Đề thi đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 8

     

Đề kiểm tra 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 8 học tập kì 1 bao gồm đáp án (4 đề)

Với Đề đánh giá 15 phút giờ đồng hồ Anh lớp 8 học kì 1 bao gồm đáp án (4 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn giờ Anh 8 của các trường trên cả nước sẽ giúp học sinh có chiến lược ôn luyện từ đó ăn điểm cao trong các bài thi giờ Anh lớp 8.

Bạn đang xem: đề thi đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 8

*

Phòng giáo dục và Đào tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học 2021

Môn: giờ Anh 8

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề bình chọn số 1)

I. Give the correct size of the verbs in the brackets

1. I used to (work) ___________ in this factory.

2. She is used khổng lồ (drive) ___________ on the left.

3. They get used to lớn (cook) ___________ in the morning.

4. I am used khổng lồ (look) ___________ at road signs.

5. He used khổng lồ (do) ___________ a survey.

6. We used to lớn (have) ___________ a traffic accident.

7. She used lớn (star) ___________ a horror film.

8. He gets used to lớn (watch) ___________ thrillers.

II. Rewrite the following sentences

1. "Where is my umbrella?" she asked.

She asked __________________________________________________

2. "Please sit down here.” Martin told us.

Martin told us ______________________________________________

3. He asked, "Do I have to do this test?"

He asked ___________________________________________________

4. "I don’t like oranges.” her mother said to her.

Her mother told her __________________________________

5. "I am going to have my hair cut tomorrow.” she told her boyfriend.

She told her boyfriend_______________________________________

Đáp án và Thang điểm

I. Give the correct form of the verbs in the brackets

1. work

2. driving

3. cooking

4. looking

5. do

6. have

7. star

8. watching

II. Rewrite the following sentences

1. She asked where my umbrella was.

2. Martin told us khổng lồ sit down there.

3. He asked if he had to vì that test.

4. Her mother told her that she didn’t lượt thích oranges.

5. She told her boyfriends that she was going lớn have her hair cut the next day.

Phòng giáo dục và Đào chế tạo .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: tiếng Anh 8

Thời gian làm cho bài: 15 phút

(Đề chất vấn số 2)

I. Write the sentences, using the cue words

1. I/ not / like / learn / History.

………………………………………………………………...………….

2. She / begin / work / this / company / 2000.

……………………………………………………………………………

3. She / always / wants / improve / her English.

……………………………………………………………………………

4. Last week / she / buy / English-Vietnamese dictionary.

……………………………………………………………………………

II. Supply the correct tense of the verbs in brackets

1. vày you like this picture? My uncle (paint) _______________ it last year.

2. Kylie (make) _______________ her first film when she was 21.

3. I live in Washington, though I (stay) _______________ in London at the moment.

4. ___________ (you/see) _________ the football match yesterday?

5. We (visit) _______________ the old church tomorrow.

6. My brother love (spend) _______________ his summer holiday doing volunteer work.

Đáp án & Thang điểm

I. Write the sentences, using the cue words

1. I don’t like learning History.

2. She began to lớn work in this company in 2000.

3.

Xem thêm: Cách Chỉnh Điều Khiển Điều Hòa Casper 1 Chiều, 2 Chiều, Hướng Dẫn Sử Dụng Điều Hoà Casper

She always want to improve her English.

4. Last week, she bought an English-Vietnamese dictionary.

II. Supply the correct tense of the verbs in brackets

1. painted (câu phân chia QKĐ vì tất cả last week)

2. made (câu phân tách QKĐ bởi vì vế sau chia QKĐ)

3. am staying (câu chia hiện tại đơn vì tất cả “at the moment”)

4. Did-see (câu chia QKĐ vì có yesterday)

5. are going lớn visit (câu phân chia TLG vì tất cả tomorrow)

6. spending (love + ving: thích có tác dụng gì)

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: giờ đồng hồ Anh 8

Thời gian có tác dụng bài: 15 phút

(Đề khám nghiệm số 3)

I. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

1. She taught (A) her children (B) how to care after (C) their (D) pets.

2. You can use (A) dictionary (B) lớn look about (C) new words (D).

3. What did (A) his mother tell him (B) in (C) the over of (D) the TV show?

4. It was (A) kind to lớn (B) you khổng lồ (C) take me to lớn (D) the station.

II. Give the correct size of the verb in the brackets.

1. I (receive) ____________________ a letter from my friend yesterday.

2. Every morning we (go) ____________________ khổng lồ school.

3. How often _____________ you (visit) _____________ the National museum?

4. He (see) ____________________ a movie tomorrow.

5. ba usually (cook) __________________ dinner for the whole family.

6. The boys (play) ____________________ soccer at the moment.

Đáp án & Thang điểm

I. Choose the words or phrases that are not correct in Standard English.

1. C ⇒ for (care for = look after: chuyên sóc)

2. C ⇒ up (look up: tra cứu)

3. C ⇒ at (at the end of: sống cuối)

4. B ⇒ of (cấu trúc it’s + adj + of sb + khổng lồ V: ai kia thật là như thế nào)

II. Give the correct khung of the verb in the brackets.

1. received (câu chia thời QKĐ vì tất cả yesterday)

2. go (câu chia thời HTĐ vì gồm every morning)

3. do-visit (câu hỏi how often phân chia thời lúc này đơn)

4. are going lớn see (câu chia thời TLG vì gồm tomorrow)

5. cook (câu phân chia HTĐ vì bao gồm usually)

6. are playing (câu chia thời HTTD vì tất cả at the moment)

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 1

Năm học tập 2021

Môn: tiếng Anh 8

Thời gian làm bài: 15 phút

(Đề khám nghiệm số 4)

I. Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. Climbing that tree is very dangerous.

It is ……………………………………………………………………………

2. We intend lớn go lớn the cinema tonight.

We are.…………………………………………………………………………

3. Let’s go to lớn the cinema tonight.

How about ……………………………………………………………………?

4. Tom is not old enough lớn drive a car.

Tom is too ………………………………………………………………………

II. Give the correct form of the verbs in the blanket

1. tía usually (go) _____________ khổng lồ school at 6 am but yesterday he (go) _____________ at 6:30 am.

2.

- What _________ you (do) _____________ last Sunday?

- I (write) _____________ a letter to my friend.

3. The boys (watch) _____________ TV at the moment.

4. Hoa (not get) _____________ up late every morning.

5. We (have) _______________ a small buổi tiệc nhỏ next Sunday. Would you lượt thích (come) _______________?

6. They (work) _______________ very hard when they were young.

Đáp án và Thang điểm

I. Rewrite the following sentences without changing the meaning

1. It is dangerous khổng lồ climb that tree.

2. We are going to lớn the cinema tonight.

3. How about going to the cinema tonight?

4. Tom is too young to lớn drive a car.

Xem thêm: Top 9 Biểu Đồ Năm Học Bách Khoa Hà Nội 2022 Mới Nhất 2022, Biểu Đồ Năm Học 2021

II. Give the correct size of the verbs in the blanket

1. goes – went (vế trước phân chia thời bây giờ đơn vì có “usually” – vế sau phân tách quá khứ solo vì có “yesterday”)