MỘT THỬA RUỘNG HÌNH CHỮ NHẬT CÓ CHIỀU DÀI 80M

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều dài 80m, chiều rộng bằng một nửa chiều dài.

Bạn đang xem: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m

a/tính chu vi và mặc tích thửa ruộng đó

b/cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?


*

Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều lâu năm 80m, chiều rộng lớn bằng một nửa chiều dài.

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc ?


*

a) Chiều rộng thửa ruộng đó là:

80 x 1/2 = 40 (m)

Diện tích thửa ruộng đó là:

80 x 40 = 3 200 (m2)

b) bên trên cả thửa ruộng đó thu hoạch được số tạ thóc là:

3 200 : 100 x 50 = 1 600 (kg) = 16 tạ

Đáp số: 16 tạ

Ai k mik mik k lại


Chiều rộng thửa ruộng đó là:

80 x 50% = 40 (m)

a)Diện tích thửa ruộng đó là:

80 x 40 = 3200 (m2)

b)Trên thửa ruộng kia thu hoạch được số thóc là:

3200 : 100 x 50 = 1600 (kg)

1600 kg = 16 tạ

Đáp số : a)3200 m2

b)16 tạ thóc


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi bằng chu vi miếng đất hình vuông vắn cạnh 54m. Biết chiều rộng lớn thửa ruộng bằng chiều dài.

a) Tính diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật.

b) người ta thu hoạch thóc trên thửa ruộng đó, cứ 100m2 thì được 50kg thóc. Tính số thóc nhận được trên thửa ruộng đó.


một thửa ruộng hình chữ nhật có nửa chu vi là 80m. Chiều rộng bằng 3/5 chiều dài, người ta ghép lúa trên thửa ruộng đó. Cứ 100m2 thu hoạch được 80kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc.

Xem thêm: Dàn Ý Nghị Luận Về Tuổi Trẻ Và Tương Lai Đất Nước, Tuổi Trẻ Và Tương Lai Đất Nước Hay Nhất (Dàn Ý


Chiều lâu năm thửa ruộng là :

80:(3+5) x 5=50 ( m )

Chiều rộng thửa ruộng là :

80 - 50 = 30 ( m )

Diện tích thửa ruộng là :

50 x 30 = 1500 ( (m^2))

Trên cả thửa ruộng thu được số thóc là : 

1500 : 100 x 80 = 1200 ( kg )

Đổi 1200 kilogam = 12 tạ 

Đáp số : 12 tạ thóc 

#phuongmato


tổng số phần đều nhau là:

3+5=8(phần)

chiều nhiều năm là:

80 : 8 x 5=50(m)

chiều rộng lớn là:

80-50=30(m)

diện tích thửa ruộng là:

30 x 50=1500(m2)

thu hoạch được số tạ thóc là:

1500 : 100 x 64=960(kg)

đổi: 960kg=9,6 tạ

ĐS: 9,6 tạ

chúc bạn làm việc tốt


một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài là 80m, chiều rộng lớn bằng một nửa chiều dài.

a) tính diện tích thửa ruộng đó.

b) biết rằng, cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó fan ta thu hoạch được từng nào tạ thóc?

giúp mik vội vàng với nhé huhu!


a) Chiều rộng lớn là: (80 imesdfrac12=40left(m ight))

Diện tích thửa ruộng: (80 imes40=3200left(m^2 ight))

b) Số thóc thu được: (left(3200 imes50 ight):100=1600left(kg ight)=16left(tạ ight))


Lời giải:

a) Chiều rộng của thửa ruộng hình chữ nhật là:

80 : 2 = 40 (m)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật là:

80 x 40 = 3200 (m²)

b) Số thóc thu hoạch được là:

3200 : 100 x 50 = 1600 (kg)

1600 kilogam = 16 tạ

Đáp án: a) 3200m²

b) 16 tạ


Một thửa ruộng hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 80m,chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.

a)Tính diện tích s thửa ruộng đó

b)Biết rằng,cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc.Hỏi bên trên cả thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?


a) Chiều rộng HCN là: 80 x (frac12)=40 (m)Diện tích HCN là:80 x 40 = 3200 (m2)b) trên cả thửa ruộng thu hoạch được số kilogam thóc là: (3200:100) x 50 = 1600 (kg)ĐS: a) 3200 mét vuông b) 1600kg thócMk vẫn luôn luôn là người tốt hihi!


Chiều rộng lớn của thửa ruộng là :

(80 imesfrac12=40) (m)

a) diện tích của thửa ruộng là :

80 x 40 = 3200 (m2)

b) Thu hoạch được số tạ thóc là :

3200 : 100 x 50 = 1600 (kg) = 16 tạ


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 80m,chiều rộng bằng 50% chiều dài

a)Tính diện tích s thửa ruộng đó

b)Biết rằng cứ 100m2 thu được 50kg thóc.Hỏi cả trên thửa ruộng đó bạn ta thu hoạch được từng nào tạ thóc ?


chiều rộng lớn thửa ruộng là

80 : 2 = 40 ( m )

diện tích thửa ruộng là

80 x 40 = 3200 ( m2 )

số kilogam thóc thu hoạch được là

3200 : 100 x 50 = 1600 ( kilogam )

1600 kilogam = 16 tạ 

đáp số 16 tạ


a.Chiều rộng lớn là : 80:2=40

S là : 40 nhân 80=3200

b.Thu đc số tạ thóc là:3200 phân chia 100 nhân 50=1600=16 tạ

giùm bản thân nha


người ta trồng lúa trên 1 thửa ruộng hình chữ nhật gồm chiều lâu năm 80m ,chiều rộng bằng ba phần tư chiều nhiều năm .tính diện tích s thửa ruộng đó hiểu được trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc .hỏi trên cả thửa ruộng đó người ta thu hoạch được từng nào tạ thóc


người ta trồng lúa bên trên 1 thửa ruộng hình chữ nhật có chiều nhiều năm 80m ,chiều rộng bằng 3/4 chiều lâu năm .tính diện tích s thửa ruộng đó hiểu được trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 50kg thóc .hỏi bên trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc


Chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là :

80 x 3/4 = 60 ( m )

Diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là :

60 x 80 = 4800 ( m2 )

Trên thửa ruộng thu hoạch được số kg thóc là :

4800 : 100 x 50 = 2400 ( kilogam ) = 24 tạ 

Đáp số : 24 tạ thóc


Chiều rộng thửa ruộng hcn là:

80 x (frac34)= 60 (m)

Diện tích thửa ruộng hcn là:

80 x 60 = 4800 (m vuông)

Lập cầm tắt:

100 m vuông : 50kg

4800 m vuông : ? kg

4800 gấp 100 mốc giới hạn là: 4800 : 100 = 48 (lần)

Số thóc thu hoạch được bên trên cả thửa ruộng là:

48 x 50 = 2400 (kg)

Đổi: 2400 kg = 24 tạ

Đáp số:..


giải

chiều rộng lớn thửa ruộng hình chữ nhật là 

80:4*3=60(m)

diện tích thửa ruộng hình chữ nhật là

80*60=4800(m2)

trên cả thửa ruộng đó fan ta thu được 

4800:100*50=2400(kg)

=24 tạ

đáp số:24 tạ


Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiểu lâu năm 80m, chiều rộng bằng 1 2 chiều dài.

Xem thêm: Công Thức Tính Ph Của Dung Dịch Hcl 10-2M Là Bao Nhiêu Mới Nhất 2022

a) Tính diện tích s thửa ruộng đó.

b) Biết rằng, cứ 100 m 2 thu hoạch được 50kg thóc. Hỏi trên cả thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc?