Tiền thưởng có được tính vào chi phí hợp lý

     
Cho mình hỏi khoản chi tiền thưởng có được đưa vào chi phí hợp lý và có tính thuế thu nhập cá nhân hay không? Thu nhập tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công quy định như thế nào?
*
Nội dung chính

Khoản chi tiền thưởng có được đưa vào chi phí hợp lý không?

Tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC (được sửa đổi bởi Khoản 2 Điều 3 Thông tư 25/2018/TT-BTC) quy định như sau:

“Điều 6. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế...

Bạn đang xem: Tiền thưởng có được tính vào chi phí hợp lý

2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:...2.6. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật.b) Các Khoản tiền lương, tiền thưởng cho người lao động không được ghi cụ thể Điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty." 

Như vậy, có nghĩa là để được đưa vào chi phí thì khoản chi thưởng này đã phải thực tế chi trả hoặc có chứng từ thanh toán. Đồng thời phải được quy định cụ thể điều kiện thường và mức được hưởng ở một trong các loại giấy tờ như hợp đồng lao động, Quy chế tài chính, Quy chế thưởng. 

*

Khoản chi tiền thưởng có được đưa vào chi phí hợp lý và có tính thuế thu nhập cá nhân hay không?

Khoản chi tiền thưởng có tính thuế thu nhập cá nhân hay không?

Tại điểm e Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định như sau:

"Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuếTheo quy định tại Điều 3 Luật Thuế thu nhập cá nhân và Điều 3 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm:...2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công...e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, trừ các khoản tiền thưởng sau đây:e.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu được Nhà nước phong tặng, bao gồm cả tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng, cụ thể:e.1.1) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua như Chiến sĩ thi đua toàn quốc; Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Chiến sĩ thi đua cơ sở, Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến.e.1.2) Tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng.e.1.3) Tiền thưởng kèm theo các danh hiệu do Nhà nước phong tặng.e.1.4) Tiền thưởng kèm theo các giải thưởng do các Hội, tổ chức thuộc các Tổ chức chính trị, Tổ chức chính trị - xã hội, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Trung ương và địa phương trao tặng phù hợp với điều lệ của tổ chức đó và phù hợp với quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng.e.1.5) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng Nhà nước.e.1.6) Tiền thưởng kèm theo Kỷ niệm chương, Huy hiệu.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Viết Bài Thu Hoạch Như Thế Nào, Cách Trình Bày Bài Thu Hoạch

e.1.7) Tiền thưởng kèm theo Bằng khen, Giấy khen.Thẩm quyền ra quyết định khen thưởng, mức tiền thưởng kèm theo các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng nêu trên phải phù hợp với quy định của Luật Thi đua khen thưởng.e.2) Tiền thưởng kèm theo giải thưởng quốc gia, giải thưởng quốc tế được Nhà nước Việt Nam thừa nhận.e.3) Tiền thưởng về cải tiến kỹ thuật, sáng chế, phát minh được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công nhận.e.4) Tiền thưởng về việc phát hiện, khai báo hành vi vi phạm pháp luật với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.…”

Như vậy, chỉ những khoản tiền thưởng được quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC nêu trên thì mới không tính thuế thu nhập cá nhân, còn lại khoản tiền thưởng cho người lao động vẫn tính thuế thu nhập cá nhân bình thường.

Thu nhập tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công quy định như thế nào?

Căn cứ khoản 1, khoản 2 Điều 7 Thông tư 111/2013/TT-BTC (được sửa đổi bởi Khoản 6 Điều 25 Thông tư 92/2015/TT-BTC) quy định về căn cứ tính thuế đối với thu nhập chịu thuế từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công như sau:

- Thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế theo hướng dẫn tại Điều 8 Thông tư này trừ (-) các khoản giảm trừ sau:

+ Các khoản giảm trừ gia cảnh theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 9 Thông tư này.

+ Các khoản đóng bảo hiểm, quỹ hưu trí tự nguyện theo hướng dẫn tại khoản 2, Điều 9 Thông tư này.

+ Các khoản đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học theo hướng dẫn tại khoản 3, Điều 9 Thông tư này.

Xem thêm: Top 7 Dàn Ý Thuyết Minh Về Hoa Mai Ngày Tết, Hay, Đặc Sắc, Dàn Ý Thuyết Minh Về Hoa Mai

- Thuế suất

Thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được áp dụng theo Biểu thuế lũy tiến từng phần quy định tại Điều 22 Luật Thuế thu nhập cá nhân, cụ thể như sau:

Bậc thuế

Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng)

Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng)

Thuế suất (%)

1

Đến 60

Đến 5

5

2

Trên 60 đến 120

Trên 5 đến 10

10

3

Trên 120 đến 216

Trên 10 đến 18

15

4

Trên 216 đến 384

Trên 18 đến 32

20

5

Trên 384 đến 624

Trên 32 đến 52

25

6

Trên 624 đến 960

Trên 52 đến 80

30

7

Trên 960

Trên 80

35

Trên đây là tư vấn của chúng tôi liên quan đến việc tính thuế thu nhập cá nhân cho khoản chi tiền thưởng mà bạn quan tâm.