Thông Tư 05/2014/Tt-Nhnn

     

Quy định về đầu tư gián tiếp trên VN

Nội dung này đựơc cách thức tại Thông tứ 05/2014/TT-NHNN phía dẫn việc mở cùng sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp để triển khai hoạt động chi tiêu gián tiếp quốc tế tại VN.

Bạn đang xem: Thông tư 05/2014/tt-nhnn

Khi triển khai các hình thức trên nhà đầu tư phải mở một tài khoản vốn chi tiêu gián tiếp tại một ngân hàng được phép để triển khai các thanh toán giao dịch thu chi.Bên cạnh đó trong khoảng 90 ngày kể từ ngày 28/4, những nhà đầu tư chi tiêu phải thực hiện việc biến hóa tài khoản vôn chi tiêu gián tiếp theo sau quy định.Tài khoản này hoàn toàn có thể được dùng để chi tải ngoại tệ tại tổ chức tín dụng được phép, giao dịch các ngân sách hợp pháp tạo ra tại vn và đưa sang tài khoản thanh toán giao dịch bằng đồng việt nam của nhà chi tiêu nước ngoại trừ mở tại ngân hàng được phép…Thông tứ này sửa chữa Thông tư số 03/2004/TT-NHNN .
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT phái nam --------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - niềm hạnh phúc ----------------

Số: 05/2014/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 12 mon 3 năm 2014

THÔNG TƯ

HƯỚNGDẪN VIỆC MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN VỐN ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP ĐỂ THỰC HIỆN HOẠT ĐỘNG ĐẦUTƯ GIÁN TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

Căn cứ Luật bank Nhà nước vn số46/2010/QH12 ngày 16 mon 6 năm 2010;

Căn cứ Luật những tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ khí cụ Đầu tứ số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng11 năm 2005;

Căn cứ Luật kinh doanh chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29tháng 6 năm 2006;

Căn cứ biện pháp sửa đổi, bổ sung cập nhật một số điều của LuậtChứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 mon 12 năm 2005;

Căn cứ Pháp lệnh số 06/2013/PL-UBTVQH113 ngày 18tháng 3 năm trước đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh nước ngoài hối;

Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng11 năm trước đó của chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, nghĩa vụ và quyền lợi và tổ chức cơ cấu tổchức của bank Nhà nước nước ta (sau đây điện thoại tư vấn là bank Nhà nước);

Theo đề xuất của Vụ trưởng Vụ thống trị ngoại hối,

Thống đốc ngân hàng Nhà nước phát hành Thông tư hướngdẫn vấn đề mở với sử dụng tài khoản vốn chi tiêu gián tiếp nhằm thực hiện chuyển động đầutư loại gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tứ này quy định việc mở và sử dụng tài khoảnvốn đầu tư chi tiêu gián tiếp để tiến hành các giao dịch thanh toán liên quan lại đến vận động đầu tưgián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thông bốn này áp dụng với các đối tượng sau:

a) Nhà đầu tư chi tiêu nước không tính là fan không cư trú thựchiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại Việt Nam;

b) những tổ chức và cá thể liên quan lại đến vận động đầutư gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

2. Thông tư này không điều chỉnh đối với đối tượngnhà đầu tư chi tiêu nước không tính là tín đồ cư trú là tổ chức triển khai và cá thể nước ngoài. Các đốitượng này tiến hành hoạt động đầu tư chi tiêu gián tiếp tại việt nam theo vẻ ngoài hiệnhành về lao lý chứng khoán và những văn bạn dạng quy phạm pháp luật khác tất cả Iiênquan.

Điều 3. Phân tích và lý giải từ ngữ

Trong Thông bốn này các từ ngữ dưới đây được hiểunhư sau:

1. “Nhà đầu tư nước ngoài” bao hàm đối tượng ngườikhông trú ngụ là tổ chức triển khai và cá nhân nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư chi tiêu giántiếp trên Việt Nam.

2. “Ngân mặt hàng được phép” bao gồm ngân mặt hàng thương mạivà chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép sale và chuyển động cung ứng dịchvụ ngoại hối hận theo hiện tượng của pháp luật.

3. “Tổ chức tín dụng được phép” bao hàm tổ chức tíndụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép marketing và hoạt động cung ứngdịch vụ ngoại ân hận theo luật pháp của pháp luật.

4. “Tài khoản vốn đầu tư gián tiếp” là tài khoảnthanh toán bằng đồng vn do nhà chi tiêu nước xung quanh mở tại ngân hàng đượcphép để tiến hành các giao dịch thanh toán thu đưa ra được phép tương quan đến vận động đầutư con gián tiếp quốc tế tại Việt Nam.

Điều 4. Chính sách chung

1. Các hoạt động đầu tư chi tiêu gián tiếp của nhà chi tiêu nướcngoài tại nước ta phải được tiến hành bằng đồng Việt Nam. Các giao dịch liênquan mang lại hoạt động đầu tư chi tiêu gián tiếp nước ngoài tại vn của nhà chi tiêu nướcngoài yêu cầu được triển khai thông qua 01 (một) tài khoản vốn chi tiêu gián tiếp mởtại 01 (một) ngân hàng được phép.

2. Khi triển khai hoạt động đầu tư gián tiếp nướcngoài tại nước ta dưới các hiệ tượng quy định trên Điều 5 của Thông tư này, nhàđầu tư quốc tế phải vâng lệnh các luật pháp tại Thông tứ này, những quy định củapháp hình thức về mở cùng sử dụng thông tin tài khoản thanh toán, mức sử dụng tại Luật hội chứng khoán,các văn bạn dạng hướng dẫn Luật bệnh khoán, các quy định hiện tại hành của pháp Iuậtliên quan đến chuyển động góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước quanh đó trongcác doanh nghiệp việt nam và hoạt động của nhà đầu tư nước ko kể trên thị trườngchứng khoán việt nam và các quy định khác có tương quan của pháp luật.

3. Số dư trên thông tin tài khoản vốn chi tiêu gián tiếp củanhà đầu tư nước ko kể không được gửi sang chi phí gửi có kỳ hạn cùng tiền nhờ cất hộ tiếtkiệm tại tổ chức triển khai tín dụng, đưa ra nhánh ngân hàng nước ngoài.

Điều 5. Bề ngoài đầu bốn giántiếp nước ngoài tại Việt Nam

Hoạt động đầu tư gián tiếp trên Việt Nam ở trong nhà đầutư nước ngoài bao gồm các hình thức sau đây:

1. Góp vốn, mua, cung cấp cổ phần, phần vốngóp trong doanh nghiệp vn chưa niêm yết, chưa đăng ký giao dịch thanh toán trên thịtrường bệnh khoán việt nam và không trực tiếp gia nhập quản lý, điều hànhdoanh nghiệp.

2. Góp vốn, mua, bán cp trong doanhnghiệp vn trên thị trường đăng ký giao dịch thanh toán (UPCOM) và thị trường chứngkhoán niêm yết cùng không trực tiếp gia nhập quản lý, quản lý doanh nghiệp.

3. Mua, cung cấp trái phiếu và những loại thị trường chứng khoán kháctrên thị phần chứng khoán Việt Nam.

4. Giao thương các sách vở và giấy tờ có giá bán khác bằng đồng đúc ViệtNam do bạn cư trú là tổ chức triển khai được phép xây đắp trên lãnh thổ Việt Nam.

5. Ủy thác chi tiêu bằng đồng nước ta thông qua côngty thống trị quỹ, công ty kinh doanh chứng khoán và các tổ chức được phép tiến hành nghiệp vụủy thác đầu tư chi tiêu theo các quy định của pháp luật về triệu chứng khoán; ủy thác đầu tư bằngđồng vn thông qua tổ chức triển khai tín dụng và chi nhánh ngân hàng quốc tế đượcphép thực hiện nghiệp vụ ủy thác chi tiêu theo nguyên tắc của ngân hàng Nhà nước.

6. Góp vốn, ủy quyền vốn góp củanhà chi tiêu nước kế bên (không trực tiếp tham gia quản lý) trong những quỹ đầu tưchứng khoán với công ty quản lý quỹ theo phép tắc của quy định về hội chứng khoán.

7. Các hình thức đầu tư gián tiếp không giống theo quy địnhcủa pháp luật.

Chương II

QUY ĐỊNH CỤ THẾ

Điều 6. Mở tài khoản vốn đầu tưgián tiếp

1. Khi triển khai hoạt động đầu tư gián tiếp tại ViệtNam, nhà chi tiêu nước ngoài đề nghị mở một (01) tài khoản vốn đầu tư gián tiếp tạimột (01) ngân hàng được phép để triển khai các giao dịch thanh toán thu đưa ra được phép theoquy định trên Điều 7 của Thông tứ này.

2. Trường phù hợp nhà chi tiêu nước kế bên đang mở và sử dụngtài khoản vốn chi tiêu gián tiếp trên một ngân hàng được phép nhưng mong muốn mởtài khoản vốn đầu tư chi tiêu gián tiếp tại một ngân hàng được phép khác, nhà đầu tư nướcngoài đề nghị đóng thông tin tài khoản vốn đầu tư chi tiêu gián tiếp đang mở, chuyển tổng thể số dư trêntài khoản này sang tài khoản mới. Giấy tờ thủ tục mở, đóng thông tin tài khoản vốn đầu tư gián tiếpđược tiến hành theo qui định của bank được phép.

Nhà đầu tư nước quanh đó chỉ được thực hiện các giao dịchthu đưa ra trên thông tin tài khoản vốn chi tiêu gián tiếp mới mở theo quy định nêu trên saukhi sẽ đóng với tất toán tài khoản vốn đầu tư gián tiếp sẽ mở trước đây.

Xem thêm: Bài 8 Trang 109 Sgk Toán 7 Tập 1 09, Bài 8 Trang 109 Sgk Toán 7 Tập 1

Điều 7. Thực hiện tài khoản đầu tư đầutư loại gián tiếp

Tài khoản vốn đầu tư chi tiêu gián tiếp được áp dụng để thựchiện các giao dịch thu chi liên quan đến hoạt động chi tiêu gián tiếp nước ngoàitại vn sau đây:

1. Phần thu:

a) Thu từ buôn bán ngoại tệ cho tổ chức tín dụng đượcphép;

b) Thu từ chuyển nhượng ủy quyền vốn góp, cổ phần, buôn bán chứngkhoán cùng các sách vở và giấy tờ có giá khác, nhấn cổ tức, lãi trường đoản cú trái phiếu và giấy tờ cógiá phát sinh bởi đồng việt nam từ hoạt động đầu tư chi tiêu gián tiếp nước ngoài tạiViệt Nam;

c) Thu chuyển tiền từ tài khoản giao dịch thanh toán bằng đồngViệt nam của nhà chi tiêu nước quanh đó mở tại bank được phép;

d) Thu giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của bạn quảnlý quỹ, công ty chứng khoán, tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoàiđược phép triển khai nghiệp vụ ủy thác đầu tư cho nhà đầu tư nước bên cạnh (áp dụngtrong trường vừa lòng nhà chi tiêu nước ngoại trừ thực hiện đầu tư chi tiêu gián tiếp trên Việt Namdưới bề ngoài ủy thác đầu tư);

đ) các giao dịch thu hòa hợp pháp khác bằng đồng nguyên khối ViệtNam của nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài liên quan đến hoạt động đầu tư chi tiêu gián tiếp nướcngoài trên Việt Nam.

2. Phần chi:

a) Chi thực hiện hoạt động chi tiêu gián tiếp nướcngoài tại vn dưới các hình thức quy định tại Điều 5 của Thông bốn này;

b) đưa ra mua ngoại tệ tại tổ chức triển khai tín dụng được phépđể gửi vốn, lợi tức đầu tư và những nguồn thu thích hợp pháp ra nước ngoài;

c) Chi thanh toán giao dịch các chi tiêu hợp pháp phát sinh tạiViệt Nam;

d) đưa ra chuyển sang tài khoản giao dịch bằng đồngViệt phái mạnh của nhà đầu tư chi tiêu nước kế bên mở tại bank được phép;

đ) Chi chuyển khoản sang tài khoản của các công tyquản lý quỹ, công ty kinh doanh chứng khoán và các tổ chức được phép triển khai nghiệp vụ ủythác chi tiêu cho nhà đầu tư nước xung quanh (áp dụng trong trường hòa hợp nhà đầu tư nướcngoài thực hiện chi tiêu gián tiếp tại việt nam dưới hình thức ủy thác đầu tư);

e) những giao dịch chi hợp pháp khác tương quan đến hoạtđộng chi tiêu gián tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

Điều 8. Gửi vốn đầu tư chi tiêu ra nướcngoài

Trường hợp có nhu cầu chuyển vốn, lợi nhuận cùng cácnguồn thu phù hợp pháp không giống từ hoạt động chi tiêu gián tiếp ra nước ngoài, đơn vị đầu tưnước bên cạnh được thực hiện đồng vn trên thông tin tài khoản vốn đầu tư chi tiêu gián tiếp đểmua ngoại tệ tại tổ chức triển khai tín dụng được phép và đưa ra nước ngoài.

Điều 9. Chuyển đổi bề ngoài đầutư của nhà đầu tư nước ngoài

1. Việc biến hóa từ hình thức đầu bốn gián tiếpsang hình thức đầu tư trực tiếp hoặc đổi khác từ hình thức đầu tư trực tiếpsang hình thức đầu tứ gián tiếp của nhà đầu tư nước quanh đó được thực hiện theoquy định hiện hành của luật pháp về đầu tư và những quy định khác của pháp luậtcó liên quan.

2. Trường hợp nhà chi tiêu nước xung quanh đang thực hiệnđầu tứ gián tiếp tại việt nam dưới hiệ tượng mua cp hoặc góp vốn vào doanhnghiệp Việt Nam chuyển đổi sang vẻ ngoài đầu tứ trực tiếp (tham gia quản lý,điều hành doanh nghiệp), việc đổi khác tài khoản được triển khai như sau:

a) Trường hợp nhà đầu tư chi tiêu nước ko kể không tiếp tụcthực hiện tại hoạt động đầu tư chi tiêu gián tiếp trên Việt Nam, sau thời điểm hoàn vớ thủ tụcchuyển đổi hiệ tượng đầu tứ theo những quy định hiện hành của pháp luật, đơn vị đầutư nước ngoài thực hiện nay mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp bởi đồng vn tạingân sản phẩm được phép, sau đó đóng thông tin tài khoản vốn đầu tư chi tiêu gián tiếp vẫn mở trước đâyđồng thời nhảy số dư trên tài khoản này sang tài khoản vốn chi tiêu trực tiếp bằngđồng việt nam mới mở nêu trên để tiến hành hoạt động đầu tư trực tiếp trên ViệtNam theo các quy định hiện nay hành về làm chủ ngoại ân hận và các quy định không giống củapháp luật bao gồm liên quan. Giấy tờ thủ tục đóng thông tin tài khoản vốn đầu tư gián tiếp với thủ tụcmở thông tin tài khoản vốn chi tiêu trực tiếp bởi đồng nước ta được tiến hành theo quy địnhcủa bank được phép;

b) ngôi trường hợp liên tiếp thực hiện tại hoạt động chi tiêu giántiếp tại Việt Nam, nhà đầu tư nước ko kể được sử dụng thông tin tài khoản vốn chi tiêu giántiếp đang mở trước đây để thực hiện hoạt động đầu tư gián tiếp tại nước ta trêncơ sở tuân thủ quy định tại Thông tứ này và những quy định không giống của pháp luật cóliên quan. Đồng thời, nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài tiến hành việc mở và áp dụng tàikhoản vốn chi tiêu trực tiếp để thực hiện hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài tạiViệt nam giới theo dụng cụ hiện hành về làm chủ ngoại hối đối với vận động đầu tưtrực tiếp nước ngoài tại việt nam và những quy định không giống của luật pháp có liênquan.

Chương III

QUYỀN, NGHĨA VỤ CỦA TỔCHỨC TÍN DỤNG ĐƯỢC PHÉP VÀ NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Điều 10. Quyền, nghĩa vụ của tổchức tín dụng thanh toán được phép

1. Khi tiến hành các thanh toán giao dịch thu bỏ ra trên tài khoảnvốn đầu tư chi tiêu gián tiếp mang đến nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài, tổ chức triển khai tín dụng được phép cóquyền yêu ước nhà đầu tư nước ngoài xuất trình những tài liệu, hội chứng từ liên quanđến hoạt động chi tiêu gián tiếp quốc tế tại Việt Nam.

2. Khi triển khai các giao dịch thu bỏ ra trên tài khoảnvốn đầu tư gián tiếp mang đến nhà chi tiêu nước ngoài, tổ chức triển khai tín dụng được phép cótrách nhiệm:

a) chỉ dẫn nhà chi tiêu nước ngoài tiến hành các thủtục mở, đóng thông tin tài khoản vốn đầu tư chi tiêu gián tiếp và những quy định trên Thông tư này;

b) Quy định, soát sổ và giữ giữ các tài liệu, chứngtừ tương quan đến những giao dịch thu, chi được triển khai trên tài số vốn liếng đầutư loại gián tiếp vì nhà đầu tư chi tiêu nước ngoại trừ xuất trình để bảo đảm việc cung ứng dịchvụ ngoại ân hận được tiến hành đúng mục đích và tương xứng với nguyên lý của pháp luật;

c) chào bán ngoại tệ mang lại nhà chi tiêu nước ko kể trên cơ sởtự phẳng phiu nguồn nước ngoài tệ của tổ chức tín dụng.

3. Xung quanh quyền và nhiệm vụ quy định trên khoản 1,khoản 2 Điều này, bank được phép có trọng trách hướng dẫn nhà đầu tư chi tiêu nướcngoài triển khai việc thay đổi tài khoản vốn đầu tư gián tiếp theo sau quy định tạiĐiều 17 Thông bốn này.

Điều 11. Quyền, nghĩa vụ củanhà đầu tư nước ngoài

1. Nhà chi tiêu nước kế bên được phép thực hiện hoạt độngđầu tư gián tiếp quốc tế tại việt nam trên cơ sở tuân thủ các nguyên lý tạiThông bốn này và các quy định không giống có tương quan của quy định Việt Nam.

2. Khi triển khai các giao dịch thu chi trên tài khoảnvốn chi tiêu gián tiếp, nhà chi tiêu nước ngoài có trách nhiệm:

a) Kê khai nội dung thanh toán thu chi tương quan đếnhoạt động chi tiêu gián tiếp nước ngoài tại vn theo yêu ước và chỉ dẫn củangân sản phẩm được phép;

b) Xuất trình, bổ sung các hồ nước sơ, tài liệu, bệnh từtheo yêu mong của ngân hàng được phép.

Chương IV

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

Điều 12. Chế độ báo cáo đối vớitổ chức tín dụng thanh toán được phép

Các tổ chức tín dụng được phép tiến hành báo cáoNgân hàng nhà nước theo pháp luật hiện hành của ngân hàng Nhà nước về chế độ báocáo thống kê.

Điều 13. Yêu thương cầu report độtxuất

Các ngôi trường hợp tự dưng xuất hoặc khi yêu cầu thiết, nhà đầutư nước ngoài, tổ chức tín dụng được phép và bank Nhà nước trụ sở tỉnh,thành phố trực thuộc tw thực hiện report các nội dung liên quan theoyêu cầu của ngân hàng Nhà nước.

Chương V

CÔNG TÁC KIỂM TRA, THANHTRA, GIÁM SÁT, XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 14. Công tác làm việc kiểm tra,thanh tra, giám sát

1. Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng Nhà nước đưa ra nhánhtỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương triển khai kiểm tra, thanh tra, giám sáttình hình chấp hành luật pháp của bank được phép cùng nhà đầu tư nước ngoàiliên quan đến sự việc mở cùng sử dụng tài khoản vốn đầu tư gián tiếp ở trong phòng đầu tưnước xung quanh để triển khai hoạt động đầu tư chi tiêu gián tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

2. Các tổ chức, cá thể được kiểm tra có trách nhiệmcung cấp những văn bạn dạng tài liệu quan trọng theo phương pháp để việc kiểm tra, thanhtra, đo lường và thống kê được tiến hành kịp thời, hiệu quả.

Điều 15. Xử lý vi phạm

Trường hòa hợp vi phạm các quy định trên Thông bốn này,tùy theo mức độ vi phạm, nhà chi tiêu nước ko kể và bank được phép sẽ bị xửphạt theo các quy định của pháp luật.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 16. Hiệu lực hiện hành thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ thời điểm ngày 28tháng 4 năm 2014.

Điều 17. Điều khoản chuyển tiếp

1. Trong khoảng 90 ngày tính từ lúc ngày Thông tư này còn có hiệulực thi hành, nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài có trách nhiệm thực hiện việc biến đổi tàikhoản vốn đầu tư gián tiếp để thường xuyên thực hiện tại hoạt động đầu tư gián tiếp tạiViệt nam giới theo quy định sau:

a) Trường vừa lòng nhà đầu tư nước ko kể đã mở tài khoảngóp vốn, mua cp bằng đồng Việt Nam, nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài tiến hành chuyểnđổi tên tài khoản góp vốn, mua cp bằng đồng vn nêu trên thành tàikhoản vốn đầu tư gián tiếp;

b) Trường đúng theo nhà chi tiêu nước ngoài đã mở tài khoảngóp vốn, mua cp bằng đồng Việt Nam, đồng thời bao gồm số dư đồng việt nam trêntài khoản tiền gởi chuyên sử dụng không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của người sử dụng chứngkhoán mở tại ngân hàng được phép:

- Nhà đầu tư nước ko kể thực hiện biến hóa têntài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng vn nêu bên trên thành tài khoản vốnđầu tứ gián tiếp;

- Nhà chi tiêu nước ngoài tiến hành chuyển số dư đồngViệt Nam của bản thân mình trên tài khoản tiền giữ hộ chuyên cần sử dụng không kỳ hạn bằng đồng đúc ViệtNam của doanh nghiệp chứng khoán mở tại bank được phép lịch sự tài khoản vốn đầutư gián tiếp mở tại ngân hàng được phép;

c) Trường đúng theo nhà chi tiêu nước kế bên chưa mở tài khoảngóp vốn, mua cp bằng đồng nước ta và tất cả số dư chi phí đồng việt nam gửi tạitài khoản tiền gởi chuyên dùng không kỳ hạn bằng đồng Việt Nam của khách hàng chứngkhoán mở tại ngân hàng được phép:

- Nhà chi tiêu nước ngoài triển khai mở tài khoản vốnđầu tứ gián tiếp tại một ngân hàng được phép;

- Nhà đầu tư nước ngoài tiến hành chuyển số dư đồngViệt Nam của chính bản thân mình trên tài khoản tiền gởi chuyên cần sử dụng không kỳ hạn bằng đồng ViệtNam của người tiêu dùng chứng khoán mở tại bank được phép quý phái tài số vốn liếng đầutư loại gián tiếp sẽ mở nêu trên để liên tục thực hiện hoạt động chi tiêu gián tiếp tạiViệt Nam;

d) Trường đúng theo nhà đầu tư nước quanh đó đã mở tài khoảngóp vốn, mua cp bằng đồng Việt Nam, đồng thời tất cả số dư tiền nhờ cất hộ ngoại tệtrên tài khoản tiền giữ hộ chuyên sử dụng không kỳ hạn bởi ngoại tệ của khách hàng chứngkhoán mở tại bank được phép:

- Nhà chi tiêu nước không tính thực hiện đổi khác têntài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng đồng việt nam đã mở thành tài số vốn liếng đầutư loại gián tiếp;

- Nhà đầu tư chi tiêu nước ngoài tiến hành chuyển số dư tiềngửi ngoại tệ của chính bản thân mình trên thông tin tài khoản tiền gởi chuyên cần sử dụng không kỳ hạn bằng ngoạitệ của công ty chứng khoán mở tại ngân hàng được phép thanh lịch đồng Việt Nam; sauđó triển khai chuyển số chi phí đồng vn này sang thông tin tài khoản vốn đầu tư chi tiêu gián tiếpđể liên tiếp thực hiện hoạt động đầu tư chi tiêu gián tiếp trên Việt Nam.

e) Trường phù hợp nhà chi tiêu nước quanh đó chưa mở tài khoảngóp vốn, mua cp bằng đồng Việt Nam, đồng thời có số dư tiền gửi ngoại tệtrên thông tin tài khoản tiền gửi chuyên dùng không kỳ hạn bằng ngoại tệ của người sử dụng chứngkhoán mở tại bank được phép:

- Nhà đầu tư nước ngoài tiến hành mở tài khoản vốnđầu tứ gián tiếp trên một bank được phép;

- Nhà đầu tư nước ngoài triển khai chuyển số dư tiềngửi nước ngoài tệ của bản thân mình trên thông tin tài khoản tiền gởi chuyên dùng không kỳ hạn bằng ngoạitệ của công ty chứng khoán mở tại bank được phép thanh lịch đồng Việt Nam; sauđó tiến hành chuyển số chi phí đồng nước ta này sang thông tin tài khoản vốn chi tiêu gián tiếpđể liên tiếp thực hiện nay hoạt động đầu tư chi tiêu gián tiếp tại Việt Nam.

2. Trường hợp không liên tục thực hiện chuyển động đầutư con gián tiếp tại Việt Nam:

a) Nhà đầu tư nước không tính được phép dịch số dư tiềngửi đồng Việt Nạm của mình trên thông tin tài khoản tiền giữ hộ chuyên cần sử dụng không kỳ hạn bằngđồng Việt Nam của doanh nghiệp chứng khoán mở tại bank được phép cùng số dư tiềngửi nước ngoài tệ của bản thân trên thông tin tài khoản tiền gởi chuyên dùng không kỳ hạn bởi ngoạitệ của người tiêu dùng chứng khoán mở tại ngân hàng được phép sang thông tin tài khoản đồng ViệtNam hoặc tài khoản ngoại tệ của nhà đầu tư nước kế bên mà tại bank đượcphép để ship hàng mục đích vừa lòng pháp tại nước ta theo lý lẽ về thống trị ngoại hốivà các quy định không giống của lao lý có liên quan hoặc chuyển ra nước ngoài;

b) Nhà chi tiêu nước xung quanh được sử dụng số dư đồng ViệtNam của chính bản thân mình trên tại khoản tiền nhờ cất hộ chuyên dùng không kỳ hạn bằng đồng nguyên khối ViệtNam của doanh nghiệp chứng khoán mở tại ngân hàng được phép để sở hữ ngoại tệ và chuyểnra nước ngoài trên đại lý xuất trình hồ sơ, chứng từ vừa lòng lệ tương xứng với quy địnhhiện hành về thống trị ngoại hối.

3. Trường hợp sau 90 ngày kể từ ngày Thông tư nàycó hiệu lực thực thi hiện hành thi hành, nhà chi tiêu nước ngoại trừ không thực hiện chuyển đổi tài khoảnvốn chi tiêu gián tiếp sau quy định trên khoản 1 Điều này, nhà chi tiêu nước ngoàikhông được tiến hành hoạt động đầu tư gián tiếp tại vn thông qua tài khoảngóp vốn, tải cổ phần, thông tin tài khoản tiền gởi chuyên sử dụng không kỳ hạn bằng ngoại tệvà bằng đồng đúc Việt Nam của công ty chứng khoán mở tại bank được phép.

Điều 18. Tổ chức thi hành

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ quản lý ngoại hối, Thủtrưởng các đơn vị liên quan thuộc bank Nhà nước, Giám đốc ngân hàng Nhà nướcchi nhánh những tỉnh, tp trực nằm trong Trung ương, quản trị Hội đồng quản trị,Chủ tịch Hội đồng thành viên, tổng giám đốc (Giám đốc) của những tổ chức tín dụng,chi nhánh ngân hàng quốc tế có nhiệm vụ tổ chức thực hiện Thông bốn này.

Xem thêm: Đặc Điểm Chung Của Kiến Trúc Phương Đông Cổ Đại Phương Đông Nổi Tiếng Nhất

Nơi nhận: - Như Điều 18; - BLĐ NHNN; - Văn phòng chủ yếu phủ; - cỗ Tư pháp (để kiểm tra); - Công báo; - lưu giữ VP, QLNH, PC.

kimsa88
cf68