Toán lớp 4 bài hình bình hành

     

Bài 2.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 bài hình bình hành

Hình bình hành ABCD gồm cạnh lòng AB = 15cm, độ cao AH bởi 3/5 cạnh đáy. Tính diện tích s của hình bình hành đó.

Giải:

Chiều cao của hình bình hành ABCD bằng:

15 x 3/5 = 9 (cm)

Diện tích hình bình hành ABCD bằng:

15 x 9 = 135 (cm2)

Đáp số: 135cm2.

Bài 3. bao gồm một miếng đất hình bình hành cạnh đáy bằng 32m, người ta mở rộng miếng đất bằng phương pháp tăng độ nhiều năm cạnh đáy thêm 4m được miếng đất hình bình hành mới. Có diện tích s hơn diện tích s miếng đất thuở đầu là 56cm. Hỏi diện tích s của miếng đất ban đầu là bao nhiêu?

Giải:

*

Miếng đất sau khi mở rộng lớn có diện tích hơn diện tích lúc đầu là 56m2. Phần tăng lên là diện tích s một hình bình hành bao gồm cạnh lòng là 4m với có chiều cao bằng chiều cao của miếng đất ban đầu.

Chiều cao của miếng đất ban đầu bằng:

56 : 4 = 14 (m)

Diện tích của miếng khu đất ban đầu:

32 x 14 = 488 (m2)

Đáp số: 488m2.

Bài 4. tất cả một miếng khu đất hình bình hành, cạnh đáy bằng 48m, chiều cao kém cạnh lòng 12m, bên trên miếng đất fan ta trồng rau, mỗi m2 thu hoạch được 2kg rau. Hỏi số rau xanh thu hoạch bên trên miếng đất là bao nhiêu?

Giải:

Chiều cao của miếng đất là:

48 – 12 = 36 (m)

Diện tích của miếng đất:

48 x 36 = 1728 (m2)

Số rau thu hoạch trên miếng đất:

2 x 1728 = 3456 (kg)

Đáp số: 3456kg

Bài 5. Tính diện tích hình chữ nhật AKCH biết hình bình hành ABCD có diện tích s bằng 28cm2.

Xem thêm: Lý Thuyết Sinh 9: Bài 33 Gây Đột Biến Nhân Tạo Trong Chọn Giống

*

Giải:

Chiều cao AH của hình bình hành ABCD là:

28 : 7 = 4 (cm)

Độ dài cạnh HC hình chữ nhật AKCH là:

7 – 2 = 5 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật AKCH là:

5 x 4 = trăng tròn (cm2)

Đáp số: 20cm2

Bài 6. Tìm diện tích của hình H gồm hình bình hành ABCD cùng hình chữ nhật BMNC, biết hình chữ nhật BMNC gồm chu vi bằng 18cm với chiều dài MN gấp rất nhiều lần lần chiều rộng lớn BM.

Giải:

*

Nửa chu vi hình chữ nhật BMNC bằng:

18 : 2 = 9 (cm)

Coi chiều lâu năm hình chữ nhật BMNC có 2 phần bằng nhau thì chiều rộng của chính nó gồm 1 phần như thế.

Tổng số phần cân nhau là:

2 + 1 = 3 (phần)

Chiều rộng của hình chữ nhật BMNC:

9 : 3 = 3 (cm)

Chiều dài của hình chữ nhật BMNC:

3 x 2 = 6 (cm)

Diện tích của hình chữ nhật BMNC:

6 x 3 = 18 (cm2)

Diện tích hình bình hành ABCD:

6 x 2 = 12 (cm2)

Diện tích hình H là:

12 + 18 = 30 (cm2)

Đáp số: 30cm2

C. BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. Tính diện tích hình bình hành có:

a) Độ lâu năm đáy 12m, độ cao 5m

b) Độ lâu năm đáy 2m 5dm, độ cao 18dm

c) Độ lâu năm đấy 56cm, độ cao 7dm

Bài 2. Cho hình bình hành có:

a) diện tích 135cm2 và độ dài đáy 15cm. Tính chiều cao của hình bình hành.

b) diện tích s 420dm2 và chiều cao 3m. Tính độ lâu năm đáy của hình bình hành.

Bài 3. Cho hình bình hành ABCD gồm AB = 18cm, AH = 10cm, BC = 12cm. Tính độ dài đoạn thẳng AK, biết AH vuông góc với DC với AK vuông góc cùng với BC.

*

Bài 4. Hình vẽ bên tất cả hình chữ nhật ABCD với hình bình hành ABMN. Biết chu vi hình chữ nhật ABCD là 84m, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 6m. Tính diện tích hình bình hành ABMN.

Xem thêm: Để Phân Loại Dây Dẫn Điện Ta Dựa Vào, Cách Chọn Dây Dẫn Điện

*

Bài 5. Hình vẽ bên gồm hình bình hành ABCD với hình chữ nhật ABEG. Biết BC = 20cm, AH = 27cm, BE = 18cm. Tính chu vi hình chữ nhật ABEG.