Mã Ngạch Kiểm Sát Viên Sơ Cấp

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ NỘI VỤ ********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Số: 73/2005/QĐ-BNV

Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH CHỨC DANH, TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ VÀ MÃ SỐCÁC NGẠCH KIỂM TRA VIÊN NGÀNH KIỂM SÁT

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Pháp lệnh Cán bộ, công chức ngày 29 tháng 4 năm 2003;Căn cứ Nghị định số 45/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ.Căn cứ Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính ohủ vềtuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong cơ quan nhà nước.Căn cứ đề nghị và ý kiến thống nhất của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao tại Côngvăn số 1156/ VKSTC-V9 ngày 16 tháng 5 năm 2005;Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ công chức, Viên chức.

Bạn đang xem: Mã ngạch kiểm sát viên sơ cấp

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Banh hành chức danhvà mã số các ngạch kiểm tra viên ngành Kiểm sát, gồm:

1. Kiểm tra viên ngành Kiểm sát - Mã số ngạch22.218;

2. Kiểm tra viên chính ngành Kiểm sát - Mã số ngạch22.219;

3. Kiểm tra viên cao cấp ngành Kiểm sát - Mã sốngạch 22.220.

Điều 2. Tiêu chuẩn nghiệp vụcác ngạch chức danh kiểm tra viên ngành kiểm sát ban hành kèm theo Quyết địnhnày và là căn cứ để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý đội ngũ Kiểmtra viên ngành Kiểm sát.

Điều 3. Quyết định này có hiệulực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 4. Bộ trưởng, thủ trưởngcơ quan ngang Bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dâncác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày.

Tiêu chuẩn nghiệp vụ kiểm tra viên

(Ban hành kèm theo Quyết định số 73/2005/QĐ-BNV

ngày 25 tháng 7 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ)

A. TIÊU CHUẨN CHUNG CỦA KIỂMTRA VIÊN CAO CẤP

- Trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có tinh thần kiên quyết đấu tranh bảo vệ pháp chếxã hội chủ nghĩa;

- Tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độclập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Có phẩm chất đạo đức tốt, không tham nhũng vàkiên quyết đấu tranh chống tham nhũng;

- Có ý thức tổ chức kỷ luật, trung thực, khôngcơ hội, gắn bó mật thiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm;

- Hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đườnglối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;

- Có đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệuquả, đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ được giao;

- Có đủ thời gian làm công tác thực tiễn theoquy định của văn bản này;

- Không được làm những việc mà pháp luật quy địnhcán bộ, công chức không được làm.

B. TIÊU CHUẨN CỤ THỂ

I. KIỂM TRA VIÊN CAO CẤP

1. Chức trách

Là công chức chuyên môn nghiệp vụ bậc cao, giúpLãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao kiểm tra việc tuân theo pháp luật trongviệc giải quyết các vụ án hành sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính,kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật;trong việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù;thi hành các bản án; trong công tác xét khiếu tố và một số nhiệm vụ pháp lýkhác do Viện trưởng phân công. Giúp Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao chủtrì và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các vụ án quan trọng, rất phức tạp có liênquan đến nhiều lĩnh vực.

2. Hiểu biết

- Nắm vững đường lối, chủ trương, chính sách củaĐảng, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ chính trị của ngành, vận dụng đúng đắn nộidung đó vào nghiệp vụ được giao;

- Có trình độ hiểu biết sâu rộng về các lĩnh vựcpháp luật có liên quan đến công tác thực hành quyền công tố và Kiểm sát các hoạtđộng tư pháp;

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên môn,nghiệp vụ ở lĩnh vực công tác; hiểu biết rộng về chuyên môn, nghiệp vụ khác cóliên quan;

- Am hiểu rộng về sự phát triển kinh tế - xã hộitrong nước và nước ngoài.

- Nắm vững nguyên tắc, thủ tục hành chính Nhà nước.

3. Tiêu chuẩn về trình độ

- Là cử nhân Luật trở lên;

- Tốt nghiệp lý luận Chính trị cao cấp;

- Qua đào tạo quản lý Nhà nước ngạch chuyên viêncao cấp của Học viện hành chính Quốc gia;

- Đã qua lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểmsát theo nội dung chương trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc Học việntư pháp;

- Sử dụng thành thạo máy vi tính;

- Biết một ngoại ngữ trình độ C (đọc, dịch, nóithông thường);

- Có công trình hoặc Đề án tổng hợp sáng tạo đượcHội đồng khoa học ngành chấp nhận và đưa vào áp dụng có hiệu quả;

- Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ đối với Kiểmtra viên và Kiểm tra viên chính;

- Đã ở ngạch Kiểm tra viên chính hoặc chuyênviên chính ít nhất là 6 năm.

4. Tiêu chuẩn về năng lực

Kiểm tra viên cao cấp là người có đủ tiêu chuẩnquy định tại phần A của văn bản này và có năng lực thực hiện những nhiệm vụ sauđây:

- Trực tiếp nghiên cứu và thực hiện việc kiểmtra về trình tự, thủ tục, nội dung hồ sơ các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân vàgia đình, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theoquy định của pháp luật thuộc thẩm quyền của Viện kiểm sát nhân dân tối cao vềcác trình tự: Sơ thẩm, Phúc thẩm, Giám đốc thẩm, Tái thẩm; tham gia kiểm tra việctuân theo pháp luật đối với các trại giam, trại tại giam thuộc Bộ Công an quảnlý; kiểm tra việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành các bản án; kiểm traviệc tuân theo pháp luật trong công tác xét khiếu tố, nhằm đảm bảo tính có căncứ, đúng pháp luật đối với các vụ án quan trọng, rất phức tạp; đề xuất với Lãnhđạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng giải quyết vụ án và chịu trách nhiệmcá nhân về ý kiến đề xuất của mình.

- Tham gia xây dựng những Dự án luật, Pháp lệnh,các quy chế, quy trình nghiệp vụ, các Thông tư, Chỉ thị của Viện kiểm sát nhândân tối cao thuộc lĩnh vực được giao.

- Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ, kiểm tra việcgiải quyết các vụ án đề xuất các biện pháp khắc phục sai phạm.

- Nghiên cứu các đề tài khoa học được phân côngvề hình sự, tố tụng hình sự, dân sự, tố tụng dân sự, kinh doanh thương mại, laođộng, hôn nhân và gia đình.....

- Tham gia ý kiến vào dự thảo các văn bản phápluật của các ngành khác khi có yêu cầu.

- Tổng kết, phân tích, đánh giá công tác Kiểmtra án; đề xuất, kiến nghị nhằm bổ sung, sửa đổi, hoàn thiện các văn bản phápluật có liên quan đến hoạt động của Viện Kiểm sát nhân dân.

Xem thêm: Tiễn Một Người Đi - Em Khóc Làm Chi Kỷ Niệm Ban Đầu

- Chủ trì, trực tiếp hoặc tham gia xây dựng mụctiêu, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng các ngạch Kiểm tra viên cấp dưới.

II. KIỂM TRA VIÊN CHÍNH

1. Chức trách

Là công chức chuyên môn nghiệp vụ cao, giúp Lãnhđạo Viện kiểm sát nhân dân kiểm tra việc tuân theo pháp luật trong việc giảiquyết các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanhthương mại và những việc khác theo quy định của pháp luật; trong việc tạm giữ,tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; thi hành các bản án;trong công tác xét khiếu tố và một số nhiệm vụ pháp luật khác do Viện trưởngphân công. Giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao và lãnh đạo Viện Kiểmsát nhân dân cấp tỉnh chủ trì và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra hồ sơ các vụ ánthuộc thẩm quyền của Viện Kiểm sát nhân dân.

2. Hiểu biết

- Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách củaĐảng, pháp luật của Nhà nước; phương hướng, nhiệm vụ chính trị của ngành liênquan đến nghiệp vụ được giao.

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về chuyên mônnghiệp vụ Kiểm sát, hiểu biết về các chuyên môn nghiệp vụ có liên quan.

- Có kiến thức về nghiệp vụ quản lý chung, sâu vềlĩnh vực quản lý ngành.

- Am hiểu về luật pháp Nhà nước, hiểu sâu vềcông tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp.

- Am hiểu về sự phát triển kinh tế xã hội trongvà ngoài nước.

- Nắm vững nguyên tắc, thủ tục hành chính Nhà nước.

3. Tiêu chuẩn về trình độ

- Là cử nhân Luật trở nên;

- Đạt trình độ lý luận Chính trị trung cấp hoặctương đương trở lên;

- Qua đào tạo, quản lý Nhà nước ngạch chuyênviên chính của Học viện hành chính Quốc gia;

- Đã qua lớp đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểmsát theo nội dung chương trình của Viện kiểm sát nhân dân tối cao hoặc Học việntư pháp;

- Biết ít nhất một ngoại ngữ ở trình độ B (đọc,dịch thông thường);

- Sử dụng thành thạo máy vi tính;

- Có công trình Đề án cải tiến được Hội đồngngành thừa nhận và đưa vào áp dụng.

- Có khả năng hướng dẫn nghiệp vụ đối với Kiểmtra viên;

- Đã ở ngạch Kiểm tra viên hoặc chuyên viên ítnhất là 5 năm.

4. Tiêu chuẩn về năng lực

Kiểm tra viên chính là người có đủ tiêu chuẩnquy định tại phần A của văn bản này và có năng lực thực hiện những nhiệm vụ sauđây:

- Trực tiếp nghiên cứu và thực hiện việc kiểmtra về trình tự, thủ tục, nội dung hồ sơ các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân vàgia đình; hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theoquy định của pháp luật ở Viện Kiểm sát nhân dân các cấp về các trình tự: Sơ thẩm,Phúc thẩm, Giám đốc thẩm, Tái thẩm; tham gia kiểm tra việc tuân theo pháp luậtđối với các trại giam, trại tạm giam; kiểm tra việc tuân theo pháp luật trongviệc thi hành các bản án; kiểm tra việc tuân theo pháp luật trong công tác xétkhiếu tố nhằm bảo đảm tính có căn cứ, đúng pháp luật đối với các vụ án quan trọng,đề xuất với Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân hướng giải quyết vụ án và chịutrách nhiệm cá nhân về ý kiến đề xuất của mình;

- Thống kê, tổng hợp số liệu, lưu trữ hồ sơ theoquy định;

- Tổng kết, phân tích, đánh giá, đúc rút kinhnghiệm về công tác kiểm tra án thuộc lĩnh vực được phân công; trên cơ sở đó đềxuất những sửa đổi nhằm bổ sung và hoàn thiện quy trình kiểm tra hồ sơ các vụán;

- Phối hợp với các ngành, các bộ phận chuyên môncó liên quan trong quá trình kiểm tra án nhằm đảm bảo chính xác, đúng luật;

- Tham gia xây dựng các dự án luật, pháp lệnh cóliên quan đến công tác thực hành quyền công tố và Kiểm sát các hoạt động tưpháp khi có yêu cầu;

- Tham gia biên soạn giáo trình bồi dưỡng nghiệpvụ cho cán bộ, công chức cấp dưới;

- Tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học. Có khảnăng tổ chức, chỉ đạo cải tiến hệ thống quản lý nghiệp vụ. Viết được báo cáo tổngkết nghiệp vụ.

III. Kiểm tra viên

1. Chức trách

Là công chức chuyên môn nghiệp vụ, giúp Lãnh đạoViện kiểm sát nhân dân kiểm tra việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyếtcác vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh doanh thươngmại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; trong việc tạm giữ,tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù; thi hành các bản án;trong công tác xét khiếu tố và một số nhiệm vụ pháp lý khác do Viện trưởng phâncông. Giúp lãnh đạo Việt Kiểm sát nhân dân các cấp trực tiếp kiểm tra các vụ ántheo sự phân công của Lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân.

2. Hiểu biết

- Nắm được đường lối, chủ trương, chính sách củaĐảng, pháp luật của Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ chính trị của ngành cóliên quan đến nghiệp vụ được giao;

- Nắm vững các kiến thức cơ bản về pháp luật vànghiệp vụ Kiểm sát;

- Hiểu rõ tổ chức và hoạt động của hệ thống ViệnKiểm sát nhân dân;

- Biết tổ chức phối hợp công tác với đơn vị cóliên quan;

- Biết xử lý thông tin và sử dụng máy vi tính.

3. Tiêu chuẩn về trình độ

- Tốt nghiệp cử nhân Luật;

- Đã qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát theo nộidung chương trình của Việt Kiểm sát nhân dân tối cao hoặc Học viện tư pháp;

- Đã qua công tác chuyên môn, nghiệp vụ pháp lýít nhất là 3 năm;

- Biết một ngoại ngữ ở trình độ A;

- Sử dụng thành thạo máy vi tính.

4. Tiêu chuẩn về năng lực

Kiểm tra viên là người có đủ tiêu chuẩn quy địnhtại Phần A của văn bản này và có năng lực thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

- Trực tiếp nghiên cứu và thực hiện việc kiểmtra về trình tự, thủ tục, nội dung hồ sơ các vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân vàgia đình; hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theoquy định của pháp luật ở Viện kiểm sát nhân dân các cấp về các trình tự: Sơ thẩm,Phúc thẩm, Giám đốc thẩm, Tái thẩm; tham gia kiểm tra việc tuân theo pháp luậttrong việc tạm giữ, tạm giam; kiểm tra việc tuân theo pháp luật trong việc thihành các bản án; kiểm tra việc tuân theo pháp luật trong công tác xét khiếutố nhằm bảo đảm tính có căn cứ, đúng pháp luật đối với các vụ án được giao; đềxuất với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hướng giải quyết vụ án và chịu tráchnhiệm cá nhân về ý kiến đề xuất của mình.

Xem thêm: Muốn Nộp Lại Báo Cáo Tài Chính Có Bị Phạt Không, Nộp Lại Báo Cáo Tài Chính Có Bị Phạt Không

- Nghiên cứu tổng hợp, tổng kết các chuyên đề, đềxuất giải quyết các vấn đề về nghiệp vụ;

- Thống kê tổng hợp số liệu, lưu giữ hồ sơ theoquy định;

- Phối hợp với các ngành, lĩnh vực chuyên môn cóliên quan trong quá trình kiểm tra vụ án nhằm đảm bảo chính xác, đúng luật;

- Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phápluật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Kiểm sát.