GIẢI BÀI TẬP TIẾNG ANH 11 UNIT 1 LANGUAGE FOCUS

     

Bài học tập Unit 1 Lớp 11phần Language Focus hướng dẫn những em điểm ngữ pháp về rượu cồn từ nguyên mẫu có "to" và không có "to". Thông qua đó giúp các em xử lý một số dạng bài tập gồm liên quan đến điểm ngữ pháp này.

Bạn đang xem: Giải bài tập tiếng anh 11 unit 1 language focus


1. Nắm tắt bài giảng

1.1 Pronunciation Language Focus Unit 1

1.2 Grammar Language Focus Unit 1

1.3 Exercise Language Focus Unit 1

a. Exercise 1 Language Focus Unit 1

b. Exercise 2 Language Focus Unit 1

2. Bài bác tập minh họa

3. Bài xích tập trắc nghiệm

4. Hỏi đáp Language Focus Unit 1


*

The infinitive (Động từ nguyên mẫu)

1.2.1. Infinitive with "to" (động từ nguyên mẫu gồm "to")

Ta sử dụng động trường đoản cú nguyên mẫu gồm "to" trong một số trường phù hợp sau:

a. Phần nhiều các đụng từ có các động từ bỏ khác theo sau có cấu tạo là"động trường đoản cú + to + hễ từ nguyên mẫu" như ngôi trường hợp những động từ bên dưới đây:

agree

refuse

promise

threaten

offer

attemp

manage

arrange

decide

plan

tend

fail

appear

seem

hope

afford

forget

learn (how)

dare

pretend

Ví dụHe agreed khổng lồ help me.She failed lớn understand him.They afforded lớn buy a house after their marriage.

b. Sau các động từ tiếp sau đây ta rất có thể dùng từ nghi vấn (what/how/where/when...) + lớn + động từ nguyên mẫu.

remember

know

forget

decide

explain

ask

understand

Ví dụHave you decided where khổng lồ stay?I don"t know whether lớn stay or khổng lồ go?The teacher explained how lớn use the computer.

c. want ask expect help

Đối với rất nhiều động từ bên trên ta rất có thể dùng hai kết cấu như sau

động từ + to + hễ từ nguyên mẫuShe wanted to lớn go to home.They asked lớn use the telephone.động từ bỏ + tân ngữ + khổng lồ + rượu cồn từ nguyên mẫuShe asked Mary khổng lồ help her.We expected mom lớn buy us a lot of presents.They wanted me lớn stay with them.

d. Dùng kết cấu động từ bỏ + tân ngữ + to lớn + rượu cồn từ nguyên mẫu với đa số động từ sau

tell

order

remind

warn

force

invite

enable

teach (how)

persuade

get (=persuade)

Ví dụHe forced me lớn go.We invited him to go khổng lồ the party.He taught us how to repair the bicycle.

1.2.2. Infinitive without to (Động từ nguyên chủng loại không "to")

Ta cần sử dụng động trường đoản cú nguyên mẫu mã không "to" trong những trường phù hợp sau đây

a. Động từ đứng sau các động từ bỏ tình thái (can, could, may, might, should,...)

She can sing very beautifully.She may be late.We should stay at home.

b. Make and Let

Các động từ này có cấu trúc động tự + tân ngữ + rượu cồn từ nguyên mẫu không "to"Ví dụThe cold weather made me feel depressed.They made me do it.Why don"t you let him go?

c. Động tự nguyên mẫu không "to" cũng được dùng trong câu nhiệm vụ ở dạng khẳng định

Go to lớn the board!Stay at home!Smile!

1.3 Exercise Language Focus Unit 1 Lớp 11


a. Exercise 1 Language Focus Unit 1

Put the words in the correct order lớn make sentences, writing the main verb in the present simple và making the other an infinitive with to. (Đặt các từ đúng trang bị tự để chế tạo ra thành những câu, viết đụng từ bao gồm ở thì hiện tại đơn và đụng từ khác dưới vẻ ngoài nguyên mẫu bao gồm "to".)

1. Who something eat want?

2. Letters I write some have.

3. Delighted hear I be the news.

4. My shopping some mother bởi have.

Xem thêm: Bài Soạn Văn Lớp 8 Tập 2 Ông Đồ (Trang 9), Soạn Bài Ông Đồ (Vũ Đình Liên)

5. Always much talk have you too about.

6. Lovely see it again you be.

7. Out cold it go too be.

8. Passed exams know happy I be that you have the.

Guide to answer

1.Who wants something to lớn eat?

2.I have some letters khổng lồ write.

3.I am delighted lớn hear the news.

4.My mother has some shopping khổng lồ do.

5.You always have too much khổng lồ talk about.

6.It"s lovely khổng lồ see you again.

7.It"s too cold lớn go out.

Xem thêm: Số 1 Có Phải Số Nguyên Tố Không Phải Là Số Nguyên Tố? Số Nguyên Tố Là Gì

8.I"m happy to know that you have passed the exams.


b. Exercise 2 Language Focus Unit 1

Rewrite the sentences, using the words given in brackets. (Viết lại câu, sử dụng các từ cho sẵn trong ngoặc.)

1. They got out of the car. (The polited watched)

2. They allowed him khổng lồ write a letter lớn his wife. (They let)

3. They talked in the next room. (I heard)

4. The customs officer told him to mở cửa the briefcase. (The customs officer made)

5. The mèo jumped throught the window. (The boy saw)

6. Maybe the company will ask him khổng lồ pay some extra money. (Do you think the company will make)