️ HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC MUA BÁN NHÀ ĐẤT

     
*

...loại khủng hoảng rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu...

Bạn đang xem: ️ hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất


*
Sơ đồ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
chủng loại hợp đồng

HỢP ĐỒNG ĐẶT CỌC

(Số: ……………./HĐĐC)

Hôm nay, ngày …………. Tháng …………. Năm …………….., tại ………………….…………………………

Chúng tôi có có:

BÊN ĐẶT CỌC (BÊN A):

Ông (Bà): …………………………………………………………………………. Năm sinh:………………..…….

CMND số: ………………………………… Ngày cấp cho ……………….. Nơi cấp ………………………………….

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

BÊN NHẬN ĐẶT CỌC (BÊN B):

Ông (Bà): ……………………………………………………… Năm sinh:…………...…………………………….

CMND số: ………………………….…… Ngày cấp ……………….. Nơi cấp ……………………………………

Hộ khẩu: ……………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Hai bên đồng ý thực hiện vấn đề đặt cọc theo các thoả thuận sau đây:

ĐIỀU 1: TÀI SẢN ĐẶT CỌC (1)

……………………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………...................

……………………………………………………………………………………………………………...................

Xem thêm: Trụ Sở Ủy Ban Nhân Dân Tp Hcm, Trụ Sở Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ĐẶT CỌC

Thời hạn để cọc là: ................., kể từ ngày ….. Mon …… năm ……

ĐIỀU 3: MỤC ĐÍCH ĐẶT CỌC

Ghi rõ mục tiêu đặt cọc, nội dung thỏa thuận (cam kết) của những bên về việc bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng dân sự.

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. Bên A có những nghĩa vụ sau đây:

a) Giao gia sản đặt cọc cho bên B theo đúng thỏa thuận;

b) giao ước hoặc tiến hành nghĩa vụ dân sự đã thỏa thuận tại Điều 3 nêu trên. Nếu bên A từ chối giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được) thì mặt A bị mất tài sản đặt cọc;

c) các thỏa thuận không giống ...

4.2. Mặt A có những quyền sau đây:

a) dấn lại gia sản đặt cọc từ bên B hoặc được trả khi tiến hành nghĩa vụ trả chi phí cho mặt B trong trường hợp 2 bên giao kết hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục đích để cọc đạt được);

b) dấn lại cùng sở hữu tài sản đặt cọc với một khoản tiền tương đương giá trị tài sản đặt cọc (trừ trường hòa hợp có thỏa thuận hợp tác khác) trong trường hợp bên B lắc đầu việc giao ước hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục đích để cọc không đạt được);

c) những thỏa thuận khác ...

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

a) Trả lại gia sản đặt cọc cho bên A hoặc trừ để tiến hành nghĩa vụ trả chi phí trong trường hợp 2 bên giao kết hoặc tiến hành nghĩa vụ dân sự (mục đích để cọc đạt được);

b) Trả lại gia sản đặt cọc với một khoản tiền tương đương giá trị gia sản đặt cọc cho mặt A (trừ trường thích hợp có thỏa thuận khác) trong trường hợp bên B lắc đầu việc giao kết hoặc thực hiện nghĩa vụ dân sự (mục đích để cọc không đạt được);

c) những thỏa thuận khác ...

5.2. Mặt B có các quyền sau đây:

a) Sở hữu gia tài đặt cọc nếu bên A lắc đầu giao kết hoặc triển khai nghĩa vụ dân sự (mục đích đặt cọc không đạt được).

b) những thỏa thuận khác ...

ĐIỀU 6: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quy trình thực hiện hòa hợp đồng mà phát sinh tranh chấp, những bên cùng nhau thương lượng giải quyết và xử lý trên phương pháp tôn trọng quyền hạn của nhau; vào trường đúng theo không xử lý được, thì 1 trong các hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tandtc có thẩm quyền giải quyết và xử lý theo dụng cụ của pháp luật.

ĐIỀU 7: CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B phụ trách trước luật pháp về phần nhiều lời khẳng định sau đây:

7.1. Bài toán giao phối kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không trở nên lừa dối hoặc nghiền buộc;

7.2. Tiến hành đúng và đầy đủ tất cả những thỏa thuận vẫn ghi trong thích hợp đồng này;

7.3. Các cam kết khác...

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

8.1. Nhì bên hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và tác dụng hợp pháp của chính mình được thỏa thuận vào hợp đồng này.

8.2. Hai bên đã tự hiểu lại hòa hợp đồng này, sẽ hiểu và chấp nhận tất cả các pháp luật đã ghi trong đúng theo đồng.

8.3. Phù hợp đồng này có hiệu lực tính từ lúc ngày …… tháng ……. Năm …… cho ngày …… tháng ….. Năm …….

Xem thêm: Tìm Tất Cả Các Bội Chung Của 8 Và 12 Theo Thứ Tự Tăng Dần, Tìm Các Bội Chung Của 8 12 15 Thông Qua Tìm Bcnn

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một phiên bản và có mức giá trị như nhau.

BÊN A BÊN B

(Ký, điểm chỉ với ghi rõ họ tên) (Ký, điểm chỉ và ghi rõ bọn họ tên)

Ghi chú:

(1) tế bào tả cụ thể về gia sản đặt cọc (khoản tiền hoặc kim loại quý, xoàn hoặc vật có giá trị khác).Riêng so với các gia tài là bđs nhà đất thì cần được tuân theo các quy định của lao lý về đặt cọc.