Quyết Định Của Bộ Giáo Dục

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*
In mục lục

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT phái mạnh Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 1282/QĐ-BGDĐT

Hà Nội, ngày 10 mon 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TĂNG CƯỜNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀCHUYỂN ĐỔI SỐ trong GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO GIAI ĐOẠN 2022-2025 CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Theo kiến nghị của cục trưởngCục công nghệ thông tin.

Bạn đang xem: Quyết định của bộ giáo dục

QUYẾT ĐỊNH:

I. MỤC ĐÍCH,YÊU CẦU

1. Mục đích

- khẳng định các nhiệm vụ, giảipháp chủ yếu nhằm bức tốc ứng dụng công nghệ thông tin và biến đổi sốtrong giáo dục và đào tạo và giảng dạy giai đoạn 2022-2025.

2. Yêu thương cầu

b) những nhiệm vụ được xác địnhtrọng tâm, trọng điểm, lộ trình thực hiện và bảo đảm tính khả thi.

c) Phân công trách nhiệm thựchiện theo như đúng chức năng, trách nhiệm được giao của các cơ quan, đơn vị; đảm bảo an toàn sựphối hợp chặt chẽ, hiệu quả, kịp lúc giữa những cơ quan, đơn vị trong triển khaithực hiện tại nhiệm vụ.

II. CÁC NHIỆMVỤ CỤ THỂ

Chi tiết các nhiệm vụ, phâncông đơn vị chức năng chủ trì, phân công đơn vị phối hợp, thành phầm cần đạt cùng lộ trình tạiPhụ lục kèm theo.

III. TỔ CHỨCTHỰC HIỆN

1. Thủ trưởng những đơn vị thuộc,trực thuộc Bộ

a) căn cứ nội dung và nhiệm vụđược giao tại planer này dữ thế chủ động xây dựng chương trình hành động, lộ trìnhthực hiện nắm thể.

b) thường niên hoặc đột xuất khicó yêu cầu, báo cáo kết quả tiến hành Kế hoạch này giữ hộ Cục công nghệ thông tintổng hợp report Bộ trưởng.

2. Cục technology thông tin

a) công ty trì, phía dẫn, đôn đốc,kiểm tra đánh giá và tổng hợp hiệu quả thực hiện Kế hoạch.

b) ví dụ hóa các nội dung củaKế hoạch trong số chương trình, kế hoạch ứng dụng technology thông tin với chuyểnđổi số trung hạn và hàng năm của Bộ.

3. Vụ planer - Tài thiết yếu chủtrì, phối hợp với Cục technology thông tin phân chia kinh phí tiến hành các nhiệmvụ theo quy định.

4. Thủ trưởng những cơ sở đào tạođại học trực nằm trong Bộ

- căn cứ nội dung đưa ra quyết định số131/QĐ-TTg và các nhiệm vụ vào phụ lục của Kế hoạch, tình hình thực tế và nhiệmvụ được giao tại chiến lược này dữ thế chủ động xây dựng công tác hành động, lộtrình thực hiện rõ ràng và tổ chức triển khai bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Xem thêm: Top 20 Lịch Khai Giảng Nhà Văn Hóa Phụ Nữ Tp, Nhà Văn Hóa Phụ Nữ Tp

- hàng năm hoặc chợt xuất lúc cóyêu cầu, báo cáo kết quả về Bộ giáo dục và Đào chế tạo (qua Cục technology thôngtin) để tổng hợp, theo dõi.

IV. Tởm PHÍTHỰC HIỆN

1. Căn cứ những nhiệm vụ được phêduyệt tại planer này, các đơn vị thuộc, trực thuộc cỗ lập dự toán chi tiếtkinh giá thành theo luật gửi Cục công nghệ thông tin tổng phù hợp gửi Vụ kế hoạch -Tài chính đánh giá và thẩm định trình bộ trưởng liên nghành phê duyệt kinh phí đầu tư triển khai.

2. Những cơ sở giáo dục và đào tạo đại họccăn cứ vào trọng trách được giao tại kế hoạch này, tự phẳng phiu nguồn ngân sách chi tiêu đượccấp và các nguồn thu đúng theo pháp của đơn vị chức năng để xúc tiến nhiệm vụ.

Điều 2.Giao Cục technology thông tin làm đầu côn trùng giúp cỗ trưởngđôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp tác dụng thực hiện chiến lược này.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực tính từ lúc ngày ký kết ban hành.

Điều 4.Chánh Văn phòng, viên trưởng Cục công nghệ thông tin,Vụ trưởng Vụ Kế hoạch- Tài chủ yếu và Thủ trưởng các đơn vị có tương quan thuộc BộGiáo dục và Đào tạo phụ trách thi hành đưa ra quyết định này./.

Xem thêm: Miêu Tả Điện Thoại Bằng Tiếng Anh Ielts, Nói Về Việc Sử Dụng Điện Thoại Bằng Tiếng Anh

chỗ nhận: - Như Điều 4; - PTTg Vũ Đức Đam (để b/c); - Văn phòng bao gồm phủ; - các Thứ trưởng; - các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ; - những cơ sở GDĐH trực thuộc Bộ; - Website bộ GDĐT; - Lưu: VT, cntt (5b).

kimsa88
cf68