Cho Hình Thang Vuông Abcd Có A=D=90

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho hình thang vuông ABCD ( góc A = góc D = 90 độ) có AB = CD/2. Gọi H là hình chiếu của D trên AC. Gọi M, N là trung điểm của HC, HD

a) CM ABMN lalà hình bình hành

b) CM N là trực tâm của tam giác AMD

c) Góc BMD = 90 độ

d) Cho CD = 16 cm, AD = 6 cm. Tính diện tích ABCD


*

*

cho hình thang vuông ABCD có A=D=90 AB=1/2CD. GỌI H là hình chiếu của D trên AC .M là trung điểm HC. kẻ MK vuông góc với AD ( k thuộc AD) MK cắt BH tại N .cmr a) ABMN là hình bình hành b) góc BMD =90 ĐỘ


A,Ta có : N là trung điểm của DH Suy ra NM là đường trung bình của tam giác DHC

\(\Rightarrow\)NM=\(\dfrac{DC}{2}\) ;NM//DC\(\Rightarrow\)NM=AB;NM//AB.

Bạn đang xem: Cho hình thang vuông abcd có a=d=90

Vậy ABMN là hình bình hành

B, Từ trên ta có:

AN//BM\(\left(1\right)\)

Vì NM//DC;DC\(\perp\)AD nên NM\(\perp\)AD

Xét tam giác ADM có

2 đường cao MN

DH giao nhau ở N nên N là trực tâm của tam giác ADM

Suy ra AN \(\perp\)DM \(\left(2\right)\)

Từ \(\left(1\right)và\left(2\right)\) suy ra BM \(\perp\)DM

Do đó góc BMD =90 độ

A B D C M K N H


Cho hình thang vuông ABCD , có góc A = góc D = 90 độ , AB = 1/2 CD . Gọi H là hình chiếu của D trên AC . Gọi M và N lần lượt là trung điểm HC và HD .

a) Chứng minh ABMN là hình bình hành 

b) Chứng minh góc BMD = 90 độ 

c) Cho CD = 16 cm , AD = 6 cm . Tính diện tích ABCD


a) MN là đường trung bình tam giác HDC \(\Rightarrow\hept{\begin{cases}MN=\frac{1}{2}DC=AB\\MN//DC//AB\end{cases}}\)=> MNAB là hình bình hành

b) Có \(\hept{\begin{cases}MN//DC\\AD\perp DC\end{cases}\Rightarrow MN\perp AD}\)

Mà \(DN\perp AM\)nên N là trực tâm tam giác AMD \(\Rightarrow AN\perp DM\)

Mà \(BM//AN\)(vì ANMB là hình bình hành) nên \(BM\perp DM\Rightarrow\widehat{BMD}=90^0\)

c) \(S_{ABCD}=\frac{\left(AB+DC\right).AD}{2}=\frac{\left(\frac{DC}{2}+DC\right).AD}{2}=\frac{\left(8+16\right).6}{2}=72\left(cm^2\right)\)


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho hình thang vuông ABCD , có góc A = góc D = 90 độ , AB = 1/2 CD . Gọi H là hình chiếu của D trên AC . Gọi M và N lần lượt là trung điểm HC và HD .

a) Chứng minh ABMN là hình bình hành 

b) Chứng minh góc BMD = 90 độ 

c) Cho CD = 16 cm , AD = 6 cm . Tính diện tích ABCD


Lớp 8 Toán
1
0
Gửi Hủy

A B C D H N M

a, có M;N lần lượt là trđ của HC; HD (gt) xét tg DHC 

=> MN là đtb của tg DHC (đn)

=> MN // DC mà DC // AB (do ABCD là hình thang) => AB // MN

MN = 1/2DC (tc) mà DC = 2AB => AB = 1/2DC => MN = AB

=> ABMN là hình bình hành (dấu hiệu)

b, MN // DC (câu a) DC _|_ AD (gt)

=> MN _|_ AD ; DN _|_ AM (gt) ; xét tg DAM 

=> N là trực tâm của tg DAM

=> AN _|_ DM mà AN // BM do ABMN là hình bình hành (câu a)

=> DM _|_ BM (TC)

=> ^BMD = 90

c, có CD thì tính đc AB xong tính bth


Đúng 3

Bình luận (0)

Cho hình thang vuông ABCD. Góc A=góc D= 90 độ, AB =1/2CD. Gọi H là hình chiếu của D trên AC. M là trung điểm HC. C/M: góc BMD=90 độ


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho hình thang vuông ABCD A=D=90 . có AB=1/2CD . Gọi H là hình chiếu của D trên AC . M là trung điểm của HC . Chứng minh rằng :

góc BMD=90


Lớp 8 Toán
3
0
Gửi Hủy

Gọi N là trung điểm của HD .

Xem thêm: Cách Làm Bài Nghị Luận Về Tác Phẩm Truyện Hoặc Đoạn Trích Violet Mới Nhất 2022

Ta có : MN là đường trung bình của tam giác HDC 

\(\Rightarrow MN//DC\)

\(MN=\frac{1}{2}DC\) (T/c đường TB )

Ta lại có : 

\(AB//DC\)và \(AB=MN\)

=> ABMN là hình bình hành .

\(\Rightarrow AN//BM\)(1)

Xét tam giác ADM có :

\(\hept{\begin{cases}DH\perp AM\\MN\perp AD\end{cases}}\)

\(\Rightarrow AN\perp DM\)(2)

Từ (1) và (2)

\(\Rightarrow\widehat{BMD}=90^o\)(đpcm)


Đúng 0

Bình luận (0)

A B C D H M N


Đúng 0
Bình luận (0)

bn ơi dựa vào đâu để MN vuông góc AD trong tam giác ADM


Đúng 0
Bình luận (0)

cho hình thang vuông ABCD có góc A = góc B = 900 , AD = DC 2AB . vẽ DH vuông góc với AC (H thuộc AC). gọi M,N lần lượt là trung điểm của HC và HD . Cm

a) DH là tia phân giác góc DAC

b) tứ giác DNMC là hình thang cân 

c) tứ giác ABMN là hình bình hành

d) góc BMD = 900


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy

3) cho tam giác ABC vuông tại A , AB
Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy

Cho hình thang vuông ABCD (góc A=góc D=90 độ),có AB=1/2CD và E là trung điểm của CD.Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ D xuống cạnh AC,M là trung điểm của HC,N là trung điểm của DH.Chứng minh rằng:

a)Tứ giác ABED là hình chữ nhật;

b)Tứ giác ABMN là hình bình hành;

c)BM vuông góc MD.

Xem thêm: Bài 7 Vị Trí Tương Đối Của Hai Đường Tròn Có 3 Điểm Chung Là Gì

 


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy

cho hình thang ABCD(gócA=gócD=90 ĐỘ)có 2AB =DC.gọi H là hình chiếu của D trên AC, M là trung điểm của HC . kẻ MÍ //ĐC (I thuộc AD),MÌ cắt DH tại N .

A. c/m: ABMN LÀ HBH

B. c/m:góc BMD =90 độ 

vẽ hình hộ em vs ạ


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy
olm.vn hoặc hdtho
sieuthithietbido.com.vn