Hợp Đồng Thuê Đất Và Tài Sản Gắn Liền Với Đất

     
*

...loại rủi ro pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng thuê đất và tài sản gắn liền với đất


*
Sơ đồ WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn thực hiện
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu mã hợp đồng

mẫu mã hợp đồng => HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT cài đặt về Ấn vào đây để sản xuất hợp đồng này

CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

Độc lập – thoải mái – Hạnh Phúc

 

*

 

HỢP ĐỒNG THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Chúng tôi gồm có:

 

Bên mang lại thuê (sau đây gọi là bên A) (1):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Bên thuê (sau đây điện thoại tư vấn là bên B) (1):

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

 

Hai bên đồng ý thực hiện việc thuê quyền sử dụng đất và tài sản nối liền với đất theo các thoả thuận sau đây:

 

ĐIỀU 1

QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT THUÊ 

 

1. Quyền sử dụng đất

Quyền sử dụng đất của bên A đối cùng với thửa đất theo  ..........................................

.................................................................................................................................(2),

cụ thể như sau:

             

              - Thửa đất số: ...................................................

- Tờ bạn dạng đồ số:..................................................

- Địa chỉ thửa đất: ...............................................................................................

- diện tích s: ............................... M2 (bằng chữ: ..................................................)

- hình thức sử dụng:

                            + áp dụng riêng: ..................................... M2

                            + áp dụng chung: .................................... M2

- mục đích sử dụng:..........................................

- Thời hạn sử dụng:...........................................

- bắt đầu sử dụng:.......................................

Xem thêm: Sơ Đồ Tư Duy Truyện Sọ Dừa, ❤️️7 Mẫu Vẽ Tóm Tắt Ngắn Hay

 

Những giảm bớt về quyền sử dụng đất (nếu có): ..................................................

.......................................................................................................................................

 

2. Tài sản gắn sát với đất là (3):.............................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

 

Giấy tờ về quyền sở hữu gia sản có: ....................................................................

.................................................................................................................................(4)

 

ĐIỀU 2

THỜI HẠN THUÊ

 

Thời hạn thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn tức thì với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là ................................, kể từ ngày ........../........../..............

 

 

ĐIỀU 3

MỤC ĐÍCH THUÊ

 

Mục đích thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ...................................................................................................

 

ĐIỀU 4

GIÁ THUÊ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

 

1. Giá thuê quyền sử dụng đất và tài sản nối sát với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: ................................................................................................đồng;

(bằng chữ:..........................................................................................đồng Việt Nam)

             

2. Thủ tục thanh toán: .................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

 

3. Việc giao và nhận số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu nhiệm vụ trước pháp luật.

 

ĐIỀU 5

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

 

1. Mặt A có các nghĩa vụ sau đây:

- Giao thửa đất và tài sản gắn liền với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cho mặt B vào thời điểm ..............................................;

- Kiểm tra, đề cập nhở bên B bảo vệ, giữ gìn đất, tài sản gắn liền với đất và sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đúng mục đích;

- Nộp thuế sử dụng đất;

- Báo cho mặt B về quyền của người thứ ba đối với thửa đất và tài sản gắn sát với đất, nếu như có.

 

2. Mặt A có các quyền sau đây:

- yêu thương cầu mặt B trả đủ tiền thuê;

- yêu cầu mặt B kết thúc ngay vấn đề sử dụng đất, tài sản nối liền với đất không đúng mục đích, huỷ hoại đất hoặc làm giảm xuống giá trị của đất, tài sản nối sát với đất; nếu bên B không dứt hành vi vi phạm, thì bên A có quyền đơn phương đình chỉ hợp đồng, yêu cầu mặt B trả trả đất, tài sản nối liền với đất đang thuê và bồi thường xuyên thiệt hại;

- yêu cầu bên B trả lại đất, tài sản gắn liền với đất khi thời hạn cho thuê đã hết.

 

ĐIỀU 6

NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

 

1. Bên B có các nghĩa vụ sau đây:

              - Sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đúng mục đích, đúng thời hạn thuê;

              - Không được huỷ hoại, làm giảm đi giá trị sử dụng của đất, tài sản nối sát với đất;

              - Trả đủ tiền thuê theo phương thức đã thoả thuận;

              - Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường; không được có tác dụng tổn hại đến quyền, lợi ích của bạn sử dụng đất xung quanh;

              - Không được cho người khác thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản nối liền với đất nếu không được bên A đồng ý bằng văn bản;

              - Trả lại đất, tài sản nối liền với đất sau khi hết thời hạn thuê.

 

              2. Bên B có các quyền sau đây:

              - yêu thương cầu mặt A giao thửa đất, gia tài gắn liền với đất đúng như đã thoả thuận;

              - Được sử dụng đất, tài sản nối liền với đất ổn định theo thời hạn thuê đã thoả thuận;

              - Được hưởng trọn hoa lợi, lợi tức từ việc sử dụng đất, tài sản gắn sát với đất.

 

ĐIỀU 7

VIỆC ĐĂNG KÝ CHO THUÊ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

VÀ NỘP LỆ PHÍ

             

1. Việc đăng ký cho thuê quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của quy định do mặt A chịu trách nhiệm thực hiện.

 

2. Lệ phí liên quan tiền đến việc mướn quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Hợp đồng này do bên ................... Chịu trách nhiệm nộp.

 

ĐIỀU 8

PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

             

Trong quá trình thực hiện hợp đồng này, nếu tạo nên tranh chấp, những bên với mọi người trong nhà thương lượng giải quyết trên nguyên lý tôn trọng quyền lợi và nghĩa vụ của nhau; trong trường vừa lòng không giải quyết được thì một trong hai bên bao gồm quyền khởi kiện nhằm yêu mong toà án tất cả thẩm quyền giải quyết theo cách thức của pháp luật.

 

 

 

 

ĐIỀU 9

CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

 

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 

1. Bên A cam đoan

1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất, tài sản gắn sát với đất đã ghi vào Hợp đồng này là đúng sự thật;

1.2. Thửa đất ở trong trường hợp được cho thuê quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;

1.3. Tại thời điểm giao ước Hợp đồng này:

a) Thửa đất và tài sản gắn liền với đất không có tranh chấp;

b) Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

1.4. Việc giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc;

1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.

 

2. Bên B cam đoan

2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi vào Hợp đồng này là đúng sự thật;

2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất, tài sản gắn sát với đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

2.3. Bài toán giao kết Hợp đồng này trọn vẹn tự nguyện, không bị lừa dối, ko bị ép buộc;

2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi vào Hợp đồng này.

 

ĐIỀU ....... (10)

.............................................................................................

 

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ĐIỀU .......

ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 

Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, ích hòa hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.

             

Bên A

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

Bên B

(Ký và ghi rõ họ tên)(11)

LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN

 

Ngày.........tháng...........năm......... (bằng chữ ....................................................)

tại .........................................................................................................................(12), tôi ............................................., Công bệnh viên, phòng Công triệu chứng số ...............,

tỉnh/thành phố ..............................................

 

CÔNG CHỨNG:

 

- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn sát với đất được giao kết giữa mặt A là ............................................................................................................ Và bên B là …….................................................................……..............................; các bên đã tự nguyện thoả thuận giao ước hợp đồng;

             

              - tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết hợp đồng có năng lực hành động dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;

             

              - câu chữ thoả thuận của các phía bên trong hợp đồng ko vi phạm điều cấm của pháp luật, ko trái đạo đức xã hội;

 

              - ............................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................(13)

 

- Hợp đồng này được có tác dụng thành .......... Phiên bản chính (mỗi phiên bản chính có ....... Tờ, ........trang), giao cho:

              + bên A ...... Bản chính;

              + mặt B ....... Bản chính;

              Lưu tại phòng Công bệnh một phiên bản chính.

Xem thêm: Giải Bài Tập Tin Học 12 Bài Thực Hành 4 : Tạo Biểu Mẫu Đơn, Bài Tập Và Thực Hành 4: Tạo Biểu Mẫu Đơn Giản

 

              Số................................, quyển số ................TP/CC-SCC/HĐGD.

 

CÔNG CHỨNG VIÊN

(Ký, đóng vết và ghi rõ họ tên)