ĐẶT ĐIỆN ÁP XOAY CHIỀU CÓ GIÁ TRỊ HIỆU DỤNG KHÔNG ĐỔI

     

Đặt điện áp luân chuyển chiều có giá trị hiệu dụng không đổi vào nhị đầu đoạn mạch tất cả biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện. Dung chống của tụ năng lượng điện là (100Omega ). Khi điều chỉnh R thì trên hai giá trị (R_1) với (R_2) hiệu suất tiêu thụ của đoạn mạch như nhau. Biết năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu tụ năng lượng điện khi (R = R_1) bằng hai lần điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện khi (R = R_2). Các giá trị (R_1) cùng (R_2) là:


+ R đổi mới thiên tất cả hai cực hiếm của R gồm cùng công suất: (left{ eginarraylR_1R_2 = left( Z_L - Z_C ight)^2\R_1 + R_2 = dfracU^2Pendarray ight.)

+ vận dụng biếu thức tính năng suất tiêu thụ bên trên toàn mạch: (P = I^2R)


(Z_C = 100Omega )

Khi điều chỉnh R tất cả 2 giá trị (R_1,R_2) mạch bao gồm cùng năng suất tiêu thụ, ta được:

(R_1R_2 = Z_C^2) (1)

Mặt khác, theo đầu bài, ta có:

(eginarraylU_C_1 = 2U_C_2\ leftrightarrow I_1Z_C = 2I_2Z_C\ o I_1 = 2I_2\ leftrightarrow dfracUsqrt R_1^2 + Z_C^2 = 2dfracUsqrt R_2^2 + Z_C^2 endarray)

( o R_2^2 + Z_C^2 = 4left( R_1^2 + Z_C^2 ight)) (2)

Từ (1) cùng (2) ta suy ra:

(R_2^2 - 4R_1^2 = 3Z_C^2 = 3R_1R_2)

Với (R_1 e 0), phân chia cả nhì vế đến (R_1^2), ta được:

(eginarrayldfracR_2^2R_1^2 - 3dfracR_2R_1 - 4 = 0\ o left< eginarraylR_2 = 4R_1\R_2 = - R_1(loai)endarray ight.endarray)

Với (R_2 = 4R_1) cố gắng vào (1) ta suy ra: (left{ eginarraylR_1 = 50Omega \R_2 = 200Omega endarray ight.)


Đáp án đề xuất chọn là: c


...

Bạn đang xem: đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi


Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập mạch luân chuyển chiều RLC - tất cả R biến đổi Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đoạn mạch RLC tất cả R chuyển đổi được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện nắm không đổi. Khẳng định R nhằm hiệu điện ráng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại?


Đoạn mạch RLC gồm R đổi khác được mắc vào mạng năng lượng điện xoay chiều bao gồm hiệu điện gắng không đổi. Xác minh R nhằm hiệu điện cố gắng hai đầu năng lượng điện trở đạt cực hiếm cực đại?


Mạch RLC gồm R đổi khác được được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số không núm đổi, R bằng bao nhiêu thì mạch đạt năng suất cực đại? (Không có hiện tượng kỳ lạ cộng hưởng trọn xảy ra).


Đặt vào nhị đầu một điện trở thuần một hiệu điện nắm xoay chiều có mức giá trị cực đại U0 công suất tiêu thụ trên R là phường Khi để vào nhì đầu năng lượng điện trở đó một hiệu điện cố không đổi có giá trị U0 thì hiệu suất tiêu thụ trên R là:


Cho đoạn mạch luân phiên chiều như hình vẽ:


*

Biết (L =dfrac1pi H) ;(C = dfrac10^ - 34pi F). Đặt vào nhì đầu đoạn mạch một hiệu điện thay : (U_AB = 75sqrt 2 cos (100pi t)(V)). Năng suất trên toàn mạch là (P=45(W)). Tính quý hiếm R?


Mạch năng lượng điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là phát triển thành trở. Điều chỉnh R = R0 thì hiệu suất trên mạch đạt quý giá cực đại. Tăng R thêm (10Omega ) thì công suất tiêu thụ trên mạch là P0, bớt R bớt (5Omega ) thì năng suất tiêu thụ trên mạch cũng chính là P0. Quý giá của R0 là:


Đặt năng lượng điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng và tần số không thay đổi vào nhì đầu đoạn mạch tất cả biến trở R mắc thông liền với tụ điện bao gồm điện dung C. Call điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tu điện, giữa hai đầu đổi mới trở cùng hệ số công suất của đoạn mạch khi trở nên trở có giá trị R1 lần lượt là (U_C1, m U_R1) với (cosvarphi _1) ; khi biến chuyển trở có giá trị R2 thì các giá trị khớp ứng nói trên là (U_C2, m U_R2) với (cosvarphi _2). Biết (U_C1 = m 2U_C2, m U_R2 = m 2U_R1.) quý hiếm của (cosvarphi _1) cùng (cosvarphi _2) là:


Cho doạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng bao gồm độ từ bỏ cảm (L = frac1pi (H)) , tụ điện có điện dung (C = frac10^ - 42pi (F)), R là một trong những điện trở thuần biến đổi được. Đặt một hiệu điện cụ xoay chiều ổn định ở nhị đầu đoạn mạch AB gồm biểu thức: (u_AB = 200cos100pi t m left( V ight)). Xác định R để mạch tiêu thụ công suất 80W.


Cho đoạn mạch chuyển phiên chiều $R, C$ mắc nối tiếp. R là 1 trong biến trở , tụ điện có điện dung $C = dfrac10^ - 4pi (F)$. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp luân chuyển chiều định hình $U$, tần số $f=50Hz$. Chuyển đổi $R$ ta thấy cùng với hai quý hiếm của R là: $R=R_1$và $R=R_2$thì năng suất của mạch điện bằng nhau. Tính tích $R_1.R_2$?


Cho đoạn mạch $RLC$ mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm bao gồm độ từ cảm $L$, tụ điện có điện dung C, R biến đổi được. Đặt một điện áp luân phiên chiều bình ổn ở hai đầu đoạn mạch có $U=100V$, $f=50Hz$. Điều chỉnh $R$ thì thấy có nhì giá trị $30Ω$ và $20Ω$ mạch tiêu thụ cùng một công suất $P$. Xác định $P$ lúc này?


Một mạch năng lượng điện xoay chiều có các linh kiện lý tưởng R, L, C mắc nối tiếp. Tần số góc riêng rẽ của mạch là w0, điện trở R hoàn toàn có thể thay đổi. Hỏi rất cần được đặt vào mạch một năng lượng điện áp luân phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng không đổi, gồm tần số góc w bởi bao nhiêu nhằm điện áp hiệu dụng URL không nhờ vào vào R?


Cho đoạn mạch RLC mắc tiếp liền , cuộn dây cảm thuần, điện trở R thay đổi được. Đặt nhị đầu đoạn mạch một điện áp chuyển phiên chiều có điện áp hiệu dụng là 200V. Khi R = R1 với R = R2 thì mạch tất cả cùng công suất. Biết (R_1 + m R_2 = m 100Omega .) lúc R = R1 năng suất của mạch là:


Đặt năng lượng điện áp (u m = Usqrt 2 cos omega t) vào hai đầu đoạn mạch AB có hai đoạn mạch AN với NB mắc nối tiếp. Đoạn AN tất cả biến trở R mắc thông liền với cuộn cảm thuần gồm độ trường đoản cú cảm L, đoạn NB chỉ có tụ năng lượng điện với năng lượng điện dung C.Đặt (omega _1 = frac12sqrt LC ). Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc vào R thì tần số góc ω bằng


Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C, R biến hóa được. Đặt một điện áp luân chuyển chiều định hình ở nhì đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U, tần số f. Điều chỉnh R thì thấy có nhì giá trị (60Omega ) và (30Omega ) mạch tiêu thụ cùng một công suất P=40W. Xác định U lúc này?


Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm kháng có độ trường đoản cú cảm L, tụ điện có điện dung C, R chuyển đổi được. Đặt một điện áp luân chuyển chiều bất biến ở hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng U, tần số f. Điều chỉnh R thì thấy có nhị giá trị (40Omega ) và (90Omega ) mạch tiêu thụ cùng một công suất. Xác định R0 để mạch tiêu thụ công suất cực đại?


Cho đoạn mạch RLC nối tiếp,R biến hóa được, hiệu điện nắm hai đầu đoạn mạch

(u = 60sqrt 2 cos100pi tleft( V ight)) . Khi (R_1 = 9Omega ) hoặc (R_2 = 16Omega ) thì hiệu suất trong mạch như nhau. Hỏi với cái giá trị làm sao của R thì năng suất mạch cực đại, giá bán trị cực to đó?


Mạch năng lượng điện xoay chiều gồm điện trở thuần (R) cùng cuộn dây thuần cảm kháng có hệ số tự cảm (L). Khi (R=R_0) mạch có năng suất trong mạch đạt giá chỉ trị cực lớn (P_max). Nếu như chỉ đội giá trị năng lượng điện trở lên (R’=2R_0) thì công suất của mạch là: các đại lượng không giống (U, f, L) không đổi


Cho mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, trong đó R đổi khác được. đến (L = frac1pi H;C = frac2.10^ - 4pi F), năng lượng điện áp nhì đầu mạch duy trì không đổi tất cả biểu thức (u = 100sqrt 2 mathop m s olimits min100pi t)(V). Giá trị của R với công suất cực lớn của mạch theo lần lượt là:


Cho mạch năng lượng điện như hình. Điện áp

(u_AB = 80cos 100pi t)(V), (r m = m 15Omega ,) (L = frac15pi H).

Xem thêm: Quy Định Của Pháp Luật Thừa Kế Tài Sản Có Di Chúc Là Gì Theo Quy Định Pháp Luật?

Điều chỉnh biến đổi trở R cho năng suất tiêu thụ bên trên mạch rất đại. Tính Pmax.


*

Cho mạch điện như hình. Điện áp (u_AB = 80cos 100pi t(V)), (r = 15Ω), (L = dfrac15pi H)

*

Điều chỉnh đổi thay trở R để hiệu suất tiêu thụ bên trên R cực đại. Tính R với PRmax.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Chọn Trang In Trong Word 2010, 2007, 2003, Cách In Từng Trang Trong Word 2010


Mạch RLC mắc nối liền theo vật dụng tự bao gồm C, biến chuyển trở R cùng cuộn dây thuần cảm L. Đặt vào nhì đầu mạch điện hiệu điện gắng (u_AB = U_0 mcosleft( 100pi t - fracpi 3 ight)(V)). Thay đổi R ta thấy lúc (R = 200Omega ) thì cường độ loại điện cấp tốc pha hơn hiệu điện cầm hai đầu mạch. (P = P_ mmax = 100 mW) và (U_MB = 200V) (M là vấn đề nằm giữa tụ điện với điện trở). Hệ thức đúng là:


Cho đoạn mạch (AB) như hình (H_1) cùng với (L) là cuộn cảm thuần, (R) là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp chuyển phiên chiều bao gồm biểu thức (u =) (Usqrt 2 cos2pi ft)(V), (U) ko đổi tuy vậy (f) tất cả thể đổi khác được. Hình (H_2) là trang bị thị màn trình diễn sự dựa vào của hiệu suất tiêu thụ năng lượng điện của mạch theo (R) là mặt đường ((1)) lúc (f = f_1) với là mặt đường ((2)) lúc (f = f_2). Bỏ qua mất điện trở của dây nối. Giá trị của (P_max)gần nhất với giá trị nào sau đây ?


*

Đặt năng lượng điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) vào nhì đầu đoạn mạch tất cả điện trở R rất có thể thay đổi, cuộn dây thuần cảm với tụ năng lượng điện mắc nối tiếp. Gọi φ là độ lệch sóng giữa năng lượng điện áp hai đầu đoạn mạch cùng cường độ mẫu điện trong mạch. Khi chuyển đổi R, đồ dùng thị của công suất tiêu thụ của đoạn mạch nhờ vào vào φ như hình vẽ. Cực hiếm của φ1 bằng

*


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GP – BTTTT vày Bộ thông tin và Truyền thông.