Những Văn Bản Pháp Luật Mới Nhất Về Môi Trường

     

Để hỗ trợ một cách tốt nhất, giúp Doanh nghiệp dữ thế chủ động trong việc khám phá các quy định lao lý về môi trường quan trọng cho quá trình hoạt động sản xuất, chúng tôi xin cung cấp bảng tổng vừa lòng Một số hồ sơ môi trường xung quanh thường gặp mặt & những văn bạn dạng pháp pháp luật liên quan, cỗ Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia về môi trường.

 

*

Hình ảnh minh họa

 

1. MỘT SỐ HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG THƯỜNG GẶP & CÁC VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN


STT

Số/Ký hiệu

Trích yếu

Ngày bắt đầu có hiệu lực

Tình trạng hiệu lực

BÁO CÁO GIÁM SÁT/BÁO CÁO KẾT QUẢ quan tiền TRẮC MÔI TRƯỜNG

1

Luật BVMT số 55/2014/QH13

Luật bảo đảm môi trường

Còn hiệu lực

2

Thông tứ 43/2015/TT-BTNMT

Về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường xung quanh và làm chủ số liệu quan trắc môi trường

Cònhiệu lực

3

Thông bốn 31/2016/TT-BTNMT

Về đảm bảo môi trường cụm công nghiệp, khu ghê doanh, dịch vụ thương mại tập trung, buôn bản nghề và các đại lý sản xuất, khiếp doanh, dịch vụ

Cònhiệu lực

4

Thông tứ 04/2012/TT-BTNMT

Về cách thức tiêu chí xác định cơ sở gây độc hại môi trường, gây độc hại môi ngôi trường nghiêm trọng

Cònhiệu lực

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

1

Luật BVMT số 55/2014/QH13

Luật bảo đảm môi trường

Cònhiệu lực

2

Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch đảm bảo môi trường, nhận xét môi ngôi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường thiên nhiên và kế hoạch bảo đảm an toàn môi trường

Cònhiệu lực

3

Thông tư 27/2015/TT-BTNMT

Về review môi ngôi trường chiến lược, nhận xét tác động môi trường thiên nhiên và kế hoạch bảo đảm môi trường

Cònhiệu lực

ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG bỏ ra TIẾT/ĐỀ ÁN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐƠN GIẢN

1

Luật BVMT số 55/2014/QH13

Luật đảm bảo môi trường

Cònhiệu lực

2

Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch đảm bảo an toàn môi trường, nhận xét môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch đảm bảo môi trường

Cònhiệu lực

3

Thông tư 26/2015/TT-BTNMT

Quy định đề án bảo đảm môi trường chi tiết, đề án đảm bảo an toàn môi trường solo giản

Cònhiệu lực

BÁO CÁO HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO ĐỀ ÁN đưa ra TIẾT/ THEO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

1

Luật BVMT số 55/2014/QH13

Luật bảo vệ môi trường

Cònhiệu lực

2

Nghị định 18/2015/NĐ-CP

Quy định về quy hoạch đảm bảo an toàn môi trường, review môi trường chiến lược, reviews tác động môi trường xung quanh và kế hoạch bảo vệ môi trường

Cònhiệu lực

3

Thông bốn 26/2015/TT-BTNMT

Quy định đề án đảm bảo môi trường chi tiết, đề án đảm bảo môi trường đơn giản

Cònhiệu lực

4

Thông tứ 27/2015/TT-BTNMT

Về reviews môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường xung quanh và kế hoạch bảo đảm môi trường

Cònhiệu lực

SỔ CHỦ NGUỒN THẢI/BÁO CÁO QUẢN LÝ LẦN ĐẦU

1

Luật BVMT số 55/2014/QH13

Luật đảm bảo an toàn môi trường

Cònhiệu lực

2

Nghị định 38/2015/NĐ-CP

Về thống trị chất thải cùng phế liệu

Cònhiệu lực

3

Thông bốn 36/2015/TT-BTNMT

Về quản lý chất thải nguy hại

Cònhiệu lực

HỒ SƠ XẢ THẢI,HỒ SƠ KHAI THÁC NƯỚC NGẦM

1

Luật khoáng sản nước số 17/2012/QH13

Luật khoáng sản nước

Cònhiệu lực

2

Nghị định 201/2013/NĐ-CP

Quy định cụ thể thi hành một trong những điều của chế độ tài nguyên nước

Cònhiệu lực

3

Thông tư 27/2014/TT-BTNMT

Quy định vấn đề đăng ký khai quật nước bên dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại bản thảo tài nguyên nước

Cònhiệu lực


STT

Số/Ký hiệu

Trích yếu

Ngày bắt đầu có hiệu lực

Tình trạng

QUY CHUẨN VỀ KHÔNG KHÍ

1

QCVN 05:2013/BTNMT

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh

Còn hiệu lực

2

QCVN 51:2013/BTNMT

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật đất nước về khí thải công nghiệp phân phối thép

Còn hiệu lực

3

QCVN 46:2012/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật giang sơn về quan lại trắc khí tượng

Còn hiệu lực

4

QCVN 30:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về khí thải lò đốt chất thải công nghiệp

Còn hiệu lực

5

QCVN 06:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về một số trong những chất ô nhiễm trong không gian xung quanh

Còn hiệu lực

6

QCVN 23:2009/BTNMT

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật tổ quốc về khí thải công nghiệp tiếp tế xi măng

Còn hiệu lực

7

QCVN 22:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật đất nước về khí thải công nghiệp nhiệt độ điện

Còn hiệu lực

8

QCVN 21:2009/BTNMT

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật tổ quốc về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học

Còn hiệu lực

9

QCVN 20:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật nước nhà về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ

Còn hiệu lực

10

QCVN 19:2009/BTNMT

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp so với bụi và những chất vô cơ

Còn hiệu lực

11

QCVN 02:2008/BTNMT

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật đất nước về khí thải lò đốt hóa học thải rắn y tế

Còn hiệu lực

QUY CHUẨN VỀ NƯỚC

1

QCVN 62-MT:2016/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật non sông về nước thải chăn nuôi

Còn hiệu lực

2

QCVN 60-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật non sông về nước thải sản xuất cồn nhiên liệu

Còn hiệu lực

3

QCVN 13-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật nước nhà về nước thải công nghiệp dệt nhuộm

Còn hiệu lực

4

QCVN 12-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật đất nước về nước thải công nghiệp giấy cùng bột giấy

Còn hiệu lực

5

QCVN 11-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chế tao thủy sản

Còn hiệu lực

6

QCVN 10-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật tổ quốc về chất lượng nước biển

Còn hiệu lực

7

QCVN 09-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật nước nhà về quality nước dưới đất

Còn hiệu lực

8

QCVN 08-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật tổ quốc về unique nước mặt

Còn hiệu lực

9

QCVN 01-MT:2015/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật non sông về nước thải sơ chế cao su thiên nhiên

Còn hiệu lực

10

QCVN 52:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật nước nhà về nước thải công nghiệp chế tạo thép

Còn hiệu lực

11

QCVN 47:2012/BTNMT

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật non sông về quan lại trắc thủy văn

Còn hiệu lực

12

QCVN 40:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật giang sơn về nước thải công nghiệp

Còn hiệu lực

13

QCVN 39:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về quality nước sử dụng cho tưới tiêu

Còn hiệu lực

14

QCVN 38:2011/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt đảm bảo đời sống thủy sinh

Còn hiệu lực

15

QCVN 29:2010/BTNMT

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật non sông về nước thải của kho và shop xăng dầu

Còn hiệu lực

16

QCVN 28:2010/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật non sông về nước thải y tế

Còn hiệu lực

17

QCVN 25:2009/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật tổ quốc về nước thải của bến bãi chôn lấp hóa học thải rắn

Còn hiệu lực

18

QCVN 02:2009/BYT

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật đất nước về chất lượng nước sinh hoạt

Còn hiệu lực

19

QCVN 01:2009/BYT

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật nước nhà về unique nước ăn uống uống

Còn hiệu lực

20

QCVN 14:2008/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

Còn hiệu lực

QUY CHUẨN VỀ CHẤT THẢI NGUY HẠI

1

QCVN 50:2013/BTNMT

Quy chuẩn kỹ thuật đất nước về ngư ỡng nguy hại đối với bùn thải từ quy trình xử lý nước

Còn hiệu lực

2

QCVN 41:2011/BTNMT

Quy chuẩn chỉnh kỹ thuật nước nhà về đồng xử lý chất thải gian nguy trong lò nung xi măng

kimsa88
cf68