GIẢI VBT HÓA 8 BÀI 10

     

Giải SBT Hóa 8: bài 10. Hóa trị

Bài 10.1 trang 14 sách bài tập Hóa 8:

Chép vào vở bài bác tập những câu sau đây với đầy đủ các từ tốt cụm từ thích hợp chọn vào khung.

Bạn đang xem: Giải vbt hóa 8 bài 10

Hóa trị, nguyên tử, nguyên tố, nhóm nguyên tử, khả năng liên kết, phân tử.

"Hóa trị là nhỏ số biểu thị ... Của ... Nguyên tố này (hay ...) với ... Nguyên tố khác. Hóa trị của một ... (hay ...) được xác định theo ... Của H chọn là đơn vị cùng ... Của O là nhì đơn vị".

Lời giải:

Khả năng liên kết; nguyên tử (hay team nguyên tử); nguyên tử; nguyên tố(hay nhóm nguyên tố); hóa trị; hóa trị.

Bài 10.2 trang 14 sách bài tập Hóa 8:

Người ta quy ước mỗi vạch ngang giữa kí hiệu biểu thị một hóa trị của mỗi bên nguyên tử. Mang đến biết sơ đồ công thức của hợp chất giữa nguyên tố X, Y với H và O như sau:

a) Tính hóa trị của X cùng Y.

b) Viết sơ đồ công thức hợp chất giữa nguyên tố Y cùng O, giữa nguyên tố X cùng Y.

Lời giải:

a) vị và X = O → X có hóa trị II.

Vì → Y gồm hóa trị I.

b) Y-O-Y; Y-X-Y.

Bài 10.3 trang 14 sách bài tập Hóa 8:

Viết sơ đồ công thức của các hợp chất sau: HCl; H2O; NH3; CH4.

Lời giải:

a) HCl: H-Cl

b) H2O: H-O-H

c) NH3:

*

d) CH4:

*

Bài 10.4 trang 14 sách bài bác tập Hóa 8:

Tính hóa trị của mỗi nguyên tố vào công thức phân tử những hợp chất sau. đến biết S hóa trị II:

K2S; MgS; Cr2S3; CS2

Lời giải:

a) K2S: Ta có

*

Theo quy tắc hóa trị: a.2 = II.1 → a =

*

= I

Vậy K tất cả hóa trị I.

b) MgS: Ta có

*

Theo quy tắc hóa trị: b.1 = II.1 → b =

*

= II

Vậy Mg có hóa trị II.

c, Cr2S3: Ta có

*

Theo quy tắc hóa trị: c.2 = II.3 → c =

*

= III

Vậy Cr có hóa trị III.

d, CS2: Ta có

*

Theo quy tắc hóa trị: d.1 = II.2 → d =

*

= IV

Vậy C gồm hóa trị IV.

Bài 10.5 trang 14 sách bài tập Hóa 8:

Tính hóa trị của mỗi nguyên tố trong công thức phân tử các hợp chất sau, biết team (NO3) hóa trị O và nhóm (CO3) hóa trị II:

Ba(NO3)2; Fe(NO3)3; CuCO3; Li2CO3.

Lời giải:

a) Ba(NO3)2: Ta có

*

Theo quy tắc hóa trị: a.1 = II.2 → a =

*

= II

Vậy tía có hóa trị II.

b) Fe(NO3)3: Ta có

*

Theo quy tắc hóa trị: b.1 = I.3 → b =

*

= III

Vậy Fe bao gồm hóa trị III.

c) CuCO3: Ta có

*

Theo quy tắc hóa trị: c.1 = II.1 → c =

*

= II

Vậy Cu có hóa trị II.

d) Li2CO3: Ta có

*

Theo quy tắc hóa trị: d.2 = II.1 → d =

*

= I

Vậy Li có hóa trị I.

Bài 10.6 trang 14 sách bài tập Hóa 8:

Lập công thức hóa học của những chất nhì nguyên tố như sau:

Si(IV) với H; P(V) và O;

Fe(III) với Br(I); Ca cùng N(III).

Lời giải:

a) Si(IV) với H: Ta có:

*

Theo quy tắc hóa trị: IV.x = y.I

Tỉ lệ:

*

. Vậy công thức hóa học của SixHy là SiH4.

b) P(V) cùng O: Ta có:

*

Theo quy tắc hóa trị: V.x = II.y

Tỉ lệ:

*

. Vậy công thức hóa học của PxOy là P2O5.

Xem thêm: Tải Luyện Thi Trạng Nguyên Toàn Tài Lớp 5 Cấp Trường, Trạng Nguyên Toàn Tài

c) Fe(III) với Br(I): Ta có:

*

Theo quy tắc hóa trị: III.x = I.y

Tỉ lệ:

*

. Vậy công thức hóa học của FexBry là FeBr3.

d) Ca với N(III): Ta có:

*

Theo quy tắc hóa trị: II.x = III.y

Tỉ lệ:

*

. Vậy công thức hóa học của CaxNy là Ca3N2.

Bài 10.7 trang 14 sách bài xích tập Hóa 8:

Lập công thức hóa học của những chất hợp chất tạo bởi một nguyên tố với nhóm nguyên tử như sau:

Ba và nhóm (OH); Al với nhóm (NO3);

Cu(II) với nhóm (CO3) Na và nhóm (PO4)(III).

Lời giải:

a) bố và nhóm (OH): Ta có:

*

Theo quy tắc hóa trị: II.x = I.y

Tỉ lệ:

*

Vậy công thức hóa học của Bax(OH)y là Ba(OH)2.

b) Al với nhóm (NO3): Ta có:

*

Theo quy tắc hóa trị: III.x = I.y

Tỉ lệ:

*

Vậy công thức hóa học của Alx(NO3)y là Al(NO3)3.

c) Cu(II) và nhóm (CO3): Ta có:

*

Theo quy tắc hóa trị: II.x = II.y

Tỉ lệ:

*

Vậy công thức hóa học của Cux(CO3)y là CuCO3.

d) Na và nhóm (PO4)(III): Ta có:

*

Theo quy tắc hóa trị: I.x = III.y

Tỉ lệ:

*

Vậy công thức hóa học của Nax(PO4)y là Na3PO4.

Bài 10.8 trang 15 sách bài tập Hóa 8:

Biết Cr (crom) hóa trị III, hãy chọn công chức hóa học đúng trong số các công thức đến sau đây:

(1) CrSO4; (2) Cr2S04; (3) CrO; (4) CrO2

(5) Cr(SO4)2; (6) Cr2(SO4)3. (7) Cr2O; (8) Cr2O3

b) Tính phân tử khối của những chất biểu diễn bởi công thức hoá học đúng.

Lời giải:

a) Những công thức hoá học đúng:

Cr hoá trị II: CrSO4, CrO.

Cr hoá trị III: Cr2(SO4)3, Cr2O3.

b) Phân tử khối của những chất biểu diễn bởi những công thức hoá học này :

CrSO4 = 52 + 32 + 4 X 16 = 148 (đvC),

CrO = 52 + 16 = 68 (đvC).

Cr2(SO4)3 = 2 X 52 + 3(32 + 4 X 16) = 392 (đvC),

Cr2O3 = 2 X 52 + 3 X 16 = 152 (đvC).

Bài 10.9* trang 15 sách bài bác tập Hóa 8:

Người ta xác định được rằng nguyên tố silic(Si) chiếm 87,5% về khối lượng trong hợp chất với nguyên tố hidro.

a) Viết công thức hóa học cùng tính phân tử khối của hợp chất.

b) Xác định hóa trị của Silic trong hợp chất.

Lời giải:

a) Gọi công thức của hợp chất là SixHy.

Theo đề bài ta có:

*

CTHH của hợp chất là SiH4.

Phân tử khối là: 28 + 4.1 = 32 (đvC)

b) Hóa trị của si mê trong hợp chất SiH4 là IV.

Bài 10.10* trang 15 sách bài tập Hóa 8:

Phân tích một mẫu hợp chất tạo bởi nhị nguyên tố là sắt cùng oxi. Kết quả mang đến thấy cứ 7 phần khối lượng sắt bao gồm tương ứng với 3 phần khối lượng oxi.

a) Viết công thức hóa học cùng tính phân tử khối của hợp chất.

Xem thêm: Đặc Điểm Chung Của Kiến Trúc Phương Đông Cổ Đại Phương Đông Nổi Tiếng Nhất

b) Xác định hóa trị của sắt trong hợp chất.