Đề kiểm tra hóa 11 chương 1

     

Đề bình chọn 1 huyết Hóa 11 Chương 1 - Đề 2

ĐỀ BÀI

Câu 1: Trộn 100ml dung dịch NaOH 0,4 M cùng với 100ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,4 M được dung dịch A, mật độ ion OH− trong hỗn hợp A là:

A.

Bạn đang xem: đề kiểm tra hóa 11 chương 1

1,2 M

B. 0,4 M

C. 0,6 M

D. 0,8 M

Câu 2: dung dịch muối nào dưới đây có môi trường thiên nhiên bazơ?

A. (NH4)2SO4

B. Na2CO3

C. NaNO3

D. NaCl

Câu 3: Dãy những chất nào phần đông gồm các bazơ theo A- re-ni-ut?

A. NaOH, HNO3, CaCl2

B. NaOH, K2CO3, CH3COOH

C. KOH, NaOH, Ba(OH)2

D. NaOH, KOH, CaCO3

Câu 4: lựa chọn phát biểu đúng trong các các phạt biểu tiếp sau đây ?

A. quý hiếm pH tăng thì độ axit tăng.

B. Dd có pH >7 có tác dụng quỳ tím hoá đỏ.

C. Dd gồm pH Câu 5: dung dịch nước của hóa học A có tác dụng quỳ tím hóa xanh, còn hỗn hợp nước của muối hạt B làm cho quỳ hóa đỏ. Trộn lẫn hai hỗn hợp trên vào nhau thì xuất hiện thêm kết tủa. A và B là:

*

Câu 6: hỗn hợp nào có tác dụng quì tím hóa đỏ

A. HCl

B. KOH

C. NaOH

D. NaCl

Câu 7: phản bội ứng thảo luận ion trong dd những chất điện li xẩy ra khi :

A. Chất phản nghịch ứng là các chất điện li mạnh

B. Sản phẩm tạo thành màu

C. Chất bội nghịch ứng là những chất dễ tan

D. Sản phẩm chế tác thành có chất kết tủa hoặc chất cất cánh hơi hoặc chất điện li yếu

Câu 8: dãy gồm những chất điện li táo bạo là:

A. H3PO4, HCl, Cu(OH)2, AlCl3, HClO.

B. HNO3, KOH, HClO4, Ca(OH)2, KNO3.

C. AlCl3, NaOH, Ba(HCO3)2, HClO4, H2SO3.

D. NaNO3, AlCl3, CH3COOH, H2SO4, Ca(HCO3)2.

Câu 9: mang đến phản ứng sau : 

Fe(NO 3)3 + A → B + KNO3. Vậy A, B theo lần lượt là:

A. KBr, FeBr3

B. K2SO4, Fe2(SO4)3

C. KCl, FeCl3

D. KOH, Fe(OH)3

Câu 10: Một dung dịch chứa 0,2 mol Na+; 0,1 mol Mg2+; 0,2 mol NO3- cùng x mol Cl-. Vậy x có mức giá trị là:

A. 0,15 mol

B. 0,20 mol

C. 0.35 mol

D. 0,10 mol

Câu 11: Đối với dung dịch axit yếu hèn CH3COOH 0,10M, nếu bỏ qua sự năng lượng điện li của nước thì review nào về độ đậm đặc mol ion sau đó là đúng?

A.  3COO->

B. >

C. = 0,10M

D. Câu 12: lúc thêm một axit vào dung dịch của một bazơ, sự đổi khác nào bên dưới đây rất có thể xảy ra so với pH của dung dịch

A. Giảm

B. Tăng tự 7 lên 11

C. Giảm tự 7 xuống 3

D. Tăng

Câu 13: Dung dịch bao gồm chứa Mg2+ (0,02 mol), K+ (0,03 mol), Cl- (0,04 mol) và chỉ từ một ion nữa là:

A. SO42- (0,01 mol)

B. NH4+ (0,01 mol)

C. NO3- (0,03 mol)

D. CO32- (0,015 mol)

Câu 14: Trộn 100ml dung dịch gồm HCl và H­­2SO4 với 100ml hỗn hợp NaOH nồngđộ 0,08(mol/l) thu được dung dịch X tất cả pH=2. Để trung hòa dung dịch X phải V lít dung dich Ba(OH)2 0,05M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra trọn vẹn thu được 0,1165 gam kết tủa. độ đậm đặc của HCl và H2SO4 theo lần lượt là

A. 0,05; 4.10-4

B. 0,06; 5.10-3

C. 0,09; 5.10-3

D. 009; 2.10-3

Câu 15: Trộn 200 ml dung dịch NaOH 0,01M cùng với 300 ml dung dịch KOH 0,01M thu được dung dịch Y. PH của dung dịchY là :

A. 12

B. 3

C. 2

D. 13

Câu 16: mang đến dãy những chất: NaOH, Sn(OH)2 , Pb(OH)2 , Al(OH)3 , Cr(OH)3 . Số hóa học trong hàng có đặc thù lưỡng tính là

A. 3.

B. 2.

C. 1.

D. 4.

Câu 17: trong những các chất sau chất nào là chất điện li yếu?

A. HCl

B. Na2CO3

C. Ba(OH)2

D. H2O

Câu 18: những dung dịch axit, bazơ, muối hạt dẫn được điện là do trong hỗn hợp của chúng gồm các

A. ion trái dấu.

B. chất.

C. cation.

D. anion.

Xem thêm: Ngũ Hành Tương Sinh Tương Hợp Là Gì ? Tương Vượng Là Gì? Tương Hợp Là Gì?

Câu 19: dãy gồm những ion (không kể tới sự phân li của nước) cùng tồn trên trong một dung dịch là

A. Mg2+, K+, SO42-, OH-.

B. H+, Fe3+, NO3-, SO42-.

C. Ag+, Na+, NO3-, Cl-.

D. Al3+, NH4+, Br-, OH-.

Câu 20: hỗn hợp nào dẫn điện được:

A. C6H12O6

B. C2H5OH

C. NaCl

D. C12H22O11

Câu 21: mang đến dãy những chất: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaCl, MgCl2, FeCl2. Số hóa học trong dãy tác dụng với lượng dư dung dịch Ba(OH)2 tạo nên thành kết tủa là

A. 3.

B. 5.

C. 4.

D. 1.

Câu 22: hỗn hợp H2SO4, HNO3 dẫn điện được là do:

A. trong phân tử đều phải sở hữu nguyên tử hiđro

B. Trong phân tử các chứa gốc axit

C. Phân li ra ion

D. Không phân li ra những ion

Câu 23: gồm mấy muối hạt axit trong số các muối bột sau :

NaHSO4, CH3COOK, NH4Cl, NaHCO3, NH4HCO3, KCl.

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 5.

Câu 24: Dãy hóa học nào sau đây đều bội nghịch ứng được với dung dịch NaOH?

A. CO2, NaCl, Cl2

B. MgCl2, SO2, NaHCO3

C. H2SO4, FeCl3, KOH

D. Na2CO3, CuSO4, HCl

Câu 25: dung dịch nào tiếp sau đây có độ đậm đặc ion H+ tối đa ?

A. coffe đen pH = 5

B. Máu pH = 7,4

C. Thuốc tẩy dầu pH= 11

D. Nước chanh pH = 2

Câu 26: Trộn 200ml hỗn hợp H2SO4 0,05M cùng với 300ml dung dịch HCl 0,1M thu được hỗn hợp Y. PH của hỗn hợp Y là :

A. 1,2

B. 4

C. 1

D. 3

Câu 27: môi trường thiên nhiên axit có pH

A. lớn hơn7

B. nhỏ hơn 7

C. bằng 7

D. lớn rộng 8

Câu 28: Trường hợp nào dưới đây không dẫn năng lượng điện ?

A. NaOH rắn, khan

B. dd HF vào nước

C. NaOH lạnh chảy

D. dd NaOH

Câu 29: Câu nào sau đây đúng?

A. Mọi hóa học điện li phần đa là axit.

B. Mọi axit đều là hóa học điện li mạnh.

Xem thêm: Cách Mạng Xã Hội Theo Nghĩa Hẹp Được Hiểu Là, CáCh MạNg Xã HộI Chủ NghĩA

C. Mọi axit dũng mạnh đều là chất điện li mạnh

D. Mọi axit mọi là chất điện li

Câu 30: những ion nào sau đây không thuộc tồn tại trong một dung dịch:

A. NH4+, OH-, Fe3+, Cl-

B. H+, NH4+, SO42-, Cl-

C. Na+, NO3-, Mg2+, Cl-

D. Fe3+, NO3-, Mg2+, Cl-

----------- HẾT ----------

Cho biết trọng lượng nguyên tử (theo đvc) của những nguyên tố :

H= 1; Li= 7; C= 12; N= 14; O= 16; Na= 23; Mg= 24; Al= 27; P= 31; S= 32; Cl= 35,5; K= 39; Ca= 40; Fe= 56; Cu= 64; Zn= 65; As= 75; Br= 80; Rb = 85,5; Ag= 108; Ba= 137; Ni= 59; Cr= 52; Mn= 55.

Lưu ý: thí sinh không thực hiện bảng tuần hoàn

ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM

1C2B3C4D5B6A7A8B9D10B
11D12A13C14C15A16D17D18A19B20C
21A22C23C24B25D26C27B28A29C30A