Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

     

Hướng dẫn lập bảng báo cáo kết quả marketing theo Thông tứ 200. Report KQHĐKD làm phản ánh tình trạng và kết quả vận động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm kết trái từ hoạt động kinh doanh chính và hiệu quả từ các hoạt động tài thiết yếu và vận động khác của doanh nghiệp. Bài viết dưới phía trên xin hướng dẫn chúng ta lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tứ 200.

Bạn đang xem: Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

1. Phép tắc lập bảng report kết quả kinh doanh theo Thông bốn 200 đề nghị lưu ý:

– doanh nghiệp lớn khi lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh tổng vừa lòng giữa công ty lớn và đơn vị chức năng cấp dưới không tồn tại tư biện pháp pháp nhân hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp cần loại trừ tổng thể các khoản doanh thu, thu nhập, giá cả phát sinh từ những giao dịch nội bộ.

Báo cáo kết quả vận động kinh doanh gồm tất cả 5 cột:

– Cột số 1: các chỉ tiêu báo cáo;

– Cột số 2: Mã số của các chỉ tiêu tương ứng;

– Cột số 3: Số hiệu tương xứng với những chỉ tiêu của report này được mô tả chỉ tiêu trên bản thuyết minh report tài chính;

– Cột số 4: Tổng số gây ra trong kỳ report năm;

– Cột số 5: Số liệu của năm kia (để so sánh).

2. Các đại lý lập bảng báo cáo kết quả marketing theo Thông bốn 200

– Căn cứ report kết quả hoạt động kinh doanh của năm trước.

– địa thế căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp cùng sổ kế toán cụ thể trong kỳ dùng cho các tài khoản trường đoản cú loại5 đến loại 9.

*

Hình ảnh: giải pháp lập bảng report kết quả kinh doanh theo thông tư 200

3. Biện pháp lập bảng báo cáo kết quả sale theo Thông bốn 200 so với từng chỉ tiêu.

3.1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01):

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số tạo ra bên có TK 511 trong kỳ báo cáo.

– Khi đơn vị cấp trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị cấp dưới không có tư giải pháp pháp nhân, các khoản doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ tạo nên từ những giao dịch nội bộ đều buộc phải loại trừ.

– tiêu chí này không bao hàm các các loại thuế loại gián thu, như thuế GTGT tất cả thuế GTGT nộp theo phương pháp trực tiếp, thuế tiêu thụ sệt biệt, thuế xuất khẩu, thuế bảo vệ môi ngôi trường và các loại thuế, tầm giá gián thu khác.(Đây là một điểm khác của report kết quả sale theo Thông tư 200/2014/TT-BTC với report kết quả marketing theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC)

3.2. Những khoản sút trừ lệch giá (Mã số 02):

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là tổng gây ra Nợ TK 511 đối ứng với mặt Có những TK 521 trong kỳ báo cáo.

– tiêu chí này không bao gồm các khoản thuế gián thu, tổn phí mà công ty lớn không được hưởng đề nghị nộp NSNN do những khoản này về thực chất là những khoản thu hộ công ty nước, không bên trong cơ cấu doanh thu và không được xem như là khoản giảm trừ doanh thu. (Đây là một trong những điểm khác của report kết quả kinh doanh theo Thông bốn 200/2014/TT-BTC với báo cáo kết quả marketing theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC)

3.3. Lợi nhuận thuần về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (Mã số 10):

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

3.4. Giá bán vốn hàng bán (Mã số 11):

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số tạo ra bên tất cả TK 632 đối ứng bên Nợ TK 911 vào kỳ báo cáo.

3.5. Roi gộp về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ (Mã số 20):

Mã số trăng tròn = Mã số 10 – Mã số 11

3.6. Doanh thu chuyển động tài thiết yếu (Mã số 21):

Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số phát sinh mặt Nợ TK 515 đối ứng với bên tất cả TK911 vào kỳ báo cáo.

Xem thêm: Nêu Vai Trò Của Bò Sát ? Nêu Vai Trò Của Lớp Bò Sát

3.7. Giá thành tài bao gồm (Mã số 22):

Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là luỹ kế số tạo nên bên bao gồm TK 635 đối ứng với mặt Nợ TK911 vào kỳ báo cáo.

3.8. Chi phí lãi vay (Mã số 23):

Số liệu để ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 635 (chi tiết giá thành lãi vay)

3.9. đưa ra phí bán hàng (Mã số 25):

Số liệu để ghi vào tiêu chí này là tổng số số gây ra bên có TK 641 đối ứng với mặt NợTK 911 trong kỳ báo cáo.

3.10. Chi phí cai quản doanh nghiệp (Mã số 26):

Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này là tổng cộng số tạo nên bên có TK 642 đối ứng với mặt NợTK 911 trong kỳ báo cáo.

3.11. Lợi tức đầu tư thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30):

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả chuyển động kinh doanh của bạn trong kỳ báo cáo.

Mã số 30 = Mã số trăng tròn + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

3.12. Các khoản thu nhập khác (Mã số 31):

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được địa thế căn cứ vào tổng số phạt sinh mặt Nợ TK 711 đối ứng cùng với bên gồm TK 911 vào kỳ báo cáo.

– Riêng so với giao dịch thanh lý, nhượng cung cấp TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ các việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT cao hơn giá trị sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và ngân sách chi tiêu thanh lý.

3.13. Túi tiền khác (Mã số 32):

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này được địa thế căn cứ vào tổng số tạo nên bên tất cả TK 811 đối ứng với bên Nợ TK 911 vào kỳ báo cáo.

– Riêng so với giao dịch thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ những việc thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT bé dại hơn giá bán trị sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và ngân sách chi tiêu thanh lý.

3.14. Lợi nhuận khác (Mã số 40):

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

3.15. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50):

Mã số 50 = Mã số 30 – Mã số 40

3.16. Chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51):

Số liệu để ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vào tổng số tạo ra bên tất cả TK 8211 đối ứng với bên Nợ TK 911 trên sổ kế toán cụ thể TK 8211, hoặc căn cứ vào số phạt sinh mặt Nợ TK 8211 đối ứng cùng với bên tất cả TK 911 trong kỳ báo cáo.

3.17. Chi tiêu thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52):

Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào tổng số tạo nên bên có TK 8212 đối ứng với mặt Nợ TK 911 trên sổ kế toán chi tiết TK 8212, hoặc địa thế căn cứ vào số vạc sinh mặt Nợ TK 8212 đối ứng cùng với bên bao gồm TK 911 vào kỳ báo cáo.

Xem thêm: Soạn Bài Tính Thống Nhất Về Chủ Đề Của Văn Bản, Tính Thống Nhất Về Chủ Đề Của Văn Bản Là Gì

3.18. Lợi tức đầu tư sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60):

Mã số 60 = Mã số 50 – ( Mã số 51 + Mã số 52)

3.19. Lãi cơ phiên bản trên cp (Mã số 70):

Lãi cơ phiên bản trên cp = (Lợi nhuận hoặc lỗ phân chia cho người đóng cổ phần sở hữu cp phổ -Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi an sinh ) /Số lượng bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành vào kỳ

3.20. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (Mã số 71)

Lãi suy sút trên cổ phiếu được khẳng định như sau

Lãi suy bớt trên cổ phiếu = (Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ cho người đóng cổ phần sở hữu cổ phiếu phổ thông thông -Số trích quỹ khen thưởng, phúc lợi ) / (Số lượng trung bình gia quyền của cổ phiếu phổthông vẫn lưu hành trong kỳ +Số lượng cổ phiếu phổ thông dự loài kiến được thi công thêm )

4. Thiết lập mẫu bảng report kết quả khiếp doanhtheo thông bốn 200

+ Mẫuwordbảng report kết quả marketing theo thông bốn 200

+ mẫu mã excelbảng report kết quả marketing theo thông tư 200

5. Tải phần mềm kế toán excel theo thông tư 200

Các bạn chat với hỗ trợ tư vấn viên giờ hành chính để tải các file trên nha

Có thể các bạn quan tâm:

Tải thông bốn trọn bộ thông tứ 200 - không hề thiếu gì

Cách lập bảng bằng vận kế toán theo thông tứ 200

Cách lập bảng lưu chuyển khoản qua ngân hàng tệ theo thông tứ 200

Cách lập bản thuyết minh report tài thiết yếu theo thông bốn 200

Hướng dẫn lập báo cáo tài chính, khám nghiệm và chỉnh sửa sổ sách

Hướng dẫn quyết toán thuế new nhất

Các chế độ kế toán hiện tại hành

Khóa kế toán tài chính tổng hợp thực hành thực tế trên hóa đơn, chứng từ thực tế, Excel, Misa, HTKK ...thực hành xử lý các nghiệp vụ hạch toán, tính thuế, kê khai thuế, tính lương, trích khấu hao....lập report tài chính, quyết toán thuế cuối năm ...

*

Tặng ngay lập tức 400.000 đồng khi đk trước 3 cho tới 5 ngày ( 200.000 tiền khía cạnh + 200.000 voucher)Tặng thêm 200.000 đồng xu tiền mặt khi gồm voucher của học viên cũ tặngTặng thêm 50.000 cho từng sinh viênTặng cẩm nang kế toán thuế rất hay và tiện lợiMiễn chi phí bảng khối hệ thống tài khoản kế toán in color đẹpMiễn phí khóa tài năng viết CV và vấn đáp xin việcMiễn phí tổn 100% tư liệu trọn khóa họcMiễn tầm giá 100% lệ mức giá thi và cấp hội chứng chỉĐược cấp bạn dạng quyền phần mềm MISA SME trị giá 10.990.000đ , và ứng dụng kế toán Excel

Từ khóa: phương pháp lập bảng report kết quả marketing theo Thông tư 200, chỉ dẫn lập lập bảng report kết quả kinh doanh theo Thông tứ 200, trả lời lập lập bảng báo cáo KQKD theo Thông tư 200