KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN ĐẢNG VIÊN NĂM 2019

     

*
Mục lục bài xích viết
*
Mẫu phiên bản kiểm điểm đảng viên bắt đầu nhất

Dưới đấy là mẫu phiên bản kiểm điểm và hướng dẫn ghi một vài nội dung trong phiên bản kiểm điểm cá nhân dành cho đảng viên năm 2019.

Bạn đang xem: Kiểm điểm cá nhân đảng viên năm 2019

Mẫu 02-HD KĐ.ĐG 2019

ĐẢNG BỘ ………..Chi bộ: ……………

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM---------------

….., ngày mon năm

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN

Năm:2019

Chức vụ Đảng: Đảng viên

Chức vụ thiết yếu quyền:………………………………………………………………..

Chức vụ đoàn thể:……………………………………………………………………

Đơn vị công tác:……………………………………………………………………...

Chi bộ:………………………………………………………………………………..

I. Ưu điểm, hiệu quả đạt được

1. Về tư tưởng chính trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối có tác dụng việc:

- Về bốn tưởng bao gồm trị:Trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng hồ Chí Minh cùng đường lối thay đổi của Đảng; chấp hành, tuyên truyền, vận chuyển gia đình cùng nhân dân thực hiện nhà trương, mặt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc học tập các nghị quyết, chỉ thị, gia nhập các đợt sinh sống chính trị để nâng cao bản lĩnh chính trị, nhân sinh quan phương pháp mạng.

- Về phẩm chất đạo đức, lối sống:Kết quả học hành và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc giữ gìn đạo đức, lối sống, phát huy tính tiền phong, gương chủng loại của fan đảng viên và quan hệ mật thiết với nhân dân; tinh thần ước thị, lắng nghe, tiếp thu thay thế sửa chữa khuyết điểm và đấu tranh cùng với các biểu hiện tại quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; ý thức xây dựng địa phương, cơ quan, đơn vị và giữ gìn đoàn kết nội bộ.

Xem thêm: Phân Chia Di Sản Thừa Kế Theo Pháp Luật, Quy Định Về Chia Thừa Kế Theo Pháp Luật

- Về ý thức tổ chức kỷ luật:Việc chấp hành sự phân công của tổ chức; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm và những nội quy, quy chế của địa phương, cơ quan, đơn vị; những nguyên tắc, cơ chế sinh hoạt đảng, đóng đảng chi phí theo quy định; gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân và liên tiếp giữ mối tương tác với chi ủy, đảng ủy cơ sở nơi cư trú; trọng trách nêu gương của đảng viên.

- Về tác phong, lề lối làm cho việc:Năng động, sáng tạo, tàn khốc trong thực hiện nhiệm vụ; phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; niềm tin hp tác, hỗ trợ đồng chí, đồng nghiệp.

- bài toán đấu tranh phòng, kháng những bộc lộ suy thoái về tứ tưởng thiết yếu trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự gửi hóa” của cá nhân:(Liên hệ với các biểu lộ như:Dân chủ hình thức,…).

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

2. Về triển khai chức trách, trọng trách được giao

- Việc tiến hành chức trách, quyền hạn theo điều khoản (Đảng, thiết yếu quyền, đoàn thể):Thực hiện theo đúng chức trách, nghĩa vụ và quyền lợi theo quy định; Đóng đảng chi phí đầy đủ;…

- hiệu quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm:Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;…

- Trách nhiệm cá nhân liên quan cho kết quả, hạn chế, khuyết điểm ở lĩnh vực, địa phương, tổ chức, cơ quan, đơn vị do mình phụ trách:

Tự reviews về lever thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

3. Việc thực hiện khẳng định tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu hằng năm:Cố vắt học tập kinh nghiệm tay nghề và thực tế công tác của bản thân, khuyến nghị kịp thời, hoàn thành tốt công việc được giao…

II. Hạn chế, khuyết điểm với nguyên nhân

1. Hạn chế, yếu điểm (theo 03 văn bản nêu trên):Chưa bạo dạn phát biểu ý kiến trong những cuộc họp đưa ra bộ,…

2. Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm:Chưa sắp xếp thời gian phải chăng giữa công việc, học tập tập, nghiên cứu,…

III. Tác dụng khắc phục đa số hạn chế, khuyết điểm đã được cấp tất cả thẩm quyền kết luận hoặc được chỉ ra ở các kỳ kiểm điểm trước

Kiểm điểm rõ từng hạn chế, lỗi (đã được tự khắc phục; sẽ khắc phục, nút độ tự khắc phục; chưa được khắc phục); phần lớn khó khăn, vướng mắc (nếu có); nhiệm vụ của cá nhân.

Tự đánh giá về cấp độ thực hiện:

□Xuất sắcxTốt□Trung bình□Kém

IV. Giải trình những vấn đề được gơi ý kiểm điểm (nếu có)

Giải trình từng vấn đề được gợi ý kiểm điểm, nêu nguyên nhân, xác minh trách nhiệm của cá thể đối cùng với từng vụ việc được gợi nhắc kiểm điểm.

V. Làm rõ trách nhiệm của cá thể đối với mọi hạn chế, lỗi của bầy đàn (nếu có)

VI. Phương hướng, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm

VII. Tự thừa nhận mức xếp một số loại chất lượng

1. Xếp các loại cán bộ, công chức, viên chức:

□Hoàn thành xuất sắc đẹp nhiệm vụ

xHoàn thành giỏi nhiệm vụ

□ ngừng nhiệm vụ

□Không dứt nhiệm vụ

2. Xếp các loại đảng viên:

□Hoàn thành xuất dung nhan nhiệm vụ

xHoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

□ xong xuôi nhiệm vụ

□Không xong xuôi nhiệm vụ

NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM(Ký, ghi rõ bọn họ tên)

Đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

- thừa nhận xét, review của tín đồ quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức: …………..................................................................................................

Xem thêm: Thế Nào Là Giấy Ra Viện Hợp Lệ Để Hưởng Bảo Hiểm Xã Hội? Giấy Ra Viện Là Gì

- nấc xếp loại unique công chức, viên chức:..............................................

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ(Xác lập thời điểm, ký, ghi rõ chúng ta tên cùng đóng dấu)

Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên

- nhấn xét, đánh giá của bỏ ra ủy:…………………