Thông tư 139 năm 2016 của bộ tài chính

     

 

1. Miễn tiền thực hiện đất, tiền thuê khu đất cho dự án xây dựng nhà tập thể không sử dụng chi phí nhà nước


+ Theo Thông tư số 139/2016, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê khu đất đối với tổng thể diện tích đất đã làm được Nhà nước giao, cho mướn để đầu tư chi tiêu xây dựng nhà tại xã hội.

Bạn đang xem: Thông tư 139 năm 2016 của bộ tài chính


+ Miễn tiền sử dụng đất, chi phí thuê đất đối với toàn cục diện tích khu đất để đầu tư chi tiêu xây dựng nhà ở xã hội sử dụng quỹ đất 20% của những dự án cải cách và phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị.

2. Hoàn lại lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài thiết yếu phải nộp cho nhà nước của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà tại xã hội


- Thông tứ 139/2016 phương tiện chủ chi tiêu được coi xét trả lại lại hoặc khấu trừ vào nhiệm vụ tài chính đối với số tiền thực hiện đất đã nộp lúc được giao đất hoặc nhận chuyển nhượng quyền thực hiện đất mà phần đất đó dùng để xây dựng nhà xã hội trong trường vừa lòng chủ đầu tư thực hiện các dự án đầu tư chi tiêu khác trong thuộc tỉnh xây dựng nhà tại xã hội.
+ trường hợp đang nộp tiền áp dụng đất khi giao đất nhưng phần đất dùng làm xây dựng nhà ở xã hội thì được trả lại lại hoặc khấu trừ số tiền thực hiện đất vẫn nộp vào nhiệm vụ tài chính phải nộp mang đến nhà nước khi triển khai các dự án đầu tư khác. Số tiền hoàn trả, khấu trừ nhờ vào các Thông báo, văn phiên bản của cơ quan gồm thẩm quyền.
+ Trường phù hợp nhận chuyển nhượng ủy quyền đất nhưng mà đất đó được xây dựng nhà xã hội thì được hoàn lại lại hoặc khấu trừ số tiền này vào nghĩa vụ tài chính phải nộp đến nhà nước. Số tiền hoàn trả, khấu trừ được xác minh theo tỷ giá của đất nền tại thời điểm được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng đất hoặc cho phép xây dựng nhà ở xã hội.
+ Số tiền thực hiện đất, tiền mướn đất mà lại Chủ đầu tư chi tiêu phải nộp khi thực hiện các dự án đầu tư chi tiêu khác (không phải dự án công trình nhà sinh hoạt xã hội) để triển khai khấu trừ được xác minh theo quy định đất đai.
Theo Thông bốn 139, việc nộp tiền sử dụng đất của tín đồ mua, thuê mua nhà ở tập thể khi được phép chào bán lại nhà tập thể như sau:
+ Đối với nhà xã hội là nhà căn hộ cao cấp thì người buôn bán phải nộp 50% tiền thực hiện đất được phân bổ cho căn hộ cao cấp đó cho giá cả nhà nước.
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

BỘ TÀI CHÍNH -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do thoải mái - hạnh phúc ---------------

Số: 139/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2016

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN MIỄN TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT; HOÀN TRẢ LẠI HOẶC KHẤUTRỪ VÀO NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH mang đến CHỦ ĐẦU TƯ lúc ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI VÀPHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT PHẢI NỘP lúc NGƯỜI MUA, THUÊ sở hữu ĐƯỢCPHÉP BÁN LẠI NHÀ Ở XÃ HỘI

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CPngày 06 tháng 6 năm 2003 của chính phủ quy định chi tiết và khuyên bảo thi hànhLuật túi tiền nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CPngày đôi mươi tháng 10 năm năm ngoái của cơ quan chính phủ về trở nên tân tiến và làm chủ nhà sống xã hội;

Căn cứ Nghị định số 215/2015/NĐ-CPngày 25 tháng 12 năm năm ngoái của cơ quan chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức cơ cấu tổ chức của cục Tài chính;

Theo đề nghị của cục trưởng cục Quảnlý Công sản;

Bộ trưởng bộ Tài chính ban hànhThông bốn hướng dẫn miễn tiền áp dụng đất, tiền thuê đất, trả lại lại hoặc khấutrừ vào nhiệm vụ tài chủ yếu cho chủ đầu tư chi tiêu khi đầu tư xây dựng nhà xã hội vàphương pháp xác minh tiền sử dụng đất cần nộp khi tín đồ mua, thuê sở hữu đượcphép bán lại nhà xã hội theo chế độ tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20tháng 10 năm năm ngoái của cơ quan chỉ đạo của chính phủ về cải cách và phát triển và thống trị nhà ngơi nghỉ xã hội.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm viđiều chỉnh

Thông tứ này phía dẫn thực hiện mộtsố điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày trăng tròn tháng 10 năm năm ngoái của thiết yếu phủvề trở nên tân tiến và thống trị nhà ở xã hội (sau đây gọi là Nghị định số100/2015/NĐ-CP) và những nội dung sau:

1. Miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đấtđối với những dự án xây dựng nhà xã hội không áp dụng nguồn vốn ngân sách theoquy định trên khoản 1 Điều 9 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP;

2. Hoàn trả lại hoặc khấu trừ vàonghĩa vụ tài chính (tiền áp dụng đất hoặc tiền mướn đất đề nghị nộp lúc thực hiệndự án đầu tư khác) của Chủ đầu tư chi tiêu phải nộp mang đến Nhà nước trong trường đúng theo Chủ đầu tư chi tiêu này vẫn nộp tiền sử dụng đấtkhi đơn vị nước giao đất hoặc đã nhận được chuyển nhượng quyền áp dụng đất đúng theo pháp từcác tổ chức, hộ gia đình, cá thể đối cùng với phần diện tích s đất được tạo ra nhà ởxã hội theo qui định tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số100/2015/NĐ-CP;

3. Xác định tiền áp dụng đất cơ mà ngườimua, mướn mua nhà ở tập thể phải nộp túi tiền nhà nước lúc được phép bán nhà ởxã hội theo phương tiện tại khoản 4 Điều 19 của Nghị định số100/2015/NĐ-CP.

Điều 2. Đối tượngáp dụng

Thông tứ này áp dụng đối với các tổchức, hộ gia đình, cá thể và các cơ quan làm chủ nhà nước có tương quan đếnlĩnh vực cải cách và phát triển và cai quản nhà sinh sống xã hội được điều khoản tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP.

Chương II

Mục I. MIỄN TIỀN SỬDỤNG ĐẤT, TIỀN THUÊ ĐẤT ĐỐI VỚI DỰ ÁN XÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI KHÔNG SỬ DỤNG NGUỒNVỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Điều 3. Miễn tiềnsử dụng đất, tiền mướn đất

Việc miễn tiền sử dụng đất, chi phí thuêđất đối với các dự án công trình xây dựng nhà ở xã hội không sử dụng nguồn ngân sách Ngân sáchnhà nước theo điều khoản tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số100/2015/NĐ-CP thực hiện như sau:

1. Miễn tiền áp dụng đất, tiền mướn đấtđối với tổng thể diện tích đất đã làm được Nhà nước giao, cho mướn để đầu tư chi tiêu xây dựngnhà ngơi nghỉ xã hội, bao gồm cả quỹ đất để đầu tư xây dựng công trình xây dựng kinh doanhthương mại đã có cấp bao gồm thẩm quyền phê coi sóc trong phạm vi dự án xây dựng nhàở xóm hội.

2. Miễn tiền thực hiện đất, tiền thuê đấtđối với toàn bộ diện tích khu đất để đầu tư chi tiêu xây dựng nhà ở tập thể sử dụng quỹ đất20% của các dự án trở nên tân tiến nhà sinh sống thương mại, dự án chi tiêu phát triển đô thịtheo cách thức của điều khoản về đơn vị ở, bao gồm cả phần diện tích s đất 20% nhằm đầutư gây ra công trình kinh doanh thương mại được cấp có thẩm quyền phê duyệttrong phạm vi dự án xây dựng nhà tại xã hội.

3. Chủ đầu tư chi tiêu thực hiện dự án đầu tưxây dựng nhà xã hội phải tiến hành các thủ tục để được miễn tiền áp dụng đất,tiền thuê khu đất theo biện pháp của lao lý về đất đai.

Mục II. HOÀN TRẢ LẠIHOẶC KHẤU TRỪ VÀO NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH PHẢI NỘP cho NHÀ NƯỚC CỦA CHỦ ĐẦU TƯ DỰ ÁNXÂY DỰNG NHÀ Ở XÃ HỘI

Điều 4. Nguyên tắchoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính phải nộp đến nhà nước của chủđầu tứ dự án chi tiêu xây dựng nhà ở xã hội

1. Chủ đầu tư được xem xét hoàn trả lạihoặc khấu trừ vào nhiệm vụ tài thiết yếu (tiền áp dụng đất hoặc tiền thuê đất) phảinộp bên nước đối với số tiền thực hiện đất sẽ nộp khi công ty nước giao đất hoặc đãnhận chuyển nhượng quyền áp dụng đất đúng theo pháp từ các tổ chức, hộ gia đình, cánhân mà phần diện tích s đó được xây dựng nhà ở tập thể trong trường hợp nhà đầutư thực hiện các dự án đầu tư khác (không nên là dự án công trình xây dựng nhà tại xã hội)trên cùng địa bàn tỉnh địa điểm có dự án xây dựng nhà ở xã hội.

2. Căn cứ năng lực của ngân sách, Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp cho tỉnh quyết địnhviệc khấu trừ hoặc hoàn trả lại mang đến Chủ đầu tư chi tiêu (sau lúc có chủ kiến thống tốt nhất củathường trực Hội đồng nhân dân thuộc cấp) bên trên cơ sở đề nghị của người có quyền lực cao Sở Tàichính.

Điều 5. Trả trảlại hoặc khấu trừ vào nhiệm vụ tài bao gồm phải nộp cho nhà nước của chủ đầu tư chi tiêu dựán đầu tư xây dựng nhà tại xã hội

Việc trả lại lại hoặc khấu trừ vàonghĩa vụ tài chính phải nộp mang lại nhà nước của Chủ chi tiêu dự án đầu tư xây dựngnhà nghỉ ngơi xã hội theo hình thức tại khoản 1 Điều 9 Nghị định số100/2015/NĐ-CP thực hiện như sau:

1. Trường thích hợp Chủ đầu tư đã nộp tiềnsử dụng khu đất khi nhà nước giao đất mà lại phần diện tích s đó được xây dựng nhà ở xã hộithì được hoàn trả lại hoặc khấu trừ số tiền áp dụng đất đãnộp vào nhiệm vụ tài thiết yếu (tiền thực hiện đất hoặc tiền mướn đất) buộc phải nộp chonhà nước khi tiến hành các dự án đầu tư chi tiêu khác; số tiền sử dụng đất đang nộp mà Chủđầu bốn được hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nhiệm vụ tài bao gồm (tiền áp dụng đấthoặc tiền thuê đất) nên nộp đến nhà nước là số lịch sử từ trước dụngđất Chủ chi tiêu đã nộp theo thông tin hoặc văn phiên bản của cơ quan bao gồm thẩm quyềntheo điều khoản của quy định đất đai.

2. Trườnghợp Chủ chi tiêu nhận chuyển nhượng quyền thực hiện đất vừa lòng pháp từ các tổchức, hộ gia đình, cá nhân mà phần diện tích s đó được xây dựng nhà tập thể thìđược trả lại lại hoặc khấu trừ số chi phí này vào nhiệm vụ tài thiết yếu (tiền sử dụngđất hoặc tiền thuê đất) đề nghị nộp đến nhà nước; số tiền Chủ đầu tư chi tiêu được trả trảlại hoặc khấu trừ vào nhiệm vụ tài chủ yếu phải nộp cho nhà nước được xác địnhtheo tỷ giá của đất nền của mục đích sử dụng đất nhận ủy quyền tạithời điểm được phòng ban nhà nước tất cả thẩm quyền được cho phép chuyển mục tiêu sử dụng khu đất hoặc tại thời điểm cho phép sử dụngđất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà xã hội nhưng không vượt thừa số tiềnbồi thường, cung cấp đất tương xứng với trường hợp đơn vị nước tịch thu đất theo quy địnhcủa luật pháp đất đai. Tỷ giá của đất nền của các loại đất nhận ủy quyền được xác định bằngphương pháp hệ số điều chỉnh giá đất.

Xem thêm: Soạn Âm Nhạc Lớp 9: Tập Đọc Nhạc Số 4 Lớp 9 Nốt Nhạc Lớp 9: Tập Đọc Nhạc Số 4

3. Số tiền sử dụng đất, tiền mướn đấtmà Chủ đầu tư chi tiêu phải nộp khi triển khai các dự án chi tiêu khác (không bắt buộc dự ánnhà làm việc xã hội) để triển khai khấu trừ được xác định theo phép tắc của lao lý đấtđai. Trường hòa hợp dự án đầu tư khác mà Chủ chi tiêu được công ty nước dịch vụ cho thuê đất vàtrả tiền thuê đất hàng năm thì số tiền thuê đất được khấu trừ vẫn quy thay đổi thànhsố năm, tháng kết thúc nghĩa vụ tài chính nộp tiền mướn đất cùng được xác địnhlà thời gian đã dứt việc nộp tiền thuê đất hàng năm; việc xác minh số tiềnthuê đất trong trường hòa hợp này được tiến hành theo luật của quy định đấtđai.

Chương III

XÁC ĐỊNH TIỀN SỬDỤNG ĐẤT PHẢI NỘP lúc BÁN NHÀ Ở XÃ HỘI

Điều 6. Việc nộptiền sử dụng đất khi bán lại nhà ở xã hội

Việc nộp tiền áp dụng đất của ngườimua, mướn mua nhà ở tập thể khi được phép chào bán lại nhà xã hội theo công cụ tạikhoản 4 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP triển khai nhưsau:

1. Trường thích hợp bán nhà ở tập thể là cănhộ nhà nhà ở thì người buôn bán phải nộp cho chi tiêu nhà nước 1/2 tiền sử dụngđất được phân bổ cho căn hộ đó.

2. Trường phù hợp bán nhà ở tập thể là nhàở tốt tầng ngay tắp lự kề đề xuất nộp 100% tiền sử dụng đất.

Điều 7. Xác địnhtiền sử dụng đất cần nộp khi cung cấp lại nhà tại xã hội

Việc khẳng định tiền sử dụng đất mà lại ngườimua, mướn mua nhà ở xã hội phải nộp khi được phép bán nhà xã hội theo quy địnhtại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP được thựchiện như sau:

1. Giá đất nền để tính tiền áp dụng đấtđược khẳng định theo giá đất ở bởi Ủy bannhân dân cung cấp tỉnh qui định tại báo giá đất nhân (x) cùng với hệ số điều chỉnh giá đấttại thời khắc người mua, thuê mua bán lại nhà tại xã hội.

2. Tiền thực hiện đất nên nộp khi bánlại nhà tại xã hội:

a) ngôi trường hợp fan mua, thuê cài nhàở làng hội buôn bán lại nhà tập thể là nhà ở chung cư thì nên nộp tiền sử dụng đấtnhư sau:

Tiền thực hiện đất bắt buộc nộp

=

50% x S x giá đất

x

Hệ số phân chia tiền sử dụng đất cho căn hộ

Trong đó:

- S là diện tíchcăn hộ căn hộ chung cư cao cấp cần được xác minh tiền thực hiện đất đề nghị nộp.

- tỷ giá của đất nền được xác minh theo quy địnhtại khoản 1 Điều này.

- Hệ số phân chia của căn hộ chung cư cao cấp chung cưđược xác định theo giải pháp tại Điều 8 Thông tứ này.

b) trường hợp bạn mua, thuê cài đặt nhàở buôn bản hội phân phối lại nhà ở xã hội là nhà ở thấp tầng liền kềthì bên bán nhà tập thể phải nộp 100% tiền thực hiện đất. Tiền áp dụng đất đượcxác định theo giá đất nền quy định tại khoản 1 Điều này nhân (x) với diện tích s đấtcủa nhà ở xã hội.

Điều 8. Hệ sốphân vấp ngã tiền thực hiện đất

1. Hệ số phân chia để khẳng định tiền sửdụng khu đất trong trường vừa lòng bán nhà tập thể là căn hộ cao cấp chung cư được xác định nhưsau:

Hệ số phân bổ

=

Diện tích nhà ở bán

Tổng diện tích s sàn tòa nhà

Trường hợp nhà ở tập thể có tầng hầm(toàn cỗ hoặc một phần) với được khẳng định là thuộc sở hữu chung của các đối tượngsinh sinh sống trong tòa đơn vị thì câu hỏi xácđịnh diện tích tầng hầm để phân bổ cho từng chung cư được tiến hành theo quy địnhpháp qui định đất đai với được cộng vào tổng diện tích s căn hộ chào bán để tính hệ số phân bổ; trường hợp diện tích s tầng hầm được xác minh là thuộc về riêng của chủ đầu tư thì ko phân bổvào diện tích căn hộ bán.

2. Tổng diện tích sàn tòa công ty quy địnhtại khoản 1 Điều này được khẳng định sau khi đang trừ đi phần diện tích được phépkinh doanh thương mại dịch vụ theo luật pháp (nếu có).

Chương IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 9. Hiệu lựcthi hành

1. Thông tư này còn có hiệu lực nhắc từngày 15 tháng 11 năm 2016.

2. Các trường hợpphát sinh kể từ ngày 10 mon 12 năm năm ngoái được thực hiện theo qui định tại Nghịđịnh số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của cơ quan chính phủ về phát triển vàquản lý nhà tập thể và lý giải tại Thông bốn này.

3. Ngôi trường hợp các văn bạn dạng quy phạmpháp qui định được dẫn chiếu áp dụng tại Thông bốn này được sửa đổi, bổ sung hoặcthay cụ thì thực hiện theo những văn phiên bản sửa đổi, bổ sung cập nhật hoặc thay thế sửa chữa đó.

Điều 10. Tổ chứcthực hiện

1. Cơ quan, đối chọi vị thống trị nhà ở thuộcsở hữu công ty nước theo chính sách tại Điều 2 Thông tứ này; Ủy ban nhân dân những tỉnh, tp trực trực thuộc trung ương; các cơquan, đơn vị khác có tương quan có nhiệm vụ tổchức triển khai quy định trên Thông tứ này.

2. Trong quá trình thực hiện trường hợp cókhó khăn vướng mắc, đề nghị những cơ quan, đơn vị chức năng phản ánh vềBộ Tài chính để nghiên cứu, sửa đổi đến phù hợp./.

Xem thêm: Tại Sao Nắp Ấm Trà Có Một Lỗ Nhỏ ? Tại Sao Nắp Ấm Pha Trà Thường Có Một Lỗ Hở Nhỏ

khu vực nhận: - Thủ tướng cơ quan chính phủ và những Phó TTg CP; - các Bộ, phòng ban ngang Bộ, cơ sở thuộc CP; - HĐND, UBND những tỉnh, tp trực thuộc TW; - Văn phòng tw và các Ban của Đảng; - văn phòng Tổng bí thư; - văn phòng và công sở Quốc Hội; - Văn phòng quản trị nước; - tandtc nhân dân tối cao; - Viện Kiểm gần kề nhân dân về tối cao: - truy thuế kiểm toán nhà nước; - Ủy ban đo lường và thống kê Tài chủ yếu Quốc gia; - Ủy ban tw Mặt trận đất nước Việt Nam; - cơ sở TW của các đoàn thể; - Cục chất vấn văn phiên bản - bộ Tư pháp; - những Sở TC, XD những tỉnh, tp trực ở trong TW; - Công báo; website CP; Website cỗ TC; - những đơn vị trực thuộc cỗ TC; - Lưu: VT, QLCS, (380b).

kimsa88
cf68