TRONG MÔ HÌNH ĐIỀU HOÀ CỦA MONO VÀ JACOB

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Theo quy mô của Jacốp cùng Mônô, một Opêron Lac. Không có thành phần nào sau đây?

A. Gen điểu hòa R tổng hợp prôtêin ức chế (hay prôtêin điều hòa)

B. Nhóm các gen cấu tạo Z, Y, A

C. Vùng khởi đụng (P) với vùng vận hành(O)

D. Vùng vận hành O.

Bạn đang xem: Trong mô hình điều hoà của mono và jacob


*

Đáp án A

-Operon Lac theo quy mô của Mono với Jacob bao hàm vùng P, vùng O, các gen cấu trúc Z,Y,A.

-Gen cân bằng R tổng hợp protein ức chế ko nằm trong cấu tạo của OperoHình bên dưới mô tả cấu tạo của operôn sống sinh vật dụng nhân sơ theo mô hình điều hoà operôn Lac đã được Jacob với Monod – 2 nhà khoa học người Pháp phát hiện tại ở vi khuẩn E. Coli vào khoảng thời gian 1961. Quan liền kề hình và cho thấy trong các thông tin dưới đây, tất cả bao nhiêu thông tin đúng?

*

(1) gen điều hoà (R) nằm sát nhóm gen cấu tạo mang tin tức mã hoá đến prôtêin ức chế.

(2) Vùng vận hành (O) nằm trước nhóm gen cấu trúc, là nơi enzime phiên mã phụ thuộc vào để khởi hễ phiên mã.

(3) Ôperôn bao hàm 3 yếu tố được bố trí theo trình tự thường xuyên là: Vùng quản lý (O), vùng khởi rượu cồn (P), team gen cấu tạo (Z, Y, A).

(4) Vùng khởi động (P) của operôn Lac nằm kế vùng quản lý (O) links với ARN pôlimeraza để triển khai phiên mã.

(5) gen điều hoà (R) nằm trước gen quản lý và vận hành (O) và hoàn toàn có thể điều khiển nó thông qua buổi giao lưu của prôtêin ức chế. 

A. 3

B. 2

C. 4

D. 1


Lớp 0 Sinh học tập
1
0

Cho những hiện tượng sau:

I. Gen cân bằng của Opêron Lac bị thốt nhiên biến dẫn đến prôtêin ức chế bị biến đổi không gian và mất chức năng sinh học.

II. Đột biến làm mất vùng khởi rượu cồn (vùng P) của Opêron Lac.

III. Gen kết cấu Y bị tự dưng biến mang tới prôtêin bởi gen này chính sách tổng phù hợp bị mất chức năng.

IV. Vùng quản lý và vận hành (vùng O) của Opêron Lac bị bỗng nhiên biến và không còn kĩ năng gắn kết cùng với prôtêin ức chế.

V. Vùng khởi đụng của gen điều hòa bị đột biến làm biến hóa cấu trúc với không còn tài năng gắn kết cùng với enzim ARN pôlimeraza.

Trong những trường vừa lòng trên, khi không có đường lactôzơ tất cả bao nhiêu trường đúng theo Opêron Lac vẫn triển khai phiên mã?

A. 3

B. 2

C. 5

D. 4


Lớp 0 Sinh học
1
0

Cho các hiện tượng sau:

(1) Gen điều hòa của Opêron Lac bị bỗng biến dẫn tới prôtêin ức chế bị thay đổi không gian và mất công dụng sinh học.

(2) Đột biến làm mất đi vùng khởi động (vùng P) của Opêron Lac.

(3) Gen cấu trúc Y bị đột biến dẫn đến prôtêin vị gen này nguyên lý tổng phù hợp bị mất chức năng.

(4) Vùng quản lý (vùng O) của Opêron Lac bị hốt nhiên biến với không còn kỹ năng gắn kết với prôtêin ức chế.

(5) Vùng khởi động của gen cân bằng bị bỗng dưng biến làm chuyển đổi cấu trúc với không còn tài năng gắn kết cùng với enzim ARN pôlimeraza.

Trong những trường phù hợp trên, khi môi trường xung quanh có con đường lactozơ có bao nhiêu trường hòa hợp Opêron Lac vẫn tiến hành phiên mã?

A. 5.

B. 3.

C. 2.

D. 4.


Lớp 0 Sinh học tập
1
0

Những sự khiếu nại nào tiếp sau đây xảy ra vào điều hòa buổi giao lưu của opêron Lac khi môi trường xung quanh có lactôzơ?

(I). Gen điều hòa tổng vừa lòng prôtêin ức chế.

(II). Prôtêin ức chế đã tích hợp vùng vận hành.

(III). Team gen cấu trúc(Z,Y,A) triển khai phiên mã.

(IV). Lactôzơ bị phân giải, cung ứng năng lượng đến tế bào

A. I, II, IV

B. II, III, IV

C. I, II, III

D. I, III, IV


Lớp 0 Sinh học tập
1
0

Trong chính sách điều hòa buổi giao lưu của operon Lac, gồm bao nhiêu sự kiện sau đây thường xuyên diễn ra?

(1) Gen ổn định (R) tổng hòa hợp prôtêin ức chế.

(2) những gen cấu trúc Z, Y, A phiên mã tạo nên các phân tử mARN nhưng các phân tử mARN này sẽ không được dịch mã.

(3) ARN pôlimeraza link với vùng khởi đụng của Operon Lac và thực hiện phiên mã.

(4) một số phân tử lactôzơ link với prôtêin ức chế.

(5) Prôtêin ức chế liên kết với vùng quản lý của operon Lac

A. 1

B. 2.

C. 3.

Xem thêm: Chất Có Nhiều Trong Chuối Xanh Là, Chất Có Nhiều Trong Quả Chuối Xanh Là Tinh Bột

D. 4


Lớp 0 Sinh học
1
0

Cho các hiện tượng sau:

(1) Gen ổn định opêron Lac bị tự dưng biến dẫn cho prôtêin ức chế bị chuyển đổi không gian với mất công dụng sinh học

(2) Đột bặt tăm phần khởi rượu cồn (vùng P) của opêron Lac.

(3) Gen cấu tạo Y bị chợt biến mang tới prôtêin vị gen này pháp luật bị mất chức năng.

(4) Vùng quản lý (vùng O) của opêron Lac bị bỗng dưng biến với không còn kĩ năng găn kết cùng với prôtêin ức chế.

Trong những trường hòa hợp trên khi không có đường lactôzơ gồm bao nhiêu trường đúng theo opêron Lac vẫn triển khai phiên mã?

A. 4

B. 3

C. 2

D. 1


Lớp 0 Sinh học tập
1
0

Cho những hiện tượng sau:

I. Gen điều hòa của Opêron Lac bị đột nhiên biến mang tới prôtêin khắc chế bị biến hóa không gian với mất chức năng sinh học.

II. Đột biến làm mất đi vùng khởi cồn (vùng P) của Opêron Lac.

III. Vùng vận hành (vùng O) của Opêron Lac bị bỗng dưng biến với không còn kỹ năng gắn kết cùng với prôtêin ức chế.

IV. Vùng khởi rượu cồn của gen điều hòa bị tự dưng biến làm biến đổi cấu trúc với không còn kỹ năng gắn kết cùng với enzim ARN polimeraza.

Trong các trường đúng theo trên, khi môi trường xung quanh có mặt đường lactozơ gồm bao nhiêu trường đúng theo Opêron Lac vẫn tiến hành phiên mã?

A. 2

B. 4

C. 1

D. 3


Lớp 0 Sinh học
1
0

Khi nói về opêron Lac ở vi trùng E. Coli, bao gồm bao nhiêu phát biểu sau đây sai?

I. Gen ổn định (R) bên trong thành phần của opêron Lac.

II. Vùng quản lý (O) là vị trí prôtêin ức chế có thể liên kết làm ngăn cản sự phiên mã.

III. Lúc môi trường không tồn tại lactôzơ thì gen cân bằng (R) vẫn có thể phiên mã. 

IV. Lúc gen kết cấu A và gen cấu tạo Z những phiên mã 10 lần thì gen cấu trúc Y cũng phiên mã 10 lần.

A. 2.

B. 4.

C. 3.

D. 1.


Lớp 0 Sinh học tập
1
0

Có từng nào phát biểu sau đấy là đúng khi nói về mô hình buổi giao lưu của opêron Lac nghỉ ngơi E. Coli?

(1) Gen điều hòa tổng hòa hợp ra prôtêin ức chế cơ mà không phụ thuộc vào sự xuất hiện của chất chạm màn hình lactôzơ.

(2) Vùng khởi động nằm ở vị trí vị trí đầu tiên trong kết cấu của opêron Lac tính từ đầu 5’ trên mạch mã cội của gen.

(3) Vùng quản lý và vận hành là vị trí can dự với prôtêin ức chế để phòng cản hoạt động phiên mã của enzim ADN - polimeraza.

(4) 3 gen cấu tạo Z, Y, A trong operon Lac luôn luôn được phiên mã đồng thời tạo nên một phân tử mARN mang thông tin mã hóa cho cả 3 gen.

(5) lượng hàng hóa của gen có thể được tăng thêm nếu gồm đột biến chuyển gen xảy ra tại vùng vận hành.

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4


Lớp 0 Sinh học tập
1
0

Có từng nào phát biểu sau đấy là đúng khi nói đến mô hình buổi giao lưu của opêron Lac sinh hoạt E. Coli?

(1) Gen điều hòa tổng thích hợp ra prôtêin ức chế nhưng mà không nhờ vào vào sự có mặt của chất chạm màn hình lactôzơ.

(2) Vùng khởi động nằm ở vị trí vị trí trước tiên trong cấu trúc của opêron Lac tính từ trên đầu 5’ trên mạch mã cội của gen.

(3) Vùng quản lý là vị trí liên tưởng với prôtêin khắc chế để phòng cản vận động phiên mã của enzim ADN – polimeraza.

(4) 3 gen cấu trúc Z, Y, A vào operon Lac luôn được phiên mã đồng thời tạo ra một phân tử mARN mang tin tức mã hóa cho tất cả 3 gen.

(5) lượng hàng hóa của gen có thể được tạo thêm nếu gồm đột vươn lên là gen xẩy ra tại vùng vận hành.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D.

Xem thêm: Chấp Nhận Co2 Đầu Tiên Ở Thực Vật C3 Là, Chất Nhận Co2 Đầu Tiên Ở Nhóm Thực Vật C3 Là:

4.


Lớp 0 Sinh học
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)