đúng trần hạn mức được huy động của tỉnh theo Luật NSNN mới, góp phần kiểm soát an toàn nợ công. Giám sát chặt chẽ hoạt động đăng ký, kê khai giá của doanh nghiệp, chỉ đạo thực hiện công tác bán đấu giá tài sản Nhà nước theo đúng quy định hiện hành.

c) Công tác quản lý tài chính đầu tư:

- Công tác thẩm định dự án đầu tư: Trong 6 tháng đầu năm 2017 tham gia góp ý chủ trương đầu tư và thẩm định 58 dự án; công tác tham gia thẩm định chủ trương đâu tư, thẩm định dự án đảm bảo đúng thời gian, đúng quy định quy trình.

- Thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành không để tồn dự án, công trình, hạng mục công trình hoàn thành đề nghị thẩm tra và phê duyệt quyết toán. Trong 6 tháng đầu năm 2017 đã thẩm tra và trình cấp có thẩm quyền phê quyết toán được 75 dự án (công trình, hạng mục công trình hoàn thành), tổng giá trị chủ đầu tư đề nghị thẩm tra quyết toán là 973.182 triệu đồng, giá trị sau khi thẩm tra quyết toán là 964.442 triệu đồng; Sau khi thẩm tra quyết toán đã giảm trừ những chi phí không đúng khối lượng thi công, chính sách chế độ là 8.740 triệu đồng bằng 0,9% giá trị Chủ đầu tư đề nghị.

- Công tác cấp mã số dự án: Luôn đảm bảo thời gian, bảo đảm tính chính xác, thực hiện kết hợp cấp trực tiếp và trực tuyến. Trong 6 tháng đầu năm năm 2017 cấp được 147 mã số.

- Thực hiện thẩm tra và Thông báo kết quả thẩm tra vốn đầu tư XDCB theo niên độ ngân sách hàng năm theo quy định tại Thông tư số 210/2010/TT-BTC, đối với các Chủ đầu tư đủ điều kiện.

d) Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán: Thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra công tác quản lý NSNN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn của Thanh tra Bộ Tài chính năm 2015, Kiểm toán Nhà nước về ngân sách địa phương năm 2016; Chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2017 đảm bảo thời hạn quy định, tập trung vào các lĩnh vực: đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng đất đai, quản lý tài chính, thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng….

Công tác thanh tra tài chính 6 tháng đầu năm 2017 thực hiện theo đúng kế hoạch được phê duyệt. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với số tiền là 51.147.000 đồng, trong đó: Thu hồi nộp ngân sách Nhà nước là 13.339.000 đồng; Giảm trừ thanh toán là 37.808.000 đồng.

Đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra: Tổng số tiền đã thu hồi: 438.420.000 đồng, trong đó: Thu hồi của những cuộc thanh tra năm trước là 425.081.000 đồng, thu hồi các cuộc thanh tra kết luận trong năm 2017 là 13.339.000 đồng. Số tiền đang đôn đốc thu hồi 143.080.700 đồng.

 e) Công tác quản lý nhà nước về Giá cả: Thường xuyên thực hiện tốt công tác thông tin thị trường giá cả giữa các địa phương, tổng hợp thông tin giá hàng ngày, tuần, tháng báo cáo Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để nắm bắt và có biện pháp xử lý trong công tác điều hành quản lý kinh tế. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đăng ký tham gia Chương trình dự trữ hàng hóa, bình ổn giá trước, trong và sau Tết Nguyên đán.

Tổng hợp báo cáo tình hình biến động về giá cả, hàng hóa trên thị trường nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn và giá một số mặt hàng nguyên, nhiên liệu chính có ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp do ảnh hưởng sự biến động thị trường giá cả, tỷ giá trao đổi. Thẩm định kịp thời các phương án giá dịch vụ công như: giá thanh toán vệ sinh môi trường, giá nước sinh hoạt, giá dịch vụ xe ra vào bến bãi trên địa bàn tỉnh, xây dựng, xác định giá khởi điểm đấu giá QSD đất; xác định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; xây dựng đơn giá định mức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải rắn đô thị trên địa bàn tỉnh...; Giá khởi điểm hàng hóa có Quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước, giá các loại đất hàng năm theo Luật Đất đai, đơn giá thuê đất, giá tỉnh thuế tài nguyên; thẩm định các phương án giá đất cụ thể tính tiền bồi thường GPMB khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án...

g, Công tác Tài chính doanh nghiệp: Thực hiện xem xét, đề xuất các giải pháp xử lý đối với các đề nghị của doanh nghiệp trong công tác quản lý tài chính doanh nghiệp. Thực hiện giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cho các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và doanh nghiệp hoạt động công ích trên địa bàn tỉnh. Thực hiện rà soát diện tích thuộc đối tượng miễn thu thủy lợi phí của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố quản lý và hướng dẫn các huyện tiếp tục triển khai công tác thành lập các tổ hợp tác dùng nước thực hiện quản lý, tưới tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp được kịp thời, đảm bảo kinh phí cho các đơn vị thực hiện. Thực hiện quản lý phần vốn nhà nước tại các doanh nghiệp theo quy định.

h, Công tác quản lý tài sản: thực hiện quản lý tài sản công đúng quy định, thực hiện tốt công tác theo dõi và hướng dẫn các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện quản lý, sử dụng tài sản nhà nước được giao đảm bảo đúng mục đích, đạt hiệu quả; theo dõi chặt chẽ công tác quản lý tài sản, đề xuất xử lý, thanh lý, chuyển nhượng những tài sản trong các đơn vị hành chính sự nghiệp như phương tiện Ô tô, máy móc thiết bị... tránh thất thoát về kinh phí và thu tiền nộp ngân sách nhà nước. Thực hiện rà soát tình hình quản lý, sử dụng xe ô tô trên địa bàn tỉnh để báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh phương án sắp xếp quản lý, sử dụng xe ô tô công của các cơ quan, đơn vị, huyện, thành phố kịp thời, hiệu quả, đảm bảo thực hành tiết kiệm trong sử dụng tài sản công nhưng vẫn đảm bảo phương tiện phục vụ công tác của các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền.

Chỉ đạo thực hiện kiểm tra, rà soát quỹ đất đai, tài sản công trên địa bàn tỉnh, công tác thu, nộp phí, giá dịch vụ tại các cửa khẩu, bến bãi; Kiểm tra việc đầu tư, sử dụng bến bãi xe ô tô, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn khu vực cửa khẩu, thành phố để có các phương án và tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thu hút đầu tư và sắp xếp, quản lý tài sản công, thực hiện đấu giá đất, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

i, Công tác Tin học và Thống kê.

Duy trì hệ thống thông tin đang quản lý như hệ thống máy tính, mạng máy tính kết nối tại các huyện; kịp thời xử lý các sự cố mạng đảm bảo duy trì hoạt động ổn định. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra hệ thống mạng Internet, eOffice, Tabmis…

Thường xuyên cập nhật tin tức trên trang website của Sở với các thông tin về pháp luật, chính sách, quy định thủ tục hành chính, quy trình làm việc, các dự án đầu tư, đấu thầu và mua sắm, thông tin hoạt động của các cơ quan theo quy định của nhà nước. Tăng cường cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin lên trang thông tin điện tử, cập nhật tin, bài biết thường xuyên

Khai thác, vận hành hạ tầng kỹ thuật đã được trang bị; duy trì hoạt động máy chủ đảm bảo hoạt động ổn địnhTriển khai đầy đủ công việc theo chỉ đạo của lãnh đạo Sở, các nội dung họp giao ban

Triển khai Luật an toàn thông tin mạng và công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng, cảnh báo sự nguy hiểm của mã độc Wannacry đến cán bộ Sở và các phòng Tài chính-Kế hoạch các huyện, thành phố.

k, Công tác cải cách hành chính:

Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính năm 2017; Xây dựng kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2017; kế hoạch triển khai công tác Pháp chế; Xây dựng kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 của sở Tài chính; Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2017. Thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL thuộc lĩnh vực ngành được quan tâm, chỉ đạo thực hiện;

Trong 6 tháng, Sở Tài chính đã thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, thực hiện ứng dụng phần mềm văn phòng điện tử eOffice vào hoạt động điều hành quản lý cơ quan; ứng dụng các phần mền hệ thống quản lý ngân sách và kho bạc TABMIS; các phần mền quản lý ngân sách 8.0; phần mền quản lý tài sản nhà nước; phần mền thẩm tra quyết toán dự án đầu tư xây dựng cơ bản; phần mền kế toán ...

Xem thêm: Đức Tổng Sản Phẩm Quốc Nội, Đức Công Bố Tổng Sản Phẩm Quốc Nội (Gdp)

Trình UBND tỉnh Quyết định công bố 03 thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực quản lý giá thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn.

 Công tác rà soát, hệ thống hóa VBQPPL thuộc lĩnh vực ngành được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Về cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, kết quả thực hiện được thông tin, tuyên truyền rộng rãi đến các đơn vị nắm biết, nhằm hạn chế việc áp dụng những văn bản đã hết hiệu lực thi hành. Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra những giải pháp duy trì, bình ổn giá cả, thực hiện kiềm chế lạm phát, phù hợp với tình hình địa phương nhằm thực hiện tốt công tác quản lý tài chính - giá cả tại địa phương theo quy định của luật pháp.

l, Công tác tổ chức cán bộ: Xây dựng Đề án tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức bộ máy Sở Tài chính; bổ sung mô tả công việc và khung năng lực của từng vị trí việc làm của Sở, xây dựng Kế hoạch biên chế của Sở Tài chính năm 2018 báo cáo Sở Nội vụ, UBND tỉnh phê duyệt.

4. Quyết định thành lập (kiện toàn) và ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng TĐKT và Hội đồng khoa học sáng kiến cấp cơ sở, cụ thể:

- Quyết định số 184/QĐ-HĐTĐKT, về việc Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn

- Quyết định số 199/QĐ-HĐKHSK, về việc Ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Khoa học, sáng kiến cấp cơ sở của Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn;

5. Xây dựng, giới thiệu gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến.

6. Tham gia các hoạt động của Cụm thi đua.

Hoạt động của Cụm thi đua đã nâng cao chất lượng của các phong trào thi đua ở các đơn vị trong Cụm thi đua nói chung và đối với cơ quan Sở Tài chính nói riêng. Cụ thể: Cụm thi đua đã tổ chức ký giao ước thi đua với các nội dung, tiêu chí cụ thể, trên cơ sở các nội dung đã ký kết, các tiêu chí thi đua theo quy định và chức năng nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, các đơn vị trong cụm thi đua đã thực hiện đăng ký danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng phấn đấu đạt được trong năm của các tập thể và cá nhân thuộc đơn vị mình, đó chính là mục tiêu, là động lực để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Tài chính đã tích cực tham gia ý kiến với Cụm thi đua để xây dựng kế hoạch, ban hành Quy chế hoạt động và tổ chức phát động phong trào thi đua trong Cụm, đăng ký danh hiệu thi đua, thực hiện chế độ báo cáo Sở kết 6 tháng, theo đúng quy định của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh; tổ chức phối hợp giữa các thành viên trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác thế mạnh của mỗi đơn vị nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua của các đơn vị trong Cụm;

7. Hồ sơ xét, công nhận sáng kiến cấp cơ sở của cơ quan, đơn vị: Đầy đủ đảm bảo theo quy định của Hội đồng Thi đua đua Khen thưởng tỉnh và Hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh.

8. Hồ sơ khen thưởng của Sở Tài chính được thực hiện đầy đủ, đảm bảo theo đúng quy định của Trung ương và của tỉnh.

9. Công tác kiểm tra của Hội đồng TĐKT Sở.

Công tác kiểm tra công tác thi đua của Hội đồng thi đua – Khen thưởng được quan tâm thực hiện, thông qua các cuộc họp giao ban hàng tháng của Sở Tài chính và thông qua báo cáo Sở kết công tác thi đua 6 tháng đầu năm của các Phòng.

10. Công tác lưu trữ hồ sơ khen thưởng.

- Có sổ theo dõi và bảng tổng hợp về kết quả công tác thi đua khen thưởng, cập nhật thường xuyên và đầy đủ hàng năm phục vụ cho việc tích lũy thành tích để đề nghị khen thưởng cấp cao hơn.

- Lưu trữ hồ sơ khen thưởng: Được tập hợp theo dõi theo từng năm.

11. Việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ thi đua, khen thưởng.

Trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ thi đua, khen thưởng của Sở Tài chính: Sử dụng đúng mục đích, khen thưởng đảm bảo chi đúng chế độ quy định của Nhà nước về tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân được khen thưởng.

12. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện công tác TĐKT.

Cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng, đã có kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua, song sắp xếp, bố trí cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng kiêm nhiệm tại Văn phòng, công việc quá nhiều, do vậy cũng ảnh hưởng đến công tác tham mưu cho lãnh đạo Sở về công tác thi đua, khen thưởng; Việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến còn hạn chế.

*, Hạn chế, yếu kém: Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình chỉ đạo thực hiện công tác thi đua, khen thưởng còn bộc lộ những vấn đề còn tồn tại cụ thể:

Phong trào thi đua đã bám vào chức năng, nhiệm vụ của đơn vị nhưng chưa cụ thể hoá thành tiêu chí thi đua. Công tác tổ chức, chỉ đạo các phong trào thi đua chưa đồng đều, còn có Phòng chưa coi trọng đúng mức vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng.

Công tác xây dựng và nhân điển hình tiên tiến, công tác tuyên truyền về các gương điển hình tiên tiến mặc dù đã được quan tâm, song so với yêu cầu thì còn hạn chế, việc đôn đốc, kiểm tra các phong trào thi đua chưa thường xuyên, Nguyên nhân:

- Lãnh đạo một số Phòng ,đơn vị nhận thức chưa đầy đủ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng; chưa coi trọng chỉ đạo và tổ chức tốt các phong trào thi đua; chưa coi thi đua là một biện pháp hữu hiệu trong công tác quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị;

- Còn có Phòng nghiên cứu Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn chưa đầy đủ, do vậy còn lúng túng trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng;

- Cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng còn kiêm nhiệm nhiều công việc do vậy cũng phần nào ảnh hưởng đến tham mưu tổ chức các phong trào thi đua.

- Công việc chuyên môn nhiều cũng ảnh hưởng một phần đến sự quan tâm chỉ đạo hoạt động phong trào do phải tập trung nhiều thời gian.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2017

1. Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác thi đua, khen thưởng. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua đã phát động, đã đăng ký giao ước thi đua ngay từ đầu năm, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, phát hiện kịp thời và nêu gương điển hình tiên tiến, thông qua phong trào thi đua để lựa chọn các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc đề nghị khen thưởng.

2. Tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng và sự phối kết hợp chặt chẽ của các tổ chức đoàn thể trong công tác thi đua khen thưởng. Tổ chức thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, thường xuyên phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm.

3. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền; phổ biến, quán triệt cán bộ, đảng viên, quần chúng tiếp tục tham gia giám sát, đóng góp ý kiến cho tổ chức Đảng, cấp uỷ, chính quyền và đảng viên, quần chúng thực hiện quy định về tiêu chuẩn đạo đức, lối sống mà Đảng uỷ đã đề ra.

4. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua "Lạng Sơn cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới".

5. Thường xuyên tổ chức tốt các phong trào thi đua nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết nhân diện rộng điển hình tiên tiến đối với các cá nhân, tập thể, đơn vị, đảm bảo khen thưởng chính xác, kịp thời và hiệu quả.

6. Tiếp tục phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, xây dựng cơ quan văn hoá, cơ quan an toàn, xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU:

1. Tiếp tục duy trì việc quán triệt và thực hiện tốt Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn công tác Thi đua, Khen thưởng của các cấp, của ngành. Phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua; tôn vinh, biểu dương kịp thời gương người tốt, việc tốt; bồi dưỡng và nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến nhằm phát huy, mở rộng phong trào thi đua một cách thiết thực.

3. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Xây dựng các tổ chức Đảng, đoàn thể, cơ quan trong sạch, vững mạnh.

4. Cụ thể hóa mục tiêu thi đua thành chương trình, biện pháp cụ thể để tổ chức thực hiện và có kiểm tra, đánh giá kết quả đúng thực chất, đúng đối tượng, đúng thành tích.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Đăng Ký Uber Như Thế Nào, Tất Tần Tật Về Đăng Ký Chạy Uber Eats Tại Nhật

Trên đây là báo cáo kết quả công tác thi đua, khen thưởng năm năm 2017, Sở Tài chính xin báo cáo Đoàn Kiểm tra, giám sát của HĐTĐKT tỉnh./.