Hợp đồng trưng bày sản phẩm

     
*

...loại khủng hoảng pháp lý, nắm thời cơ làm giàu...

Bạn đang xem: Hợp đồng trưng bày sản phẩm


*
Sơ đồ dùng WebSite
*
Giới thiệu
*
Hướng dẫn áp dụng
*
Rss
*
Homepage
*
Widget
*
ứng dụng THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
*

*
mẫu hợp đồng

mẫu hợp đồng => HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM cài đặt về Ấn vào đây để tạo hợp đồng này

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

TRƯNG BÀY GIỚI THIỆU SẢN PHẨM

Số…/HĐTBGTSP

Hôm nay, ngày …………. Tháng …………. Năm …………….., trên ……………………………………………..

Chúng tôi tất cả có:

BÊN THUÊ DỊCH VỤ (BÊN A) (1) …………………………………………………………………………………...

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………..

Mã số thuế: ……………………………………………………………………………………………………………

Tài khoản số: ………………………………………………………………………………………………………….

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………...

Chức vụ: ………………………………………………………………………………………….……. Làm đại diện.

BÊN DỊCH VỤ (BÊN B)

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………………………...

Mã số thuế: …………………………………………………………………………………………………………….

Tài khoản số: …………………………………………………………………………………………………………..

Do ông (bà): …………………………………………………………………………………………………………....

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………………...… làm cho đại diện.

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG (2) VÀ NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Bên A thuê mặt B trưng bày trình làng hàng hóa ……………………………… với những yêu cầu cụ thể sau:

1.1. Hàng hóa, dịch vụ trưng bày, trình làng tại các vị trí ………………………………………………...(3)

1.2. Số lượng mẫu hàng là ……………… bảo đảm các tiêu chuẩn …………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

ĐIỀU 2: NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HÀNG TRƯNG BÀY, GIỚI THIỆU (4)

2.1. Rao bán hàng mẫu mã trong tủ kiếng, có đèn chiếu sáng, gồm bảng hiệu reviews chất lượng, công dụng, ngân sách ….

2.2. Cử nhân viên ra mắt và quảng cáo, phân phát catague cho khách tham quan.

Xem thêm: Đáp Án Thi Thanh Niên Với Pháp Luật Năm 2021, Thể Lệ Cuộc Thi Thanh Niên Với Pháp Luật Năm 2021

2.3. Vị trí đặt chủng loại hàng, để ở … (mô tả vị trí nơi đặt hàng)

2.4. Đặt con số mẫu hàng, ở những tủ kiếng ….

2.5. Bán, miễn phí cho người tiêu dùng với số lượng ….

2.6. Cách bảo vệ loại sản phẩm …

2.7. Cách biến đổi mẫu hàng … sau … ngày …… tháng …….. Năm ………..

Điều 3 Thù lao dịch vụ và thanh toán

a) mặt A giao dịch thanh toán cho mặt B tiền thù lao là ……………………..… đồng (Bằng chữ: ………………)

b) Phương thức giao dịch thanh toán …………………………………………………………………………………..

c) Thời hạn giao dịch thanh toán là chia ra làm ………. đợt

d) bên A giao dịch các ngân sách hợp lý không giống do bên B (nếu có) như:

- Tiền cài tủ kiếng, giá chỉ đỡ, vật dụng lót …

- Công chăm chở hàng mẫu, phương tiện giao hàng trưng bày.

- Vẽ bảng hiệu, ….

ĐIỀU 4: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

4.1. NGHĨA VỤ CỦA BÊN A

a) mặt A tất cả nghĩa vụ hỗ trợ đầy đủ hàng hóa trưng bày reviews hoặc phương tiện cho bên B theo thỏa thuận trong đúng theo đồng;

b) Kiểm tra, giám sát việc triển khai hợp đồng trưng bày reviews hàng hóa;

c) tin báo về mặt hàng hóa,dịch vụ mà lại mình trưng bày giới thiệu, phương tiện cần thiết khác cho bên B theo thỏa thuận trong vừa lòng đồng và chịu trách nhiệm về những thông tin này.

d) Trả thù lao thương mại dịch vụ và các giá thành hợp lý khác.

4.2. QUYỀN CỦA BÊN A

a) yêu cầu mặt B thực hiện thoả thuận trong thích hợp đồng;

b) Kiểm tra, đo lường và tính toán việc tiến hành hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

5.1. NGHĨA VỤ CỦA BÊN B

a) tiến hành việc trưng bày, giới thiệu hàng hoá, thương mại & dịch vụ theo thoả thuận trong thích hợp đồng;

Bên B ko được chuyển nhượng bàn giao hoặc thuê tín đồ khác triển khai dịch vụ còn nếu không được sự chấp nhận của mặt A; vào trường hợp chuyển giao nghĩa vụ thực hiện hợp đồng cho người khác thì vẫn phải phụ trách với mặt A;

b) mặt B tất cả trách nhiệm bảo vệ hàng hóa phân phối giới thiệu, những tài liệu, phương tiện đi lại được giao trong thời hạn tiến hành hợp đồng; khi dứt trưng bày ra mắt hàng hóa, nên bàn giao không thiếu hàng hóa, tài liệu, phương tiện trưng bày giới thiệu cho mặt A, nếu gây thiệt hại cho bên A thì đề xuất bồi thường.

5.2. QUYỀN CỦA BÊN B

a) yêu thương cầu bên thuê dịch vụ cung cấp hàng hoá, dịch vụ trưng bày, reviews theo thời hạn đã thoả thuận trong phù hợp đồng;

b) yêu cầu bên thuê dịch vụ báo tin về mặt hàng hoá, thương mại & dịch vụ trưng bày, ra mắt và những phương tiện cần thiết khác theo văn bản thoả thuận trong phù hợp đồng;

c) nhận thù lao dịch vụ thương mại và các giá cả hợp lý khác.

ĐIỀU 5: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Các bên khẳng định cùng nhau tiến hành hợp đồng. Giả dụ trong quá trình thực hiện tất cả phát sinh vướng mắc các bên sẽ hội đàm trên tinh thần hợp tác, trường hợp phía 2 bên không thỏa thuận được thì câu hỏi tranh chấp sẽ được phán quyết vì tòa án.

Hợp đồng được lập thành ………. (………..) bản, mỗi bên giữ một bạn dạng và có mức giá trị như nhau.

ĐIỀU 6: THỜI HẠN HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày… tháng…. Năm……. Mang lại ngày….. Tháng….. Năm….. Được gia hạn theo đợt mở nơi buôn bán triển lãm của bên B khi bên A có thông báo đề nghị bởi văn bản.

Xem thêm: Lý Thuyết Và Bài Tập Tiếng Anh Lớp 9 Unit 6 The Environment, Tiếng Anh Lớp 9 Unit 6: The Environment

Hợp đồng này được ra đời thành…… bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ…….bản

ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B

chuyên dụng cho Chức vụ

(Ký tên, đóng góp dấu) (Ký tên, đóng góp dấu)

Ghi chú:

(1) Quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ thương mại được hiện tượng tại Điều 118 Luật dịch vụ thương mại 2005;

(2) Đối tượng của thích hợp đồng này phải thỏa mãn nhu cầu điều kiện dụng cụ tại Điều 119 Luật thương mại 2005;

(3) Nêu rõ địa điểm cụ thể;

(4) Cấm tổ chức trưng bày, ra mắt những hàng hóa, dịch vụ theo hình thức tại Điều 123 Luật thương mại 2005.